Nitra

Tri univerzity nitrianskeho kraja (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita J. Selyeho v Komárne) a 4 univerzity trnavského kraja (Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Vysoká škola Danubius v Sládkovičove, Stredoeurópska vysoká škola v Skalici) ponúkajú výskumníkom pôsobiacim na ich pôde priestor pre rozvoj kariéry prostredníctvom viacerých možností:

Slovo „kariéra“ sa na univerzitách nitrianskeho a trnavského regiónu skloňuje častejšie v kontexte podujatí, ktoré sú určené najmä pre študentov a absolventov VŠ (Dni kariéry SPU v Nitre; Kariérny deň NAKAC - Národné kariérne centrum...) a centier(Poradenské a servisné centrum UKF v Nitre, Centrum podpory študentov na Trnavskej univerzite v Trnave, ) ktoré zahŕňajú i tzv. kariérne poradenstvo.

„Rozvoj kariéry výskumníkov“ sa explicitne začína spomínať len postupne, pod týmto pojmom si totiž výskumníci predstavujú skôr už zabehnutú prax konferencií, konzultácií, predmetov pre doktorandov zameraných na rozvoj zručností a pod., od ktorých očakávajú, že budú akosi automaticky „rozvíjať ich kariéru“.

Základnú platformu pre rozvoj kariéry výskumníkov tvoria rôzne výskumné centrá/laboratóriá jednotlivých univerzít, napr.:

Fakulty stredoeurópskych štúdií

Workshopy zamerané na kariérny rozvoj doktorandov organizuje aj EURAXESS Slovensko. Informáciu o aktuálnych podujatiach nájdete v sekcii aktuality.

Rozvoj akademických zručnosti doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov je úzko prepojený s aktivitami na katedrách/fakultách, na ktorých pôsobia. 

Doktorandi môžu mať počas ich PhD. štúdia zabezpečený predmet „Vedecké publikovanie“ (napr. „Ako na publikovanie“ na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre) alebo workshopy na danú tému (na UKF v Nitre ho zvykne zabezpečovať Univerzitná knižnica), prípadne semináre „Vysokoškolská pedagogika“ (zabezpečované často Katedrami pedagogiky) a iné tematické prednášky (ako napr. „Interdisciplinárne dialógy“ na Filozofickej fakulte UKF v Nitre). Niektoré fakulty poskytujú informácie o akademických zručnostiach na úvodných stretnutiach na začiatku akademického roka.

Ďalšie vzdelávanie tvorí súčasť celoživotného vzdelávania výskumníkov. Na univerzitách a vysokých školách sa uskutočňuje prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania a učenia sa.

SPU v Nitre zabezpečuje celoživotné vzdelávanie prostredníctvom Kancelárie vnútorného systému zabezpečovania kvality  v spolupráci s Fakultou ekonomiky a manažmentu na SPU v Nitre, ktorá zabezpečuje MBA study a Doplňujúce pedagogické štúdium. UKF v Nitre poskytuje možnosť absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium, atestácie, jazykové skúšky a ďalšie vzdelávacie programy, aktivity a kurzy. Hlavnými súčasťami Centra ďalšieho vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave sú: Centrum elektronického vzdelávania, Pracovisko vývoja vzdelávacích materiálov a Univerzita tretieho veku. Rozširujúce a doplňujúce pedagogické štúdiumposkytuje aj UCM v Trnave, napr.Filozofická fakulta. Na Vysokej škole Danubius pôsobí Akadémia ďalšieho vzdelávania a ďalšie vzdelávanie (napr. jazykové a kvalifikačné kurzy) uskutočňuje aj Stredoeurópska vysoká škola v Skalici.

Coworkingové centrum Pointt na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave organizuje prednášky, workshopy a mentorovanie, ktoré zabezpečujú špičkoví hostia slovenskej startup komunity a úspešní podnikatelia. Centrum Spolupracuje s bratislavskými coworkingovými centrami The Spot a Connect.

Fakulta prírodných vied UCM v Trnave organizuje tematické večery „Veda v cenTTre“, počas ktorých vedci z trnavského regiónu približujú študentom, odbornej i laickej verejnosti pútavou formou výsledky vedy a výskumu z oblasti prírodných vied.

Na SPU v Nitre pôsobí Grantová agentúra SPU, ktorá podporuje tvorivú vedeckú, vývojovú a výskumnú činnosť a tým aj úroveň univerzity.

Na UKF v Nitre je zriadená Univerzitná grantová agentúra, ktorá podporuje vedeckú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť mladých vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov v dennej forme štúdia.

Svoj Grantový fond univerzity má aj Trnavská univerzita v Trnave. Jeho účelom je podporovať vedeckú, výskumnú a umeleckú činnosť učiteľov a vedeckých pracovníkov zamestnaných na ustanovený týždenný pracovný časa doktorandov študujúcich v dennej forme štúdia na Trnavskej univerzity v Trnave.

Na VŠ Danubius je zriadená Vedecká a edukačná interná grantová agentúra.

Granty na výskumnú mobilitu okrem programu Erasmus+ ponúkajú aj programy administrované SAIA, o ktorých sa môžete dozvedieť v rámci osobnej konzultácie aj na regionálnom pracovisku SAIA v Nitre.

Premýšľate, či sa zapojiť do akcií MSCA? Poraďte sa s národným kontaktným bodom programu na CVTI.

Zistite viac aj o možnostiach financovania vášho výskumu a mobility v národných a európskych grantových schémach v Sprievodcovi mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov.

Stretávanie sa s kolegami či už v rovnakom kariérnom štádiu alebo s mladšími/staršími a skúsenejšími vedecko-výskumnými pracovníkmi tvorí neodmysliteľnú a nutnú súčasť kariérneho rozvoja každého výskumníka. Príležitosťou na výmenu vedomostí a vzájomné zdieľanie môžu byť:

Vedecké podujatia (napr. na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre; na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre; Technickej fakulte SPU v Nitre; na UKF v Nitre; na UJS v Komárne; na Trnavskej univerzite; na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave; na VŠ Danubius)

Konferencie (napr. Scientific Conference of PhD. Students na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre; Konferencie a semináre Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre; Medzinárodná vedecká konferencia UJS v Komárne; Konferencie a semináre Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave; Konferencie a semináre Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave; Medzinárodná konferencia Applied Natural Sciences Fakulty prírodných vied UCM v Trnave; Konferencie a Medzinárodné vedecké konferencie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave)

Doktorandské dni a kolokviá (napr. Doctorandorum dies na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave; Deň doktorandov Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave)

O podujatiach a aktivitách jednotlivých univerzít sa môžete dozvedieť aj napr.: