Zdravotné poistenie pri pobyte v tretích krajinách

 

V prípade, že v cieľovej tretej krajine budete zamestnaný, zdravotné poistenie bude súčasťou odvodov.  To znamená, že odo dňa nástupu do zamestnania budete aj zdravotne poistený. Ak pricestujete skôr, je potrebné si na túto dobu zabezpečiť komerčné zdravotné poistenie.

V prípade dlhodobého pobytu v tzv. tretích štátoch si overte, či budete v tejto krajine zdravotne poistený (v prípade študijného pobytu môže byť zdravotné poistenie súčasťou štipendia). V takom prípade sa  musíte vo svojej slovenskej zdravotnej poisťovni odhlásiť (poisťovni musíte predložiť potvrdenie o  zdravotnom poistení v zahraničí). Za dlhodobý pobyt sa považuje pobyt dlhší ako 6 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

Aj keď v zmysle platnej slovenskej legislatívy (§ 10 zákona o zdravotnom poistení) môže zdravotná poisťovňa poistencovi uhradiť výdavky za poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v krajinách mimo EÚ, EHP a Švajčiarska, odporúča sa komerčné poistenie. Preplatenie výdavkov za poskytnutie  neodkladnej zdravotnej starostlivosti je len do výšky úhrady na území SR, čo môže byť niekoľkokrát nižšia suma, ako zaplatíte v zahraničí.

Bližšie informácie o zdravotnom poistení priamo vo vybranej členskej krajine EURAXESS nájdete na jej národných stránkach.