Osvedčovanie dokladov vydaných v cudzine na použitie v Slovenskej republike

 

Listiny vydávané súdmi alebo inými úradmi v cudzine, ktoré sú v krajine vydania považované za verejné listiny, môžu byť ako verejné listiny použité aj na Slovensku, ak sú opatrené predpísanými osvedčeniami. Špeciálne osvedčenia sa nevyžadujú, ak tak ustanovujú mnohostranné a dvojstranné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Apostila

Haagsky dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 je medzinárodný dohovor, ktorý špecifikuje spôsob, akým sa môže dokument vydaný v krajine, ktorá dohovor podpísala, použiť na legálne účely v ostatných krajinách, ktoré sú stranami dohovoru.

Ak krajina, ktorá pristúpila k Haagskemu dohovoru, osvedčí listinu tzv. apostilou, takto overený doklad sa ďalej neosvedčuje, predloží sa na preklad z cudzieho jazyka do slovenčiny úradnému prekladateľovi (na Slovensku) a je pripravený na predloženie slovenským úradom.

Zoznam krajín, ktoré podpísali Haagsky dohovor.

Zoznam inštitúcií, ktoré sú v jednotlivých štátoch kompetentné na vydanie apostily, vrátane kontaktných údajov a výšky poplatku.

 

Superlegalizácia

V prípade, že krajina, v ktorej bola listina vydaná, nie je stranou Haagskeho dohovoru a jednoduchší postup (použitím apostily) sa nemôže aplikovať, cudzozemské listiny určené na použitie na území Slovenskej republiky podliehajú legalizácii (ministerstvom zahraničných vecí vydávajúceho štátu) a superlegalizácii (zastupiteľským úradom SR príslušným pre štát vydania listiny). Zastupiteľský úrad SR superlegalizáciou potvrdzuje pravosť úradnej počiatky ministerstva zahraničných vecí štátu, z ktorého doklad pochádza. Honorárne konzuláty nie sú oprávnené superlegalizovať dokumenty.

Osvedčovanie pravosti podpisu, správnosti prekladu a fotokópie listiny

Zastupiteľské úrady SR v zahraničí osvedčujú pravosť podpisu alebo uznanie podpisu za vlastný na listine ako aj zhodu odpisu alebo kópie listiny s predloženým originálom. 

 

Ako zabezpečiť oficiálny preklad do slovenčiny? 

Ak sú prekladateľské služby dostupné na zastupiteľskom úrade, zastupiteľský úrad môže vyhotoviť preklad dokumentov. V prípade, ak bol dokument preložený slovenským zastupiteľským úradom, nie je nutné žiadne ďalšie overovanie.

V prípade, že zastupiteľský úrad prekladateľské služby neposkytuje, každý dokument vydaný v inom ako slovenskom jazyku (okrem dokumentov v češtine) musí byť preložený do slovenčiny úradným prekladateľom. Zoznam úradných prekladateľov je dostupný TU.

 

Dokumenty overené apostilou alebo superlegalizáciou a úradne preložené do slovenského jazyka môžu byť predložené inštitúciám v Slovenskej republike.