Daň z príjmov pri zamestnaní na Slovensku

 

Príjmy zo závislej činnosti sa na Slovensku zdaňujú. Výskumníci sú na základe pracovnej zmluvy zamestnancami konkrétnej inštitúcie, ich odmena je spravidla príjem zo závislej činnosti, ktorý podlieha zdaneniu.

 

Základom dane z príjmov

zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené o poistné a príspevky, ktoré je zamestnanec povinný platiť. Základ dane sa znižuje aj o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (prípadne na manželku/manžela), ktorá závisí od výšky základu dane vztiahnutej na definovaný násobok životného minima (pozri § 11 zákona o dani z príjmov).

Sadzba dane

z príjmov fyzickej osoby zo základu dane je 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8‑násobok sumy platného životného minima vrátane, a 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8‑násobok platného životného minima. Sadzba dane právnickej osoby zo základu dane zníženého o daňovú stratu je 25 %. Zamestnávateľ zväčša mesačne odvádza zo mzdy zamestnanca preddavok na daň. Zamestnanec si môže uplatniť daňový bonus na každé nezaopatrené vyživované dieťa (absolvujúce povinnú školskú dochádzku alebo sústavne sa pripravujúce na povolanie najneskôr do 25 rokov veku, resp. do ukončenia 2. stupňa vysokej školy) žijúce v domácnosti s daňovníkom

Daňové priznanie

sa vo všeobecnosti podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok, teda do 31. marca nasledujúceho roka. V lehote na podanie daňového priznania je daňovník povinný daň aj zaplatiť. Ak zamestnanec, ktorý počas kalendárneho roka poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, a ktorý pracuje počas celého roka na Slovensku, môže písomne požiadať posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov od všetkých zamestnávateľov, a to najneskôr do 15. februára nasledujúceho roka. Ročné zúčtovanie za zamestnanca vykoná tento zamestnávateľ. V prípade, ak zamestnávateľa nepožiada o ročné zúčtovanie do uvedeného termínu, resp. nedodá požadované dokumenty k tomuto termínu, alebo ak v zdaňovacom období poberal príjmy zo zahraničia, musí si daňové priznanie vykonať sám.

Formulár daňového priznania a poučenie o jeho vyplnení je možné si stiahnuť na portáli Daňovej sekcie Finančného riaditeľstva SR.

Od dane sú oslobodené

štipendiá poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, alebo štipendiá poskytované vysokými školami a obdobné plnenia poskytované zo zahraničia, podpory a príspevky z prostriedkov nadácií a občianskych združení, neziskových organizácií a neinvestičných fondov, podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, vyšších územných celkov a štátnych fondov (§ 9, ods. (2), písm. j).

Doktorandi sú podľa zákona považovaní za študentov (nie zamestnancov) a ich príjem v zmysle zákona o vysokých školách je považovaný za štipendium, ktoré ako také nepodlieha zdaneniu. Od dane sú oslobodené aj finančné prostriedky plynúce z grantov poskytovaných na základe medzinárodných zmlúv (§ 9, ods. (2), písm. s).