Vyslaní pracovníci

 

Vyslaný pracovník, ktorý po istú vymedzenú dobu pracuje na žiadosť zamestnávateľa v inom členskom  štáte, než v ktorom bežne pracuje, má niektoré osobitné práva. Obvykle patrí aj naďalej do systému  sociálneho zabezpečenia v krajine svojho pôvodu. Čo sa týka zdanenia príjmov, daňové dohovory uzavreté medzi členskými štátmi EÚ vo všeobecnosti ustanovujú, že plat vyslaných pracovníkov sa za istých veľmi konkrétnych podmienok môže aj naďalej zdaňovať v štáte, kde bežne žijú. Jednou z týchto podmienok je, aby doba, ktorú pracovník strávi v členskom štáte, do ktorého bol vyslaný, nepresiahla 183 dní v období 12 po sebe idúcich mesiacov. Ďalšou podmienkou je, aby odmenu vyplácanú pracovníkovi neplatil ani neznášal zamestnávateľ s pobytom v hostiteľskom štáte ani zamestnávatelia s trvalým sídlom v hostiteľskom štáte. V prípade zdaňovania príjmu je potrebné zohľadniť ustanovenia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ak s daným štátom existuje.

Keď zamestnávateľ vysiela zamestnanca, musí sa v dostatočnom časovom predstihu pred vyslaním obrátiť na príslušnú inštitúciu na území členského štátu, v ktorom má zamestnávateľ sídlo, so žiadosťou o vydanie formulára – prenosného dokumentu A1 (PD A1) – Vyhlásenie o platných právnych predpisoch. Formulár potvrdzuje, že vyslaný zamestnanec podlieha v oblasti sociálneho  zabezpečenia právnym predpisom Slovenskej republiky a teda nepodlieha právnym predpisom štátu, na území ktorého vykonáva zárobkovú činnosť (maximálne 2 roky). Inštitút vyslania a PD A1 je potrebné uplatniť aj v prípade krátkodobého vyslania, aj v trvaní jedného dňa. Ak nie je možné z objektívnych dôvodov požiadaťo prenosný  dokument pred vyslaním v dostatočnom predstihu, je možné vystaviť ho aj po ukončení vyslania a PD A1 má retroaktívny účinok. Vyslanému zamestnancovi pretrváva nárok na rodinné dávky z domáceho sociálneho  zabezpečenia.

Ak je nevyhnutné predĺžiť dobu vyslania na dlhšie ako 2 roky, zamestnávateľ sa musí obrátiť na príslušný úrad alebo určenú inštitúciu členského štátu, na územie ktorého je zamestnanec vyslaný, so  žiadosťou o výnimku a umožnenie poistenia zamestnanca v rámci domáceho sociálneho zabezpečenia počas doby vyslania.

Na stránke Sociálnej poisťovne v sekcii Výkon práce v EÚ je možné nájsť informácie potrebné pri pobyte v zahraničí a príslušnú „Žiadosť o určenie uplatniteľnej  legislatívy u osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ v zmysle článku 13 (1) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 okrem zamestnancov medzinárodnej prepravy“ aj s pokynmi.