Daňové otázky

 

Daň z príjmov fyzických osôb

 

Základné informácie

V oblasti dane z príjmu v SR platia tieto predpisy:

  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Orgánmi daňovej správy na Slovensku sú Daňová sekcia Finančného riaditeľstva SR a daňové úrady.

Daňovým rokom (zdaňovacím obdobím) je kalendárny rok.

Sadzba dane z príjmov je 19% alebo 25% zo základu dane.

Pri zamestnaní zamestnanec odvádza dane z príjmu zväčša podľa legislatívy štátu, v ktorom je zamestnaný. Zákon o daniach z príjmov označuje príjmy zo zamestnania ako príjmy zo závislej činnosti.

 

Daň z príjmov pri zamestnaní na Slovensku

Daň z príjmov pri zamestnaní v zahraničí