Žilina

V regiónoch Žilinského samosprávneho kraja sa nachádza viacero vysokých škôl a vedeckých inštitúcií, ktoré ponúkajú mladým výskumníkom mnoho príležitosti na ich profesionálny rozvoj a zároveň podporujú ich výskumné aktivity.

Služby Poradenského centra Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktoré sa orientuje na osobnostný rozvoj študentov a zabezpečuje ich vstup na trh práce, môžu využiť i doktorandi, pre ktorých môžu byť zaujímavé napríklad pravidelné semináre o rôznych témach, ktoré sú organizované týmto centrom. V rámci Týždňa vedy a techniky Poradenské centrum organizuje pre študentov sériu aktivít ako napríklad cvičný pohovor, poradenský rozhovor, testovanie a pod. Oddelenie pre vedu a výskum Žilinskej univerzity v Žiline poskytuje individuálne poradenstvo doktorandom a ponúka konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti doktorandského štúdia na úrovni univerzity.

Univerzitné knižnice pravidelne ponúkajú školenia pre doktorandov, ktoré sú zamerané na vedecké publikovanie či prácu s databázami. Komplexné informácie o akademickom písaní, typy ako písať a prezentovať vedecké práce sú doktorandom a mladým výskumníkom ponúkané i prostredníctvom letných škôl. Takáto letná škola je organizovaná výskumným tímom ERAdiate Žilinskej univerzity v Žiline.

Doktorandi môžu svoje akademické zručnosti rozvíjať prostredníctvom aktivít a podujatí, ktoré sú organizované vysokoškolskou inštitúciou, na ktorej pôsobia. Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine sa pravidelne zapája do víkendu plného workshopov, aktivít, diskusií a tréningov pod názvom Slovak Scoph Weekend. Profesionálne a akademicky orientovaná odborná jazyková príprava je doktorandom poskytovaná prostredníctvom odborných jazykových kurzov v rámci Medzinárodného vzdelávacieho a testovacieho programu UNIcert, ktorý je realizovaný Jazykovým ústavom Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. 

Stretnutie doktorandov a výskumných pracovníkov v rámci Letnej školy UNIZA TRAINING SCHOOL sa okrem zlepšenia techniky akademického písania zameriava i na rozvoj mäkkých zručností.

Tréningové a konzultačné programy určené k rozvoju celého radu odborných a osobnostných zručnosti (napr. prezentácia, marketing, projektová príprava a pod.) poskytuje Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity, ktorý okrem iného ponúka i podujatia, ktoré poskytujú doktorandom východiskové poznatky pre orientáciu v oblasti vzdelávania vysokoškolských študentov. Takto získané zručnosti doktorandi môžu využiť vo svojej pedagogickej činnosti.

Prvotnú podporu pre rozbeh aktivít a rozvoj zručnosti mladým výskumníkom, doktorandom a študentom s tvorivým potenciálom dokáže poskytnúť inkubátor, ktorý je súčasťou Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline.

Finančnú podporu pre realizáciu výskumu môžu doktorandi získať prostredníctvom grantových schém, ktoré sú ponúkané Žilinskou univerzitou v Žiline. Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity a Centrum pre transfer technológií doktorandom a mladým výskumníkom poskytuje i pomoc pri prihlasovaní sa na rôzne súťaže či získavaní zdrojov financovania.  

Ak ste sa rozhodli uchádzať o štipendium na výskumnú mobilitu prostredníctvom niektorého z programov, ktoré administruje SAIA, využite možnosť osobných konzultácií priamo na pracovisku SAIA v Žiline.

Premýšľate, či sa zapojiť do akcií MSCA? Poraďte sa s národným kontaktným bodom programu na CVTI.

Kontaktujte taktiež oddelenie medzinárodných vzťahov či ERASMUS koordinátora svojej fakulty a informujte sa o ďalších možnostiach podpory mobility pre doktorandov a vysokoškolských učiteľov

O konferenciách a iných podujatiach, ktoré sú príležitosťou na nadväzovanie kontaktov a budovanie siete spolupracovníkov je potrebné informovať sa na svojej katedre alebo fakulte. Niektoré katedry majú tradíciu každoročne organizovať medzinárodné semináre pre doktorandov. Takýmto podujatím je napríklad seminár SEMDOK organizovaný na pôde Žilinskej univerzity v Žiline, každoročne organizovaná celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou s názvom Martinský endoskop, ktorá je organizovaná Jesseniovou lekárskou fakultou UK v Martine alebo vedecká konferencia ARS ET EDUCADO, organizovaná Katolíckou univerzitou v Ružomberku.