Súbeh dvoch a viacerých pracovných úväzkov v rôznych členských štátoch

 

Ak občan SR pracuje súbežne vo viacerých krajinách EÚ, má povinnosť požiadať o určenie príslušnej legislatívy pre účely sociálneho zabezpečenia. Keďže odvody na zdravotné a sociálne zabezpečenie je viazané na krajinu zamestnania, v prípade viacerých zamestnaní je potrebné určiť prevažujúcu krajinu a odvádzať odvody tam. Nie je možné, aby mal pracovník súčasne dve verejné zdravotné či sociálne poistenia v rôznych štátoch EÚ a ďalších štátoch, na ktoré sa vzťahujú koordinačné nariadenia (t.j. Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko).

Prevažujúcu legislatívu určuje príslušný úrad sociálneho zabezpečenia v domovskej krajine na základe žiadosti občana. V Slovenskej republike je takýmto úradom Sociálna poisťovňa. Na jej stránke, v  sekcii Práca v  EÚ  je možné nájsť informácie potrebné pri pobyte v zahraničí a príslušnú „Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy“ osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec v dvoch alebo viacerých členských štátoch“.

Aby ste vedeli predvídať, aká legislatíva sa na vás bude uplatňovať, prvým krokom je určenie toho, či vykonávate podstatnú časť činnosti,t.  j. najmenej 25  % z celkového pracovného času a/alebo dosahujete najmenej 25  % z celkovej odmeny, v členskom štáte bydliska. Ak áno, uplatňujú sa na vás právne predpisy štátu bydliska. Ak nie, posudzujú sa následne sídla zamestnávateľov. Preto je potrebné spolu so žiadosťou okrem iného doručiť aj kópie pracovných zmlúv a kópie oprávnení na vykonávanie činnosti zamestnávateľa v zahraničí, všetko preložené do slovenčiny (okrem češtiny).

Poznámka: V prípade zdaňovania príjmu je potrebné zohľadniť ustanovenia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ak s daným štátom existuje.

 

Bližšie informácie

 

 Pre záujemcov o prácu v krajinách Európskej únie môže byť užitočnou pomôckou publikácia Ustanovenia EÚ v oblasti sociálneho zabezpečenia – Vaše práva pri pohybe v rámci Európskej únie, ktorá je dostupná bezplatne aj v slovenčine na stránke on‑line  kníhkupectva a archívu publikácií európskych inštitúcií EU Bookshop.

Z publikácie vyberáme
Cudzie krajiny, cudzie jazyky: nemusí to byť problém!
Vždy, keď pracujete, máte bydlisko alebo pobyt v cudzej krajine, môžu byť pre vás problémom cudzie jazyky, najmä pokiaľ ide o zložité pojmy v oblasti sociálneho zabezpečenia. Neznalosť cudzích jazykov môže ľahko viesť k nedorozumeniam, a preto by mohla byť prekážkou pri predkladaní žiadosti o dávky,  dodržiavaní termínov a podávaní odvolaní.

Žiadosti a dokumenty, ktoré predkladáte orgánom alebo súdom iného členského štátu, nesmú byť zamietnuté z dôvodu, že nie sú vypracované v úradnom jazyku tohto štátu. Inými slovami, môžete predkladať svoje žiadosti, listy a osvedčenia vo vašom materinskom jazyku (ak patrí k úradným jazykom EÚ), ak to považujete za potrebné alebo vhodné. Samozrejme, že by to mohlo spôsobiť oneskorenie rozhodnutia o vašej konkrétnej žiadosti, ale mnohokrát vám to pomôže vyjadriť sa jasne a zabrániť  nedorozumeniam.