Zdravotné poistenie v SR

 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku upravujú viaceré zákony, najdôležitejšie z nich sú:

 • zákon č. 576/2004 Z. z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení,
 • zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou,
 • zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a
 • zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Zdravotné poistenie je verejné (povinné alebo dobrovoľné) a individuálne (komerčné).

Každá fyzická osoba s trvalým pobytom na Slovensku musí byť povinne poistená v niektorej zo zdravotných poisťovní.

 

Na Slovensku v súčasnosti pôsobia 3 zdravotné poisťovne

Bližšie informácie nájdete na stránkach Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

 

Účasť na zdravotnom poistení poistenec preukazuje preukazom poistenca, ktorý slúži na identifikáciu poistencov v styku s príslušnými pobočkami poisťovne a zdravotníckym zariadením na Slovensku.

 

 

 

Povinne zdravotne poistená nie je fyzická osoba, ktorá má síce trvalý pobyt na Slovensku, ale je zdravotne poistená:

 • v cudzine, na území štátu, v ktorom je zamestnaná, vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
 • je služobne vyslaná na plnenie úloh v cudzine na čas dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, 
 • v cudzine sa dlhodobo zdržiava,
 • fyzická osoba s trvalým pobytom v SR, ktorá žiada o dôchodok z iného členského štátu EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru a je zdravotne poistená na území tohto štátu,
 • je poberateľom dôchodku z iného členského štátu a je zdravotne poistená na území tohto členského štátu.
 • je nezaopatrený rodinný príslušník osoby, ktorá podlieha právnym predpisom iného členského štátu podľa osobitných predpisov

 

Povinne verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte, a 

 

 • je zamestnaná u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak je zamestnaná v SR u zamestnávateľa, ktorý požíva diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva, alebo u zamestnávateľa na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, okrem prípadov, ak sa na túto osobu vzťahujú osobitné predpisy alebo medzinárodná zmluva;
 • je študent z iného členského štátu alebo zahraničný študent študujúci na škole v Slovenskej republike na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná, alebo študent, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí a zároveň študuje na škole v SR
 • vykonáva na území Slovenskej republiky samostatnú zárobkovú činnosť, okrem prípadov, ak sa na túto osobu vzťahujú osobitné predpisy alebo medzinárodná zmluva;
 • je žiadateľom o dôchodok alebo je poberateľom dôchodku v Slovenskej republike;
 • je azylant;
 • je maloletý cudzinec, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky bez zákonného zástupcu alebo fyzickej osoby zodpovednej za jeho výchovu a poskytuje sa mu starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu;
 • je cudzinec zaistený na území Slovenskej republiky alebo je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

 

 

Pri pobyte v zahraničí je rozdiel, či sa pobyt realizuje v členskom štáte Európskej únie, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku alebo v tzv. tretích krajinách.

 

Zdravotné poistenie pri pobyte v tretích krajinách

Zdravotné poistenie pri pobyte v štátoch EÚ

 

 

 

 

Od  1.  mája 2010 sa v  EÚ uplatňuje modernizovaná koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia. Právna úprava pozostáva z  textov konsolidovaného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.  883/2004 a jeho vykonávacieho nariadenia č.  987/2009. Zmeny uvedených nariadení boli zavedené nariadením (ES) č.  988/2009, nariadením Komisie č.  1244/2010, nariadením (EÚ) č.  465/2012 a  nariadením Komisie č.  1224/2012. Nahradili tak nariadenia Rady (EHS) č.  1408/71 a č.  574/72. Všetky dokumenty sú k dispozícii na web stránke o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ.

Pravidlá o modernizovanej koordinácii sa od roku 2012 uplatňujú aj vo vzťahu k Nórsku, Islandu, Lichtenštajnsku a Švajčiarsku. V roku 2011 rozšírilo nariadenie č.  1231/2010 pôsobnosť právnych predpisov o  koordinácii aj na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa legálne zdržiavajú v EÚ a na cezhraničné prípady. Tieto právne predpisy sa však neuplatňujú vo vzťahu k Dánsku a Spojenému kráľovstvu, v prípade Spojeného kráľovstva je ­potrebné použiť nariadenie č.  859/2003.

Prenosné dokumenty

Medzi dôležité doklady spojené s pohybom pracovníkov v rámci EÚ/EHP a Švajčiarska patria tzv. prenosné dokumenty. Ich prostredníctvom navzájom komunikujú inštitúcie v jednotlivých štátoch. Prenosné dokumenty sa nevystavujú automaticky. Podľa situácie, štátu a typu dokumentu žiada o jeho vystavenie buď pracovník alebo zodpovedná inštitúcia. Prenosné dokumenty majú jednotný formát, sú k dispozícii vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ a sú vytvorené tak, aby v ktoromkoľvek členskom štáte pracovníci príslušnej inštitúcie získali potrebné informácie aj napriek tomu, že je prenosný dokument vystavený v cudzom jazyku.

Občania, ktorí cestujú z rôznych dôvodov do iného členského štátu (pracovať, študovať a pod.), by sa mali pred odchodom informovať o tom, či a aké prenosné dokumenty potrebujú. Prenosné dokumenty vydávajú kompetentné inštitúcie (v SR napr. sociálna poisťovňa, úrad práce, zdravotná poisťovňa) buď priamo alebo na základe predloženej žiadosti.

 

 

Prenosné dokumenty vydávajú kompetentné inštitúcie (v SR napr. sociálna poisťovňa, úrad práce, zdravotná poisťovňa) buď priamo alebo na základe predloženej žiadosti.

Prenosný dokument A1  –  Potvrdenie o  právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia, ktoré sa vzťahujú na držiteľa

Prenosný dokument S1 – Registrácia na poskytnutie vecných dávok 

Prenosný dokument S2 – Nárok na plánovanú liečbu 

Prenosný dokument S3  –  Lekárske ošetrenie pre bývalých cezhraničných pracovníkov v štáte bývalého výkonu práce 

Prenosný dokument DA1 – Nárok na poskytnutie vecných dávok z poistenia proti pracovným úrazom a chorobám z povolania 

Prenosný dokument U1 – Obdobia, ktoré treba zohľadniť na priznanie dávok v nezamestnanosti 

Prenosný dokument U2 – Zachovanie nároku na dávky v nezamestnanosti  Prenosný dokument U3 – Okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť nárok na dávky v nezamestnanosti 

Prenosný dokument P1 – Súhrn rozhodnutí o dôchodku

 

Bližšie informácie o jednotlivých prenosných dokumentoch vám poskytnú príslušné inštitúcie:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk

Sociálna poisťovňa www.socpoist.sk

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny www.upsvar.sk

Zdravotné poisťovne www.vszp.sk, www.union.sk, www.dovera.sk

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou www.udzs-sk.sk

 

 • Pred vycestovaním požiadajte svoju zdravotnú poisťovňu o vystavenie Európskeho preukazu zdravotného poistenia (European Health Insurance Card – EHIC). Na základe tohto preukazu máte počas pobytu v inom členskom štáte nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v rozsahu potrebnej zdravotnej starostlivosti (v terminológii EÚ ide o vecné dávky). Potrebné vecné dávky sa posudzujú s ohľadom na ich charakter a predpokladanú dobu pobytu v danom členskom štáte. Mali by byť poskytnuté v takom rozsahu, aby poistenec nemusel predčasne ukončiť svoj pobyt a vrátiť sa z dôvodu nutnosti ošetrenia do vlasti. To, či ide o potrebné vecné dávky alebo nie, posudzuje výlučne štát miesta pobytu, t. j. ošetrujúci lekár alebo zdravotná poisťovňa v členskom štáte pobytu (teda nie inštitúcie v SR).
 • V členských štátoch Európskej únie (a na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a Švajčiarsku) máte nárok na zdravotnú starostlivosť na účet slovenskej zdravotnej poisťovne, a to za rovnakých podmienok ako domáci poistenci (ak existuje za zdravotnú starostlivosť spoluúčasť, tak ju musíte zaplatiť).
 • V prípade potreby poskytnutia zdravotnej starostlivosti navštívte len také zdravotnícke zariadenia, ktoré sú napojené na tzv. verejný systém (informáciu o nich vám podajú miestne zdravotné poisťovne alebo príslušné úrady); ak tak nevykonáte, rátajte s platbou v hotovosti. (Za istých podmienok môžete požiadať o refundáciu vynaložených nákladov svoju slovenskú zdravotnú poisťovňu. Ak ste museli uhradiť spoluúčasť, táto refundovaná nebude).
 • S predchádzajúcim súhlasom slovenskej zdravotnej poisťovne môžete absolvovať liečbu v inom členskom štáte na jej účet (súhlas však dostanete len vtedy, ak nie je v Slovenskej republike možné takúto zdravotnú starostlivosť poskytnúť).
 • Keďže spoluúčasť je v členských štátoch pomerne vysoká, odporúča sa pripoistenie na úhradu spoluúčasti (obvykle v komerčnej poisťovni).