Legálny pobyt Slovákov v zahraničí

 

Pre pracovný alebo študijný pobyt v zahraničí je rozhodujúce, či krajina, v ktorej plánuje občan SR pracovať alebo študovať, je členom Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru/Švajčiarska,* alebo ide o tretiu krajinu**.

 

 

 

Európska únia (EÚ) pozostáva z 28 členských štátov:

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia

Európsky hospodársky priestor (EHP) pozostáva z:

28 členských štátov EÚ a 3 členských štátov Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO).

Členskými štátmi EZVO participujúcimi na Dohode o EHP sú Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

Švajčiarsko nie je členským štátom EHP, ale je členom EZVO a švajčiarski občania majú rovnaké práva ako občania krajín EHP

 

Tretia krajina je termín používaný na zadefinovanie akejkoľvek krajiny sveta, ktorá NIE JE jednou z 28 členských krajín Európskej únie, členom Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarskom.