Sociálne zabezpečenie

 

Na Slovensku som sociálne poistený. Mám práva na sociálne zabezpečenie v zahraničí?

Pri práci v zahraničí je rozdiel, či občan SR pracuje v krajine EÚ/EHP, alebo v tretej krajine.

Každý prípad práce v tretej krajine je posudzovaný individuálne s ohľadom na právnu úpravu zmluvy o sociálnom zabezpečení uzatvorenej medzi Slovenskou republikou a daným štátom.

Medzinárodné zmluvy o sociálnom zabezpečení sú zverejnené na web stránke Sociálnej poisťovne.

Európske predpisy zaručujú, že občania členských štátov EÚ patria pod jednotný režim sociálnej ochrany a neprídu o žiadne nároky, spravidla sú poistení v krajine, kde pracujú.

Prečítajte si bližšie informácie o sociálnom zabezpečení v zahraničí.

Na stránke uvádzame aj kontakty na zodpovedné inštitúcie sociálneho zabezpečenia v krajinách EURAXESS, na Slovensku a v zahraničí.

 

Zamestnávateľ ma vysiela do zahraničia. Aké práva a povinnosti sa na mňa alebo na zamestnávateľa vzťahujú?

Vyslaný pracovník, ktorý po istú vymedzenú dobu pracuje na žiadosť zamestnávateľa v inom členskom  štáte, než v ktorom bežne pracuje, má niektoré osobitné práva. Obvykle patrí aj naďalej do systému  sociálneho zabezpečenia v krajine svojho pôvodu. Zamestnávateľ musí v dostatočnom časovom predstihu požiadať pre zamestnanca o vydanie formulára – prenosného dokumentu A1 (PD A1) – Potvrdenie o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia, ktoré sa vzťahujú na držiteľa. Tento potvrdzuje, že vyslaný zamestnanec podlieha v oblasti sociálneho  zabezpečenia právnym predpisom SR a nepodlieha právnym predpisom štátu, na území ktorého vykonáva zárobkovú činnosť (maximálne 2 roky). Inštitút vyslania a PD A1 je potrebné uplatniť aj v prípade krátkodobého vyslania, aj v trvaní jedného dňa.

Ďalšie podrobnosti uvádzame tu.

 

Pracujem ako cezhraničný pracovník. Aké práva a povinnosti sa na mňa vzťahujú?

S cezhraničným pracovníkom sa musí zaobchádzať rovnako ako so zamestnancom, ktorý je štátnym príslušníkom krajiny, kde má zamestnanie, a to najmä ak ide o právo uchádzať sa o prácu, pracovné podmienky a sociálne dávky.

Viac uvádzame tu

 

Pracujem súčasne v dvoch alebo viacerých členských štátoch. Aké práva a povinnosti sa na mňa vzťahujú?

Ak občan SR pracuje súbežne vo viacerých krajinách EÚ, má povinnosť požiadať o určenie príslušnej legislatívy pre účely sociálneho zabezpečenia. Odvody na zdravotné a sociálne zabezpečenie sú viazané na krajinu zamestnania, v prípade viacerých zamestnaní je potrebné určiť prevažujúcu krajinu a odvádzať odvody tam. Nie je možné, aby mal pracovník súčasne dve verejné zdravotné či sociálne poistenia v rôznych štátoch EÚ a ďalších štátoch, na ktoré sa vzťahujú koordinačné nariadenia (t.j. Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko). Prevažujúcu legislatívu určuje príslušný úrad sociálneho zabezpečenia v domovskej krajine na základe žiadosti občana.

Viac informácií a kontakty na relevantné inštitúcie uvádzame tu.

 

Ako funguje prenos sociálneho zabezpečenia (vrátane zdravotného poistenia) pri migrácii v rámci EÚ/EHP/Švajčiarska?

Od 1. mája 2010 je účinné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 a jeho vykonávacie nariadenia, týkajúce sa koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia osôb migrujúcich v rámci EÚ. Medzi dôležité doklady spojené s pohybom pracovníkov v rámci EÚ/EHP a Švajčiarska patria tzv. prenosné dokumenty. Podľa situácie, štátu a typu dokumentu žiada o jeho vystavenie buď pracovník alebo zodpovedná inštitúcia.

Odkazy na súvisiace nariadenia a bližšie informácie k prenosným dokumentom nájdete tu.