Zdravotné poistenie pri pobyte v štátoch EÚ

 

Zdravotné poistenie spadá v zmysle európskej legislatívy do oblasti sociálneho zabezpečenia. Krajina, ktorá zodpovedá za sociálne zabezpečenie daného pracovníka sa určuje podľa jeho ekonomickej aktivity a miesta pobytu, nie podľa štátnej príslušnosti. Pre bližšie informácie pozri časť Sociálne zabezpečenie v zahraničí.

 

Ak občan SR pracuje a býva v inom štáte EÚ

Pracovníci vykonávajúci zárobkovú činnosť v inej krajine EÚ sú vo väčšine prípadov zdravotne poistení len v štáte, kde pracujú. Toto pravidlo sa nevzťahuje na vyslaných pracovníkov, cezhraničných pracovníkov alebo osoby zamestnané v jednom štáte EÚ a zároveň podnikajúce v inom štáte. Po dobu zamestnania v zahraničí neplatia pracovníci ani ich nezaopatrení rodinní príslušníci poistné do slovenského systému zdravotného poistenia, a to ani v prípade, že i naďalej žijú v SR. Pokiaľ manžel/manželka migrujúceho pracovníka v SR pracuje, tak prispieva aj naďalej do slovenského systému poistenia. V prípade, že občan SR pracuje a býva v inom štáte EÚ, má v tejto krajine nárok na plnú zdravotnú starostlivosť za rovnakých podmienok ako tamojší občania. V ostatných štátoch EÚ, vrátane SR, má nárok len na nevyhnutnú lekársku starostlivosť.

 

Ak občan pracuje v inom štáte EÚ, EHP alebo vo Švajčiarsku, ale naďalej býva v SR- cezhraničný pracovník

Pracovníci, ktorí sú zamestnaní v inom štáte EÚ a naďalej bývajú v SR, majú nárok na plnú zdravotnú starostlivosť ako v SR, tak aj v krajine, kde pracujú. To platí aj pre ich nezaopatrených rodinných príslušníkov. Posudzovanie, či má slovenský  pracovník pracujúci v zahraničí i naďalej bydlisko v SR, prislúcha zahraničnej inštitúcii v štáte, kde pracuje a odvádza zdravotné poistenie. Ak občan SR pracuje v inom členskom štáte EÚ a býva i naďalej v SR, mal by sa obrátiť na svoju zahraničnú poisťovňu a požiadať o vystavenie formulára S1 (bývalý formulár E106; viac o európskych formulároch pozri ďalej), ktorý čo najskôr doručí slovenskej zdravotnej poisťovni, u ktorej bol doposiaľ poistený. Poisťovňa v SR na základe formulára vystaví Potvrdenie o registrácii pre pracovníka i jeho nezaopatrených rodinných príslušníkov, na ktorého základe budú mať v SR nárok na takú istú zdravotnú starostlivosť ako slovenský poistenec. Ak nemáte bydlisko na území SR, ale vaši nezaopatrení rodinní príslušníci stále v SR bývajú, po predložení formulára S1 v slovenskej zdravotnej poisťovni a vydaní Európskeho preukazu zdravotného poistenia budú mať vaši nezaopatrení rodinní príslušníci zaistenú plnú zdravotnú starostlivosť v SR. Ak viete, že v najbližšej dobe začnete pracovať v inom členskom štáte EÚ, EHP alebo vo Švajčiarsku, informujte o tejto skutočnosti svoju zdravotnú poisťovňu.

 

POZOR 

 

Odhláste sa zo systému slovenského poistenia od dátumu začatia zárobkovej činnosti v zahraničí. Ak ste už začali v zahraničí pracovať, oznámte to neodkladne (do 8 dní) svojej doterajšej poisťovni v SR, ktorej by ste mali odovzdať poisťovňou vystavený Európsky preukaz zdravotného poistenia. V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti môže byť slovenskou poisťovňou vymeraná sankcia.

 

Niektoré ďalšie všeobecné pravidlá pre zdravotné poistenie

  • Pred vycestovaním požiadajte svoju zdravotnú poisťovňu o vystavenie Európskeho preukazu zdravotného poistenia (European Health Insurance Card – EHIC). Na základe tohto preukazu máte počas pobytu v inom členskom štáte nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v rozsahu potrebnej zdravotnej starostlivosti (v terminológii EÚ ide o vecné dávky). Potrebné vecné dávky sa posudzujú s ohľadom na ich charakter a predpokladanú dobu pobytu v danom členskom štáte. Mali by byť poskytnuté v takom rozsahu, aby poistenec nemusel predčasne ukončiť svoj pobyt a vrátiť sa z dôvodu nutnosti ošetrenia do vlasti. To, či ide o potrebné vecné dávky alebo nie, posudzuje výlučne štát miesta pobytu, t. j. ošetrujúci lekár alebo zdravotná poisťovňa v členskom štáte pobytu (teda nie inštitúcie v SR);
  • V členských štátoch Európskej únie (a na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a Švajčiarsku) máte nárok na zdravotnú  starostlivosť na účet slovenskej zdravotnej poisťovne, a to za rovnakých podmienok ako domáci poistenci (ak existuje za zdravotnú starostlivosť spoluúčasť, tak ju musíte zaplatiť);
  • V prípade potreby poskytnutia zdravotnej starostlivosti navštívte len také zdravotnícke zariadenia, ktoré sú napojené na tzv. verejný systém (informáciu o nich vám podajú miestne zdravotné poisťovne alebo príslušné úrady); ak tak nevykonáte, rátajte s platbou v hotovosti. (Za istých podmienok môžete požiadať o refundáciu vynaložených nákladov svoju slovenskú zdravotnú poisťovňu. Ak ste museli uhradiť spoluúčasť, táto refundovaná nebude);
  • S predchádzajúcim súhlasom slovenskej zdravotnej poisťovne môžete absolvovať liečbu v inom členskom štáte na jej účet (súhlas však dostanete len vtedy, ak nie je v Slovenskej republike možné takúto zdravotnú starostlivosť poskytnúť);
  • Keďže spoluúčasť je v členských štátoch pomerne vysoká, odporúča sa pripoistenie na úhradu spoluúčasti (obvykle v komerčnej poisťovni).