Zdaňovanie príjmov

 

Aké sú základné predpisy v oblasti dane z príjmov v SR? Ako sa zdaňuje môj príjem pri zamestnaní na Slovensku?

V oblasti dane z príjmu v SR platia tieto predpisy:

  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Základom dane z príjmov sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené o poistné a príspevky, ktoré je zamestnanec povinný platiť. Základ dane sa znižuje aj o nezdaniteľnú časť základu. Sadzba dane z príjmov fyzickej osoby je 19% alebo 25%. Daňové priznanie sa vo všeobecnosti podáva do 31. marca nasledujúceho roka.

Pre bližšie informácie k daňovým otázkam, pozri spracované informácie v časti Daňové otázky.

 

Som výskumník na univerzite / výskumnej inštitúcii a dostávam mdzu. Podlieha zdaneniu?

Príjmy zo závislej činnosti sa na Slovensku zdaňujú. Výskumníci sú na základe pracovnej zmluvy zamestnancami konkrétnej inštitúcie, ich odmena je spravidla príjem zo závislej činnosti, ktorý podlieha zdaneniu.

 

Zdaňuje sa moje štipendium?

Štipendiá poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, alebo štipendiá poskytované vysokými školami a obdobné plnenia poskytované zo zahraničia, podpory a príspevky z prostriedkov nadácií a občianskych združení, neziskových organizácií a neinvestičných fondov, podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, vyšších územných celkov a štátnych fondov sú oslobodené od dane.

Doktorandi sú považovaní za študentov (nie zamestnancov) a ich príjem je v zmysle zákona o vysokých školách považovaný za štipendium, ktoré ako také nepodlieha zdaneniu. Od dane sú oslobodené aj finančné prostriedky plynúce z grantov poskytovaných na základe medzinárodných zmlúv.

 

Ako mám postupovať pri príjmoch zo zahraničia?

Zamestnanec zväčša odvádza dane z príjmu podľa legislatívy štátu, v ktorom je zamestnaný. Otázka zdaňovania zahraničných príjmov je však komplexnejšia. Pre určenie vašej daňovej povinnosti je dôležité určiť, či ste daňovým rezidentom - daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou, alebo daňovým nerezidentom - daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou, a či so štátom, v ktorom pracujete, má Slovensko uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia.

Prečítajte si bližšie informácie k rozdeleniu daňovej rezidencie, zamedzeniu dvojitého zdanenia a ďalšie vybrané úpravy súvisiace s medzinárodnou mobilitou v časti Daň z príjmov pri zamestnaní v zahraničí.