Daň z príjmov pri zamestnaní v zahraničí

 

Stiahnite si prezentáciu zo seminára EURAXESS (jar 2019) ohľadom daňových povinností výskumných pracovníkov a doktorandov v prípade pobytu v zahraničí.

 

Pri zamestnaní v zahraničí sa daňová problematika stáva komplexnejšou. Zamestnanec odvádza dane z príjmu zväčša podľa legislatívy štátu, v ktorom je zamestnaný. Slovenský občan, ktorý dlhodobo žije a pracuje v zahraničí len v jednom štáte, bude platiť v tomto štáte s najväčšou pravdepodobnosťou taktiež daň z príjmu.

Pri nástupe do zamestnania v inej krajine by mal byť pracovník prihlásený na zahraničnom finančnom úrade. Dokladom je pridelenie osobného daňového čísla. V niektorých štátoch sa používa jedno registračné číslo na účely dane, poistenia alebo pobytu. Ak má slovenský občan zdroj príjmov zo  závislej činnosti len v zahraničí, kde aj žije, platí zálohy na daň a odovzdáva daňové priznanie v štáte zamestnania podľa platnej legislatívy daného štátu. Informácie o daňových systémoch sú zväčša zverejnené na webových stránkach daňových úradov jednotlivých krajín.

Zložité situácie nastávajú, keď má pracovník príjem z niekoľkých krajín v jednom daňovom období. Základným problémom je určenie daňovej príslušnosti (daňový domicil) a určenie rozsahu zdanenia. Povinnosť platiť daň z príjmu majú spravidla dve skupiny osôb: rezidenti a nerezidenti.

Pre občana SR zamestnaného v zahraničí je v súvislosti s daňovou povinnosťou pri ročnom zúčtovaní dane v SR dôležité, či je:

  • daňovým rezidentom - daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou, alebo
  • daňovým nerezidentom - daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou,
  • a čiso štátom, v ktorom pracuje, má Slovensko uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia.

 

Zákon o dani z príjmov tieto dva typy daňovníka definuje takto (§ 2)

  • daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou je fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava (nemá v SR trvalý pobyt, ale zdržiava sa tu aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach; do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu). Predmetom dane je príjem plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky a aj zo zdrojov v zahraničí (tzv. celosvetové príjmy),
  • daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou je fyzická osoba, ktorá nie je daňovníkom s  neobmedzenou daňovou povinnosťou; osoba, ktorá sa na území SR obvykle zdržiava len na účely štúdia alebo liečenia, alebo ktorá hranice SR prekračuje denne alebo v dohodnutých časových obdobiach len na účely výkonu závislej činnosti, ktorej zdroj je na území SR. Predmetom dane je príjem plynúci len zo zdrojov na území Slovenskej republiky.

Zamedzenie dvojitého zdanenia

Slovenský daňový rezident s príjmami zo zahraničia

Vybrané úpravy relevantné v prípade medzinárodnej mobility

Daňové priznanie pri zamestnaní v zahraničí