Legálny pobyt Slovákov v zahraničí

 

Pre pracovný alebo študijný pobyt v zahraničí je rozhodujúce, či krajina, v ktorej plánuje občan SR pracovať alebo študovať, je členom Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru/Švajčiarska,* alebo ide o tretiu krajinu**.

 

 

 

Európska únia (EÚ) pozostáva z 27 členských štátov:

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko

Európsky hospodársky priestor (EHP) pozostáva z:

27 členských štátov EÚ a 3 členských štátov Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO).

Členskými štátmi EZVO participujúcimi na Dohode o EHP sú Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

Švajčiarsko nie je členským štátom EHP, ale je členom EZVO a švajčiarski občania majú rovnaké práva ako občania krajín EHP

 

Tretia krajina je termín používaný na zadefinovanie akejkoľvek krajiny sveta, ktorá NIE JE jednou z 27 členských krajín Európskej únie, členom Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarskom.