Štátna sociálna podpora

 

V rámci štátnej sociálnej podpory sa poskytujú jednorazové a opakované sociálne dávky. Pre každú dávku sú definované podmienky, ktoré musí žiadateľ spĺňať.

Všeobecný prehľad sociálnych dávok a príspevkov a vzory tlačív žiadostí sú zverejnené na web stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, časť Rodinná a sociálna politika.

 

Jednorazové dávky sú: príspevok pri narodení dieťaťa, niektoré z príspevkov na podporu náhradnej  starostlivosti o dieťa, príspevok na pohreb.

Opakované dávky sú: prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov  opakovane narodili dvojčatá, príspevok na starostlivosť o dieťa, náhradné výživné, niektoré z príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.

 

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva rodičovi na zabezpečovanie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa, s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do šiestich rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do tejto starostlivosti.

Cudzinec má nárok na príspevok, ak je rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodiny; riadne sa stará o dieťa do troch rokov alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do tejto starostlivosti. Cudzinec aj dieťa musia mať trvalý alebo  prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu; cudzinec aj na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta prechodného pobytu.

Rodičovský príspevok sa neposkytuje ani jednému rodičovi, ak jeden z nich má nárok na materské alebo nárok na dávku nemocenského poistenia alebo nemocenského zabezpečenia toho istého druhu v cudzine.

 

Prídavok na dieťa

Prídavok na dieťa je peňažná opakujúca sa dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

Cudzinec má nárok na vyplácanie prídavku, ak má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a stará sa o nezaopatrené dieťa s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR alebo je rodičom nezaopatreného dieťaťa (v prípade osvojenia je rodičom aj osvojiteľ), alebo osobou, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu.

Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na prídavok na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu, cudzinec aj na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta prechodného pobytu.