Prešov

Na Prešovskej univerzite v Prešove bolo zriadené Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania, ktorého aktivity sa sústreďujú na vysokoškolské, kvalifikačné, rekvalifikačné, rozširujúce, doplňujúce a záujmové vzdelávanie. Informácie o aktivitách a útvaroch sú na stránke centra. K Centru patrí aj Centrum kariérneho poradenstva, v rámci ktorého sa realizujú niektoré projekty zamerané na kariérny rozvoj ako napr. AZU – Aktivita zvyšuje úspech.

Ak chcete svoj výskum pretaviť do konkrétneho podnikateľského zámeru. podnikateľské zručnosti Vám pomôže rozvíjať napríklad Regionálne poradenské a inovačné centrum, ktoré je aj členom siete Enterprise Europe. Súčasťou centra je aj Technologické inkubátorové centrum.

Univerzity zriaďujú svoje malé grantové schémy, ktoré pomôžu doktorandom získať finančnú podporu pre ich výskum a osvojiť si princípy písania grantových žiadostí. Prešovská univerzita v Prešove prostredníctvom Grantovej agentúry pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov podporuje vedecko-výskumné aktivity, vydávanie vedeckých prác v karentovaných časopisoch a získavanie skúseností s riešením výskumných projektov. Výška grantu je 1000 EUR.  

Granty na výskumnú mobilitu okrem programu ERASMUS PLUS ponúkajú aj programy administrované SAIA, o ktorých sa môžete dozvedieť v rámci osobnej konzultácie aj na regionálnom pracovisku SAIA v Košiciach.

Premýšľate, či sa zapojiť do akcií MSCA? Poraďte sa s národným kontaktným bodom programu na CVTI. 

Zistite viac aj o možnostiach financovania vášho výskumu a mobility v národných a európskych grantových schémach v Sprievodcovi mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov.