Uznávanie dokladov o vzdelaní

 

Ak ste absolvovali časť štúdia v zahraničí a chcete pokračovať v štúdiu na Slovensku, alebo ste absolvovali celé štúdium v zahraničí a chcete pracovať na Slovensku, mali by ste byť pripravení, že škola či budúci zamestnávateľ od vás môže žiadať rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní.

Uznanie dokladu o vzdelaní je uznanie vysokoškolského diplomu, absolventského diplomu, vysvedčenia, osvedčenia o odbornej kvalifikácii alebo iných dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov príslušného štátu za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným oprávneným orgánom v Slovenskej republike.

Uznávanie dokladov o vzdelaní, úradne overených (obvykle apostilou) príslušným orgánom štátu pôvodu dokladu o vzdelaní, vykonáva Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, ktoré je súčasťou medzinárodnej siete ENIC- NARIC, plní funkciu Národného kontaktného bodu pre vnútorný trh EÚ a Národného strediska pre Europass.

Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní má vo svojej kompetencii:

  • posudzovanie štúdia v zahraničí pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu, zamestnávateľov a i.,
  • ekvivalenciu štúdia na základných a stredných školách v zahraničí alebo prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice,
  • uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na účely výkonu povolania alebo pokračovania štúdia v SR,
  • automatické uznávanie vysokoškolského vzdelania III. stupňa z členských krajín EÚ/EHP/Švajčiarska,
  • potvrdzovanie pedagogickej spôsobilosti pre pedagógov so vzdelaním získaným v SR pre zahraničné úrady,
  • apostille/superlegalizácia – overenie pravosti slovenských verejných listín vydaných v pôsobnosti rezortu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre potreby zahraničných úradov.

 

Podrobný postup spolu s elektronickou formou príslušných žiadostí, ako aj kontakty a stránkové hodiny je možné nájsť na internetovej stránke MŠVVaŠ SR

 

Informácie k problematike uznávania dokladov o vzdelaní nájdete aj v prezentácii Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní