Dohoda o hosťovaní a zamestnávanie cudzincov

 

Kde nájdem kontakty na oddelenia cudzineckej polície, slovenské veľvyslanectvá a zdravotnícke zariadenia relevantné pre prechodný pobyt cudzincov?

Kontakty oddelení CP podľa teritoriálnej kompetencie, kontakty na slovenské veľvyslanectvá a konzultáty v zahraničí, ako aj na zdravotnícke zariadenia, ktoré vykonávajú zdravotnú prehliadku pri prechodnom pobyte cudzincov sú spracované tu.

 

Čo je dohoda o hosťovaní a kedy ju môže naše pracovisko vystaviť?

Dohoda o hosťovaní je nástroj umožňujúci hladší a kratší priebeh vybavovania formalít súvisiacich s legálnym pobytom výskumníkov z tretích krajín (krajín mimo EÚ/EHP a Švajčiarska), ktorí chcú vykonávať výskumné aktivity v EÚ. Dohoda je hlavným dokumentom pri prechodnom pobyte na účel výskumu a vývoja. Vydávať ju môžu len organizácie, ktoré získali oprávnenie od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle platnej legislatívy.

Čo musí organizácia urobiť, aby takéto oprávnenie získala, viac informácií k procesu prijímania cudzincov na vykonávanie činnosti vo výskume a vývoji,  čo musí dohoda o hosťovaní obsahovať a aké sú povinnosti prijímajúcej organizácie a cudzinca nájdete tu.

Na stránke je aj odkaz na zoznam aktuálne oprávnených inštitúcií, ktorým bolo povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činnosti vo výskume a vývoji udelené.

 

Plánujeme na našom pracovisku zamestnať občana EÚ/EHP/Švajčiarska. Aké sú povinnosti zamestnávateľa?

Občania EÚ/EHP a Švajčiarska nepotrebujú pri zamestnaní na Slovensku povolenie na zamestnanie. Sú zamestnávaní na Slovensku na základe rovnakých princípov ako občania SR s výnimkou toho, že podľa práva Únie je Slovenská republika, ako aj ostatné členské štáty, povinná sledovať pohyb za prácou v rámci Únie.

Povinnosti zamestnávateľa sú uvedené tu.

 

Plánujeme na našom pracovisku zamestnať občana tretej krajiny. Aké sú možnosti jeho zamestnania a aké sú povinnosti zamestnávateľa?

Zamestnanie štátnych príslušníkov tretích krajín je komplexnou záležitosťou. Od 1.1.2014 sa zaviedli nové formy zamestnania štátnych príslušníkov tretích krajín na území SR, podľa toho, či je na ich zamestnanie potrebné potvrdenie o možnosti obsadenia pracovného miesta, povolenie na zamestnanie alebo ani jeden z týchto dokumentov.

Pozrite si, ktorých štátnych príslušníkov môže zamestnávateľ zamestnať, a aké sú po nástupe cudzincov povinnosti zamestnávateľa tu.

K dispozícii sú aj spracované informácie o tom, kto nepotrebuje povolenie na zamestnanie alebo potvrdenie o možnosti obsadenia pracovného miesta; kedy sú naopak tieto dokumenty potrebné, a ako ich získať.