Analytické jednotky v inštitúciach verejného sektora

Hlavnou úlohou analytikov štátu je podpora politikov pri ich rozhodovaniach a riadení štátu.  Poskytujú analytický servis pre potreby ministerstiev alebo iných orgánov štátnej správy, pod ktoré spadajú. Analytické jednotky sú buď zamerané sektorovo (podľa rezortu) alebo sú prierezové. Analytická a výskumná činnosť má dôležitú úlohu aj v aktivitách Národnej banky Slovenska.

 

Inštitút finančnej politiky (IFP) je analytickým útvarom ministerstva financií tvorený tromi odbormi:

 • Odbor makroekonomických analýz a prognóz predpovedá a analyzuje vývoj slovenskej ekonomiky, napríklad rast HDP, infláciu či nezamestnanosť.
 • Odbor daňových príjmov a fiškálnych analýz predpovedá a analyzuje príjmy verejných rozpočtov (najmä dane a odvody), zaoberá sa fiškálnou politikou, verejnými financiami a ich dlhodobou udržateľnosťou.
 • Odbor štrukturálnych a výdavkových politík sa venuje výdavkovým a štrukturálnym politikám, napríklad školstvu, zdravotníctvu či životnému prostrediu, z pohľadu ministerstva financií.

Webstránka

Facebook

LinkedIn

Inštitút sociálnej politiky je prierezovou analytickou zložkou MPSVR SR a sústreďuje sa predovšetkým na:

 • Posudzovanie vybraných vplyvov v časti sociálne vplyvy, kde plní úlohu gestora v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov,
 • Monitoring a hodnotenie sociálnej oblasti a oblasti trhu práce vo väzbe na sociálno-ekonomické ukazovatele,
 • Vypracovanie koncepcií, prognóz a odhadov valorizácií pre potreby vybraných prvkov rozpočtu kapitoly ministerstva,
 • Koordináciu rezortného štátneho štatistického zisťovania,
 • Tvorbu komplexného informačného systému sociálnej sféry a prepájanie databáz sociálneho zabezpečeni

 Webstránka

Inštitút environmentálnej politiky (IEP) je analytickým útvarom Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). Jeho poslaním je poskytovať kvalitné a spoľahlivé analýzy a prognózy v oblasti životného prostredia pre slovenskú vládu a verejnosť. Aktivity IEP zahŕňajú:

 • Hodnotenie ekonomickej efektívnosti opatrení;
 • Príprava strategických dokumentov v oblasti životného prostredia;
 • Príprava podkladov pre lepšie rozhodovanie;
 • Analýzy a komentáre na podporu verejnej diskusie.

Webstránka 

Facebook 

LinkedIn 

Instagram

Inštitút zdravotnej politiky je analytickým a poradenským útvarom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Jeho súčasťou sú:

 • Odbor stratégie Inštitútu zdravotnej politiky plní úlohy súvisiace s plnením strategických cieľov v zdravotníctve, pričom spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi Ministerstva zdravotníctva. Pri analytickej činnosti pracuje odbor najmä s databázy Národného centra zdravotníckych informácií, Štatistického úradu Slovenskej republiky, zdravotných poisťovní, OECD a WHO.
 • Odbor poisťovníctva a makroekonomiky zdravotníctva plní úlohy súvisiace s metodickým riadením systému zdravotného poistenia v Slovenskej republiky a to vrátane prípravy legislatívnych zámerov v danej oblasti a ich následnú implementáciu.
 • Tím behaviorálnej a experimentálnej ekonómie prináša komplexne riešenia zdravotnej politiky založené na vedomostiach z behaviorálnych vied a testované pomocou laboratórnych a terénnych experimentov.

Webstránka

Facebook

LinkedIn

Inštitút kultúrnej politiky (IKP) je analytický útvar Ministerstva kultúry SR. Jeho poslaním je zlepšovať verejné politiky a rozhodovanie ministerstva prostredníctvom analýz, dát a dôkazov v oblasti kultúry. Tím IKP odborne a nestranne analyzuje vplyvy pripravovaných zákonov a strategických materiálov, hodnotí efektivitu výdavkov v rámci rezortu a formuluje odporúčania pre oblasť kultúry. Spolupracuje s analytikmi vo verejnom sektore a poskytuje analýzy a prognózy pre slovenskú vládu a verejnosť.

Webstránka

Facebook

Inštitút pôdohospodárskej politiky (IPP) je analytickým útvarom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Jeho poslaním je zlepšovať rozhodovanie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvaja vidieka prostredníctvom analýz, dát a dôkazov v oblastiach rezortu - v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesníctve a rozvoji vidieka.

Webstránka

Facebook

Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR vykonáva analyticko-strategické a implementačné úlohy. Poslaním IVP je poskytovať analýzy, prognózy a podieľať sa na príprave vzdelávacej politiky. Inštitút participuje na riešení rôznych požiadaviek podľa aktuálnych potrieb rezortu, ako aj na vytváraní dlhodobých plánov a stratégií. Jeho primárnou úlohou je výber a spracovanie relevantných dostupných dát z národných a medzinárodných zdrojov a prenos najlepších skúseností zo zahraničia do podkladových materiálov a odporúčaní.

Webstránka

Facebook

Úlohou Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR je zvyšovať hodnotu, ktorú za svoje peniaze verejnosť dostáva. Jeho cieľom je posilniť orientáciu na výsledky pri rozhodovaní o verejných politikách, reguláciách, investíciách a prevádzke štátu. Podstatou hodnoty za peniaze je posúdiť, či peniaze daňovníkov budú skutočne vynaložené najlepšie ako je možné pre dosiahnutie stanoveného cieľa. Túto úlohu napĺňa útvar prostredníctvom:

 • Pravidelného hodnotenia efektivity (revíziou) verejných politík a výdavkov, ktoré je naviazané na tvorbu rozpočtu
 • Hodnotenia investičných projektov a regulácií
 • Podpory vzniku analytických jednotiek v štátnej správe a budovania analytických nástrojov

Webstránka

Facebook

GitHub

Cieľom Implementačnej jednotky je sledovanie odpočtu opatrení definovaných v Revíziách výdavkov pripravovaných Útvarom hodnoty za peniaze. Komunikuje s analytickými útvarmi, ale aj vecne príslušnými sekciami, či podriadenými organizáciami jednotlivých ministerstiev v záujme nastavenia spolupráce a vytvorenia monitorovacích procesov, či merateľných ukazovateľov v nadväznosti na stanovené opatrenia.

Webstránka

Facebook

Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) je analytickou jednotkou na Úrade vlády, ktorého poslaním je analytická podpora stratégie hospodárskej a sociálnej politiky vlády. Aktuálne sa ISA zaoberá hlavne skúmaním regionálneho rozvoja a efektívnosti využívania Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Webstránka

Facebook

Ekonomický výskum NBS sa venuje podrobnému štúdiu vzťahov v domácej i zahraničnej ekonomike a odpovedá na náročnejšie ekonomické, menové a finančné otázky. Výskumná činnosť má prevažne charakter aplikovaného výskumu, ktorého výsledky sa využívajú pri tvorbe menovo-politických rozhodnutí, prípadne pri rozhodnutiach v oblasti dohľadu či ekonomických politík mimo pôsobnosti NBS. Spoluautormi výstupov sú často kolegovia z iných útvarov banky, ako aj domáci a zahraniční špecialisti.

Hlavné oblasti, ktorými sa výskum v NBS zaoberá sú:

 • menová politika,
 • fiškálna politika,
 • finančná stabilita,
 • trh práce a reálna ekonomika,
 • ekonomické modelovanie. 

Viac informácii o  výskume v NBS nájdete tu.

Analytické a výskumné úlohy sú aj jadrom aktivít Odboru ekonomických a menových analýz.

Analytické jednotky pôsobia aj na ďalších ministerstvách a verejných inštitúciach, napríklad: