Osvedčovanie dokladov vydaných v cudzine na použitie v Slovenskej republike

 

Listiny vydávané súdmi alebo inými úradmi v cudzine, ktoré sú v krajine vydania považované za verejné listiny, môžu byť ako verejné listiny použité aj na Slovensku, ak sú opatrené predpísanými osvedčeniami. Špeciálne osvedčenia sa nevyžadujú, ak tak ustanovujú mnohostranné a dvojstranné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Apostila

Haagsky dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 je medzinárodný dohovor, ktorý špecifikuje spôsob, akým sa môže dokument vydaný v krajine, ktorá dohovor podpísala, použiť na legálne účely v ostatných krajinách, ktoré sú stranami dohovoru.

Ak krajina, ktorá pristúpila k Haagskemu dohovoru, osvedčí listinu tzv. apostilou (viac o apostile na www.hcch.net), takto overený doklad sa ďalej neosvedčuje, predloží sa na preklad z cudzieho jazyka do slovenčiny úradnému prekladateľovi (na Slovensku) a je pripravený na predloženie slovenským úradom.

Zoznam krajín, ktoré podpísali Haagsky dohovor, nájdete na www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=41

Zoznam inštitúcií, ktoré sú v jednotlivých štátoch kompetentné na vydanie apostily, spolu s ich kontaktnými údajmi a výškou poplatku, nájdete na

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41.

Superlegalizácia

V prípade, že krajina, v ktorej bola listina vydaná, nie je stranou Haagskeho dohovoru a jednoduchší postup (použitím apostily) sa nemôže aplikovať, cudzozemské listiny určené na použitie na území Slovenskej republiky podliehajú legalizácii (ministerstvom zahraničných vecí vydávajúceho štátu) a superlegalizácii (zastupiteľským úradom SR príslušným pre štát vydania listiny). Zastupiteľský úrad SR superlegalizáciou potvrdzuje pravosť úradnej počiatky ministerstva zahraničných vecí štátu, z ktorého doklad pochádza. Honorárne konzuláty nie sú oprávnené superlegalizovať dokumenty.

Osvedčovanie pravosti podpisu, správnosti prekladu a fotokópie listiny

Zastupiteľské úrady SR v zahraničí vykonávajú aj notársku činnosť – osvedčujú pravosť podpisov na listinách, správnosť prekladov dokumentov z úradného jazyka štátu pôsobenia do slovenčiny a správnosť fotokópie listiny. Pravosť podpisov a fotokópii overujú aj slovenské honorárne konzuláty.

Správny poplatok za každý legalizačný úkon na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je 20 €, pričom úhrada poplatku je možná len použitím tzv. e-kolku (potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku). Kolok je možné zakúpiť výlučne na pobočkách Slovenskej pošty.

Kontakt:

Pracovisko overovania dokladov – Pražská 7
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí vecí Slovenskej republiky

Poštová adresa:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Konzulárny odbor - legalizácia
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava, Slovenská republika

Telefón/informácie:

+421 2 5978 5978, +421 90607 5978, 02/5978 1111

ÚRADNÉ HODINY:

Pondelok

8:00 – 15:00

Streda

8:00 – 18:00

Štvrtok

8:00 – 12:00

 

Kontakt: http://www.mzv.sk/sk/cestovanie_a_konzularne_info/overovanie_dokladov-pracovisko_overovania_dokladov

Ako zabezpečiť oficiálny preklad do slovenčiny? 

Ak sú prekladateľské služby dostupné na zastupiteľskom úrade, zastupiteľský úrad môže vyhotoviť preklad dokumentov. V prípade, ak bol dokument preložený slovenským zastupiteľským úradom, nie je nutné žiadne ďalšie overovanie. Ak bol preklad vyhotovený externým prekladateľom v zahraničí, zastupiteľský úrad môže overiť zhodu originálu s prekladom z oficiálneho jazyka krajiny pôsobenia do slovenčiny.

Zoznam úradných prekladateľov je dostupný na stránke https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/prekladatel

Dokumenty overené apostilou alebo superlegalizáciou a úradne preložené do slovenského jazyka môžu byť predložené inštitúciám v Slovenskej republike.