Osvedčovanie dokladov vydaných v cudzine 

 

Verejné listiny vydané na území jedného štátu, ktoré sa majú predložiť v inom štáte (zahraničné verejné listiny), musia byť overené, ak majú byť v druhom štáte uznané. Podliehajú procesu legalizácie a superlegalizácie podľa príslušných právnych predpisov.

Dňa 18. februára 2002 nadobudol pre Slovenskú republiku účinnosť Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, prijatý 5. októbra 1961 v Haagu (ďalej len “Dohovor o apostile” alebo "Haagsky dohovor"). Text dohovoru bol publikovaný v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 213/2002 Z.z.). Bližšie informácie týkajúce sa dohovoru nájdete na oficiálnej internetovej stránke Haagskej konferencie pre medzinárodné právo súkromné.

Pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o apostile zjednodušilo podmienky použitia slovenských verejných listín na území iného zmluvného štátu a použitia listín, vydaných orgánmi iného zmluvného štátu, na Slovensku. Na osvedčenie hodnovernosti verejnej listiny podľa dohovoru stačí, že orgán na to určený opatrí takúto listinu jedným zvláštnym osvedčením – apostilou.

Zoznam štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, nájdete tu.

 

Apostila

Apostila je osvedčenie vydané príslušným orgánom štátu, ktorý je zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru. Verejnú listinu opatrenú apostilou možno použiť bez ďalšieho overenia na území ktorejkoľvek inej zmluvnej strany dohovoru a pred ktorýmkoľvek jej orgánom. Osvedčenie sa vydáva na žiadosť osoby, ktorá listinu podpísala, alebo na žiadosť jej predkladateľa. Ak je osvedčenie riadne vyplnené, osvedčuje hodnovernosť podpisu, funkciu osoby, ktorá listinu podpísala, a prípadne pravosť pečate alebo odtlačku pečiatky na listine (čl. 5 dohovoru). Apostila neosvedčuje pravdivosť obsahu verejnej listiny, ku ktorej je pripojená. Osvedčenie sa umiestni priamo na listine (prax v SR) alebo na jej nadstavení v podobe uvedenej v prílohe dohovoru. Vzor apostily je k dispozícii tu.

 

Verejné listiny

Za verejné listiny sa podľa Haagskeho dohovoru a na účely jeho aplikácie považujú:

 1. listiny vydané justičným orgánom štátu alebo justičným pracovníkom, vrátane listín vydaných verejným žalobcom, vyšším súdnym úradníkom alebo procesným doručovateľom ("huissier de justice"),
 2. správne listiny (napr. matričné doklady – rodný list, sobášny list, úmrtný list),
 3. notárske písomnosti (napr. notárom osvedčené (notarizované/legalizované) listiny),
 4. úradné osvedčenia, ktoré sa umiestňujú na listiny podpísané súkromnými osobami, ako sú úradné osvedčenia potvrdzujúce registráciu listiny alebo skutočnosť, že listina existovala v určitom čase, a úradné a notárske osvedčenia podpisov.

 

Dohovor sa nevzťahuje na:

 1. listiny vystavené diplomatickými alebo konzulárnymi úradníkmi,
 2. správne listiny bezprostredne sa týkajúce obchodných alebo colných činností.

 

Overovanie dokladov na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR)

Správny poplatok za každý legalizačný úkon na MZVaEZ SR je 20 €; úhrada poplatku je možná len formou „potvrdenia o úhrade správneho/súdneho poplatku" (tzv. e-kolok s QR kódom), ktorý je možné zakúpiť výlučne na pobočkách Slovenskej pošty.

Zákonná vybavovacia lehota za legalizačný úkon na MZVaEZ SR:

 • 30 dní,
 • na počkanie, ak sa nevyskytnú skutočnosti brániace vo výkone legalizačného úkonu.

MZVaEZ SR zabezpečuje overovanie listín vydaných úradmi Slovenskej republiky na použitie v zahraničí osobne počas úradných hodín alebo aj poštou.

 

Bližšie informácie

Konzulárny odbor MZVaEZ SR, časť "Overovanie dokladov"

 

Spôsoby, ako legalizovať rôzne typy dokumentov (napr. matričné doklady – rodný list, sobášny list; doklady o vzdelaní, ako aj výpisy z registra trestov) formou apostily alebo vyššieho overenia sú zverejnené:

 

Matričný doklad

Matričný doklad (originál rodného listu či sobášneho listu) vydáva príslušný matričný úrad, v ktorého matrike je udalosť zapísaná. V ďalšom konaní overí matričný doklad poverená osoba príslušného okresného úradu (www.minv.sk/?miestna_statna_sprava). Ak bude matričný doklad použitý v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru, okresný úrad udelí overovaciu pečiatku apostily, a tým je overenie dokladu slovenskými orgánmi ukončené.

V prípade použitia dokladu v inom štáte, po overení okresným úradom dokument overuje konzulárny odbor MZVaEZ SR, do cudzieho jazyka ho preloží súdny prekladateľ, po preklade dokument overí krajský súd, opäť MZVaEZ SR a napokon veľvyslanectvo/konzulát štátu, v ktorom má byť doklad použitý.

Rodný list, sobášny list a úmrtný list vydaný Osobitnou matrikou osvedčuje Ministerstvo vnútra SR. V prípade, že dokument má byť predložený v krajine, ktorá nepodpísala Haagsky dohovor, listiny následne osvedčuje MZVaEZ SR.

 

Postup pri osvedčení matričného dokladu na použitie do krajiny, ktorá nepodpísala Haagsky dohovor – tzv. konzulárne overenie:

 • originál matričného dokladu na použitie v zahraničí si klient zabezpečí na matričnom úrade v mieste narodenia (doklad určený na vyššie overenie nesmie byť starší ako 6 mesiacov). Následne doklad:
 • overí príslušný okresný úrad,
 • legalizuje MZVaEZ SR,
 • preloží súdny prekladateľ (pozri aj časť "Preklad dokladu do iného jazyka"; pozn. Niektoré krajiny neuznávajú preklady slovenských súdnych prekladateľov!);
 • súdneho prekladateľa overí príslušný krajský súd,
 • takto overené doklady sa predložia na ďalšie overenie Konzulárnemu odboru MZVaEZ SR,
 • po overení Konzulárnym odborom sa doklady predložia na veľvyslanectvo krajiny, v ktorej budú použité.

 

Postup pri overovaní matričného dokladu na použitie do krajiny, ktorá podpísala Haagsky dohovor:

 • originál matričného dokladu na použitie v zahraničí si klient zabezpečí na matričnom úrade v mieste narodenia (doklad určený na vyššie overenie nesmie byť starší ako 6 mesiacov). Následne doklad:
 • overí príslušný okresný úrad formou apostily,
 • preloží súdny prekladateľ  (pozri aj časť "Preklad dokladu do iného jazyka"; pozn. Niektoré krajiny neuznávajú preklady slovenských súdnych prekladateľov!),
 • súdneho prekladateľa overí príslušný krajský súd formou apostily.

Ak je na doklade a na preklade osvedčenie formou apostily, týmto je ukončené overovanie dokladu a doklad môže byť predložený v krajine určenia. Osvedčenie formou apostily musí byť na prvotnom doklade aj na priloženom preklade.

Pred použitím apostilovaného dokumentu v zahraničí si overte, či má vaša cieľová krajina výhradný zoznam oficiálnych prekladateľov, ktorých preklady v oficiálnom styku akceptuje. V prípade, že to tak je, dajte si dokument preložiť až v danej krajine. Ak krajina takýto zoznam nemá a akceptuje aj preklady slovenských prekladateľov, apostilovaný dokument najprv preloží súdny prekladateľ (pozri aj časť "Preklad dokladu do iného jazyka"), ktorého následne osvedčí príslušný krajský súd formou apostily.

  

Doklady o vzdelaní

Vysvedčenia, diplomy, potvrdenia o návšteve školy a pod., vydané základnými, strednými a vysokými školami, podliehajú overeniu Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pre použitie v štátoch, ktoré sú stranami Haagskeho dohovoru, udelí MŠVVaŠ SR apostilu. Pre ostatné štáty MŠVVaŠ SR v prvom kroku doklady overí. Nakoľko doklady o vzdelaní si klienti potrebujú ponechať pre vlastné potreby v origináli, je možné dať vyššie overiť ich úradnú fotokópiu, keďže doklady bývajú neoddeliteľne spojené s vyhotoveným prekladom a tým pádom dochádza k ich poškodeniu.

Z apostilovaného dokladu vyhotoví notár (nie pracovník poverený notárom) overenú fotokópiu. Pečiatku a podpis notára osvedčí príslušný krajský súd opäť formou apostily. Následne sa doklad predloží na preklad súdnemu prekladateľovi, ktorého apostilou osvedčí krajský súd. Takýto doklad môže byť použitý v štátoch, ktoré podpísali Haagsky dohovor.

Z prvotne overeného dokumentu určeného na použitie v krajine, ktorá nepodpísala Haagsky dohovor, vyhotoví notár (nie pracovník poverený notárom) overenú fotokópiu. Pečiatku a podpis notára osvedčí príslušný krajský súd. Následne sa doklad predloží na legalizáciu Konzulárnemu odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, potom na preklad súdnemu prekladateľovi, ktorého osvedčí akýkoľvek krajský súd. Posledné overenie za SR vykoná opäť MZVaEZ SR. Pre ďalšie použitie je potrebné, aby napokon dokument overilo (superlegalizovalo) veľvyslanectvo/konzulát štátu, v ktorom má byť doklad použitý.

Poznámka: Vysvedčenia, diplomy, certifikáty a pod., vydané zdravotníckymi školami, musia mať prvotné overenie z Ministerstva zdravotníctva SR, nie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR! (Doklady o vzdelaní v odbore fyzioterapia, balneológia a liečebná rehabilitácia potvrdzuje MŠVVaŠ SR). Doklady o vzdelaní vydané vojenskými školami podliehajú overeniu Ministerstvom obrany SR.

Slovenský národný archív a ostatné štátne archívy poskytujú úplné reprodukcie archívnych dokumentov, vrátane reprodukcií dokladov o vzdelaní. Na použitie v zahraničí overuje tieto reprodukcie priamo Slovenský národný archív, následne MZVaEZ SR a veľvyslanectvo cieľovej krajiny.

 

Postup pri overovaní fotokópií dokladov o vzdelaní do krajiny, ktorá nepodpísala Haagsky dohovor: 

 • originál dokladu prvotne overí MŠVVaŠ SR,
 • z originálu dokladu s prvotným overením MŠVVaŠ SR sa predloží kópia na overenie notárovi (nie pracovníkovi poverenému notárom),
 • pečiatku a podpis notára osvedčí príslušný krajský súd,
 • následne dokument legalizuje MZVaEZ SR,
 • takto overený doklad sa predloží na preklad súdnemu prekladateľovi (pozri aj časť "Preklad dokladu do iného jazyka"; pozn. Niektoré krajiny neuznávajú preklady slovenských súdnych prekladateľov!),
 • súdneho prekladateľa overí krajský súd,
 • takto overené doklady sa predložia na overenie na Konzulárny odbor MZVaEZ SR,
 • napokon dokument overí veľvyslanectvo krajiny, v ktorej budú použité.

 

Postup pri overovaní fotokópií dokladov o vzdelaní do krajiny, ktorá podpísala Haagsky dohovor:

 • originál dokladu overí MŠVVaŠ SR pečiatkou apostily,
 • z originálu dokladu s prvotným overením MŠVVaŠ SR sa predloží kópia na overenie notárovi (nie pracovníkovi poverenému notárom),
 • pečiatku a podpis notára overí príslušný krajský súd formou apostily,
 • takto overený doklad sa predloží na preklad súdnemu prekladateľovi (pozri aj časť "Preklad dokladu do iného jazyka"; pozn. Niektoré krajiny neuznávajú preklady slovenských súdnych prekladateľov!),
 • súdneho prekladateľa overí krajský súd formou apostily,
 • takto overený doklad je pripravený na predloženie v krajine, ktorá podpísala Haagsky dohovor.

 

Výpis z registra trestov

Výpis z registra trestov vydávajú pobočky Slovenskej pošty a Register trestov Generálnej prokuratúry SR. Ak má byť výpis z registra trestov použitý v zahraničí, je potrebné požiadať o osvedčenie výpisu z dôvodu použitia v zahraničí na pracovisku Registra trestov Generálnej prokuratúry v Bratislave. Tento úkon je bezplatný. Po osvedčení výpisu pracoviskom Registra trestov sa výpis osvedčuje na Konzulárnom odbore MZVaEZ SR.

V prípade krajiny, ktorá podpísala Haagsky dohovor, je po apostilácii MZVaEZ SR možné k výpisu z registra trestov vyhotoviť preklad súdnym prekladateľom – apostilou ho osvedčí krajský súd.

Výpis z registra trestov musí byť vždy predkladaný v origináli. Platnosť výpisu z registra trestov je 90 dní.

V prípade, že sa výpis z registra trestov má použiť v krajine, ktorá nepodpísala Haagsky dohovor, overenie nekončí na Konzulárnom odbore MZVaEZ SR, ale po preklade výpisu do jazyka krajiny určenia súdnym prekladateľom a osvedčení pečiatky a podpisu súdneho prekladateľa na krajskom súde sa žiadateľ o overenie vráti na Konzulárny odbor MZVaEZ SR, ktorý overí pečiatku a podpis krajského súdu. Takto overený výpis z registra trestov napokon overí veľvyslanectvo krajiny, v ktorej bude doklad použitý.

 

Preklad dokladu do iného jazyka

Preklady dokladov na použitie v zahraničí musia byť vyhotovené súdnym prekladateľom.

Nakoľko väčšinu dokladov vydávaných orgánmi Slovenskej republiky si klienti potrebujú ponechať pre vlastné potreby v origináli (napr. maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom), je možné z dokladu vyhotoviť fotokópiu, nakoľko doklady bývajú neoddeliteľne spojené s vyhotoveným prekladom, a tým pádom dochádza k ich poškodeniu.

Doklad musí mať vykonané prvostupňové osvedčenie, aby v preklade bola zahrnutá aj doložka o platnosti pôvodného dokladu, to znamená, ak ide o preklad slovenskej verejnej listiny do iného jazyka, musí byť aj táto verejná listina opatrená vyšším overením príslušným orgánom. Register súdnych prekladateľov vedie Ministerstvo spravodlivosti SR a krajské súdy. Prvostupňové osvedčenie prekladov vykonáva krajský súd. Následne sa doklad predloží na overenie Konzulárnemu odboru MZVaEZ SR a veľvyslanectvu krajiny, ktoré je akreditované pre Slovenskú republiku.

 

Príklad:

Diplom overí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Po overení je možné vyhotoviť fotokópiu u notára, ktorého oprávnenie potvrdí príslušný krajský súd a následne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Následne je doklad potrebné predložiť súdnemu prekladateľovi na preklad do úradného jazyka krajiny, v ktorej bude doklad použitý. Po preložení dokladu súdnym prekladateľom oprávnenie prekladateľa overí príslušný krajský súd, MZVaEZ SR overí oprávnenie súdu. Napokon sa diplom a jeho preklad superlegalizuje na príslušnom zastupiteľskom úrade krajiny, v ktorej bude použitý. Diplom overený apostilou MŠVVaŠ SR sa už ďalej neoveruje; je pripravený na predloženie v krajine, kde má byť použitý. Takto overený musí byť prvotný doklad aj preklad prvotného dokladu (apostilu na preklad udeľuje krajský súd).

 

Upozornenie:

Niektoré krajiny neuznávajú slovenských úradných prekladateľov ani v prípade, ak je pravosť ich pečiatky a podpisu legalizovaná. Odporúčame preto, aby ste si na príslušnom úrade v zahraničí, ktorý od Vás žiada legalizovaný doklad zistili, či tento doklad môžete predložiť na preklad do jazyka krajiny určenia na Slovensku (s overením formou apostily – ak krajina podpísala Haagsky dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, alebo klasickým konzulárnym overením, ak krajina nepodpísala uvedený dohovor) alebo či je možné/nevyhnutné žiadaný doklad preložiť zo slovenského jazyka v krajine určenia. Odporúčame kontaktovať zastupiteľský úrad danej krajiny akreditovaný pre Slovenskú republiku a overiť, či neposkytujú možnosť úradného prekladu.

 

Fotokópie dokladov

Originál dokladu musí mať prvostupňové overenie, to znamená, že ak ide napr. o diplom, musí byť overený na MŠVVaŠ SR, až potom sa kópia predkladá na overenie notárovi.

Matričné úrady vyhotovujú na požiadanie nový matričný doklad na použitie v zahraničí. Kópie matričných dokladov sa na použitie v zahraničí neoverujú.

Pravosť fotokópie musí byť potvrdená a podpísaná len notárom. Prvostupňové osvedčenie potvrdením oprávnenosti notára vykoná príslušný krajský súd (udelí apostilu alebo dokumenty potvrdí pre ďalšie osvedčenie Konzulárnym odborom MZVaEZ SR).