Niektoré ďalšie všeobecné pravidlá pre zdravotné poistenie

 

  • Pred vycestovaním požiadajte svoju zdravotnú poisťovňu o vystavenie Európskeho preukazu zdravotného poistenia (European Health Insurance Card – EHIC). Na základe tohto preukazu máte počas pobytu v inom členskom štáte nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v rozsahu potrebnej zdravotnej starostlivosti (v terminológii EÚ ide o vecné dávky). Potrebné vecné dávky sa posudzujú s ohľadom na ich charakter a predpokladanú dobu pobytu v danom členskom štáte. Mali by byť poskytnuté v takom rozsahu, aby poistenec nemusel predčasne ukončiť svoj pobyt a vrátiť sa z dôvodu nutnosti ošetrenia do vlasti. To, či ide o potrebné vecné dávky alebo nie, posudzuje výlučne štát miesta pobytu, t. j. ošetrujúci lekár alebo zdravotná poisťovňa v členskom štáte pobytu (teda nie inštitúcie v SR).
  • V členských štátoch Európskej únie (a na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a Švajčiarsku) máte nárok na zdravotnú starostlivosť na účet slovenskej zdravotnej poisťovne, a to za rovnakých podmienok ako domáci poistenci (ak existuje za zdravotnú starostlivosť spoluúčasť, tak ju musíte zaplatiť).
  • V prípade potreby poskytnutia zdravotnej starostlivosti navštívte len také zdravotnícke zariadenia, ktoré sú napojené na tzv. verejný systém (informáciu o nich vám podajú miestne zdravotné poisťovne alebo príslušné úrady); ak tak nevykonáte, rátajte s platbou v hotovosti. (Za istých podmienok môžete požiadať o refundáciu vynaložených nákladov svoju slovenskú zdravotnú poisťovňu. Ak ste museli uhradiť spoluúčasť, táto refundovaná nebude).
  • S predchádzajúcim súhlasom slovenskej zdravotnej poisťovne môžete absolvovať liečbu v inom členskom štáte na jej účet (súhlas však dostanete len vtedy, ak nie je v Slovenskej republike možné takúto zdravotnú starostlivosť poskytnúť).
  • Keďže spoluúčasť je v členských štátoch pomerne vysoká, odporúča sa pripoistenie na úhradu spoluúčasti (obvykle v komerčnej poisťovni).