Preukázanie daňovej rezidencie 

 

Ak je daňovník považovaný za daňového rezidenta v dvoch zmluvných štátoch v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi, dochádza ku konfliktu dvojitej rezidencie. Ak takýto konflikt vznikne, treba zistiť, v ktorej krajine je daňovník daňovým rezidentom na účely daňových povinností. Konflikt dvojitej rezidencie sa rieši uplatnením tzv. rozhraničovacích kritérií, ktoré sú definované v článku 4 príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

 

Rozhraničovacie kritériá sú v zmluve obvykle uvedené v nasledujúcom poradí: 

  • stály byt - daňovník má vo vlastníctve alebo držbe byt, ktorý má stály charakter, je zariadený a udržiavaný pre jeho stále použitie. Takýto dom, byt alebo prenajatá miestnosť musí byť daňovníkovi prístupná nepretržite v každom čase.
  • stredisko životných záujmov - štát ku ktorému má daňovník bližšie osobné a hospodárske vzťahy – napr. rodinné a sociálne vzťahy, trvalé bydlisko, majetkové pomery, zamestnanie, politické, kultúrne a iné aktivity.
  • miesto, kde sa obvykle osoba zdržiava - štát, v ktorom sa daňovník zdržiava častejšie.
  • štátne občianstvo
  • vzájomná dohoda príslušných úradov zmluvných štátov

Pozn. Pri riešení konfliktu dvojitej rezidencie sa rozhraničovacie kritériá pre určenie rezidencie aplikujú postupne v tom poradí, v ktorom sú uvedené v príslušnej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia až dovtedy, pokiaľ nie je stanovený len jeden štát rezidencie.

Potvrdenie o daňovej rezidencii 

Ak je pri konflikte dvojitej rezidencie prostredníctvom rozhraničovacích kritérií preukázané že daňovník má neobmedzenú daňovú povinnosť, teda je daňovým rezidentom Slovenskej republiky, Finančná správa Slovenskej republiky daňovníkovi vydá „Potvrdenie o daňovej rezidencii“. Toto potvrdenie sa vydáva pre uplatnenie príslušnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, tzn. za účelom preukázania, že na príslušnú osobu sa vzťahuje oslobodenie od dane v príslušnom zmluvnom štáte, resp. že spĺňa podmienky pre poskytnutie ďalších výhod z nej vyplývajúcich.

Zoznam platných a účinných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia 

Potvrdenie o daňovej rezidencii sa vydáva na základe zaslanej, resp. predloženej žiadosti daňovníka (vzor žiadosti nie je predpísaný). Správca dane predloží na vyplnenie žiadateľovi „Formulár na vymedzenie rozsahu daňových povinnosti FO na území SR“ a zároveň žiadateľa požiada o preukázanie informácií, ktoré táto osoba uviedla vo formulári.

Správca dane môže žiadateľa požiadať napr. o predloženie:

  • dokladu, ktorý preukáže trvalý pobyt žiadateľa na území SR;
  • pracovnej zmluvy, ktorá preukáže stredisko životných a ekonomických záujmov žiadateľa;
  • dokumentu, ktorý potvrdí kritérium stáleho bytu – napr. nájomná zmluva s vlastníkom nehnuteľnosti, list vlastníctva nehnuteľnosti a pod.

Dokument „Potvrdenie o daňovej rezidencii“ je Finančnou správou Slovenskej republiky vydávaný trojjazyčne (slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk).

Daňovú rezidenciu daňovníka na Slovensku je možné potvrdiť tiež na tlačive zahraničného správcu dane týkajúceho sa uplatnenia nároku na oslobodenie alebo zníženie dane vymedzeného v príslušnej medzinárodnej zmluve alebo refundácie dane (časti dane) zrazenej v súlade s vnútroštátnymi daňovými predpismi zmluvného štátu. Daňovník je povinný vyplniť všetky formálne náležitosti predmetného tlačiva a zabezpečiť úradný preklad podstatných náležitosti tlačiva do slovenského jazyka.

 

 

1. Výskumníčka z Francúzska zamestnaná na Slovensku od roku 2016, potrebovala úradom vo Francúzsku preukázať miesto jej daňovej rezidencie. Na základe rozhraničovacích kritérií (stály byt, stredisko životných záujmov, miesto, kde sa obvykle zdržiava, štátne občianstvo, vzájomná dohoda príslušných úradov zmluvných štátov) vyplýva, že daňovou rezidenciou výskumníčky je Slovenská republika. Po predložení ´Žiadosti o vydanie Potvrdenia o daňovej rezidencií´ spolu s ´Formulárom na vymedzenie rozsahu daňových povinnosti FO na území SR´ a dokumentov, ktoré by preukazovali správnosť údajov uvedených v tomto formulári (Napr.: trvalý pobyt žiadateľa na území SR – Pobytový preukaz občana EÚ, stredisko životných záujmov – pracovná zmluva, stály byt – nájomná zmluva s vlastníkom nehnuteľnosti a pod. ) príslušný daňový úrad v mieste jej pobytu vydal trojjazyčný dokument - „Potvrdenie o daňovej rezidencii“.

 

2. Výskumníčka z Indie, s prechodným pobytom na Slovensku bola v roku 2018 (september – december) zamestnaná ako výskumná pracovníčka na jednej zo slovenských univerzít. Podľa Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia vyplýva, že výskumníčka má daňovú rezidenciu v Indii a podľa článku 21 tejto zmluvy by mala mať nárok na vrátenie zaplatenej dane na Slovensku, ktorú jej zamestnávateľ hradil preddavkami.

 

Podľa článku 21  Zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indie o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu č. 77/1987 Z. z.  výskumník alebo vysokoškolský učiteľ, ktorý má alebo mal bydlisko v Indii prv, ako navštívil Slovenskú republiku, aby tam vyučoval alebo pracoval vo výskume alebo aby tam vykonával obe tieto činnosti na univerzite, internáte, škole alebo inom uznávanom ústave v tomto druhom zmluvnom štáte, bude v tomto druhom štáte oslobodený od dane z odmeny za také vyučovanie alebo výskum po dobu nepresahujúcu dva roky od dátumu príchodu do Slovenskej republiky. Rozsah článku 21 zmluvy sa nepoužije na príjem z výskumu, ak sa taký výskum vykonáva predovšetkým pre súkromný prospech určitej osoby alebo určitých osôb.

 

Keďže výskumníčka spĺňala vyššie uvedené podmienky pre oslobodenie od dane z odmeny za výskumnú činnosť,  vysporiadanie preplatku bolo v jej prípade možné vykonať nasledovne:

  1. ak je realizované v prvom roku výkonu činnosti na univerzite, je možné vysporiadať predmetný preplatok ročným zúčtovaním.
  2. ak v druhom roku, potom je už možné vysporiadanie preplatku iba daňovým priznaním. V prípade podania daňového priznania je potrebné uviesť dôvod do osobitných záznamov a ako dôkaz priložiť potvrdenie o daňovej rezidencii a zmluvu o výskumnej činnosti. 

 

V tomto prípade však od výskumníčky zamestnávateľ (univerzita) tiež požadovala Potvrdenie o daňovej rezidencii (z Indie). Výskumníčka toto potvrdenie k Žiadosti o vysporiadanie preplatku nepriložila, a tak sa univerzita jej žiadosťou ďalej nezaoberala.