Zdravotné poistenie v SR

 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku upravujú viaceré zákony, najdôležitejšie z nich sú:

 • zákon č. 576/2004 Z. z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení,
 • zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou,
 • zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a
 • zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Zdravotné poistenie je verejné (povinné alebo dobrovoľné) a individuálne (komerčné).

Každá fyzická osoba s trvalým pobytom na Slovensku musí byť povinne poistená v niektorej zo zdravotných poisťovní.

 

Na Slovensku v súčasnosti pôsobia 3 zdravotné poisťovne

Bližšie informácie nájdete na stránkach Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

 

Povinne zdravotne poistená nie je fyzická osoba, ktorá má síce trvalý pobyt na Slovensku, ale je zdravotne poistená v cudzine, na území štátu, v ktorom je zamestnaná, vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, je služobne vyslaná na plnenie úloh v cudzine na čas dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebosa v cudzine dlhodobo zdržiava. Povinne poistená tiež nie je fyzická osoba s trvalým pobytom v SR, ktorá žiada o dôchodok z iného členského štátu EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru a je zdravotne poistená na území tohto štátu, ako aj tá, ktorá je poberateľom dôchodku z iného členského štátu a je zdravotne poistená na území tohto členského štátu.

 

 

 

 • je zamestnaná u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak je zamestnaná v SR u zamestnávateľa, ktorý požíva diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva, alebo u zamestnávateľa na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, okrem prípadov, ak sa na túto osobu vzťahujú osobitné predpisy alebo medzinárodná zmluva;
 • je študent z iného členského štátu alebo zahraničný študent študujúci na škole v Slovenskej republike na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná, alebo študent, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí a zároveň študuje na škole v SR
 • vykonáva na území Slovenskej republiky samostatnú zárobkovú činnosť, okrem prípadov, ak sa na túto osobu vzťahujú osobitné predpisy alebo medzinárodná zmluva;
 • je žiadateľom o dôchodok alebo je poberateľom dôchodku v Slovenskej republike;
 • je azylant;
 • je maloletý cudzinec, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky bez zákonného zástupcu alebo fyzickej osoby zodpovednej za jeho výchovu a poskytuje sa mu starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu;
 • je cudzinec zaistený na území Slovenskej republiky alebo je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

 

Účasť na zdravotnom poistení poistenec preukazuje preukazom poistenca, ktorý slúži na identifikáciu poistencov v styku s príslušnými pobočkami poisťovne a zdravotníckym zariadením na Slovensku.

 

 

 

Pri pobyte v zahraničí je rozdiel, či sa pobyt realizuje v členskom štáte Európskej únie na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku alebo v tzv. tretích krajinách.

 

Zdravotné poistenie pri pobyte v tretích krajinách

Zdravotné poistenie pri pobyte v štátoch EÚ

 

 

Niektoré ďalšie všeobecné pravidlá pre zdravotné poistenie