Košice

Košický kraj má evidentný inovačný potenciál, ktorý je reprezentovaný najmä početnosťou univerzít nadnárodného významu, pracovísk Slovenskej akadémie vied ako i súkromnými výskumno-vývojovými ústavmi. Košický kraj má po Bratislavskom kraji druhý najväčší výskumný potenciál vyjadrený početnosťou R&D subjektov zúčastnených na výskume a vývoji. Ak svoju kariéru vidíte v oblasti výskumu a vývoja, je dôležité postupovať systematicky a cielene plánovať  profesionálny rozvoj a všetky potrebné zručnosti

Pri plánovaní profesionálneho rozvoja pomáhajú kariérne centrá, ktoré začínajú zriaďovať univerzity. Univerzitné poradenské centrum na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, poskytuje kariérové služby bezplatne všetkým študentom UPJŠ – teda aj doktorandom. Poskytujú  informácie (o situácii na pracovnom trhu, možnostiach zamestnať sa, o správnej príprave životopisu, motivačných listov a pod.), pracujú s nimi na zlepšení sebapoznania (identifikácia silných a slabých stránok, uvedomenie si vlastných kompetencií) a poskytujú im možnosti rozvoja kompetencií (so zreteľom na rozvoj zručností pre riadenie vlastnej kariéry). Prirodzeným pokračovaním týchto služieb je sprostredkovanie kontaktu s praxou, so zamestnávateľmi, resp. s pracovnými príležitosťami (stáže, pracovné ponuky, dobrovoľníctvo).

Workshopy zamerané na kariérny rozvoj doktorandov organizuje aj EURAXESS Slovensko. Informáciu o aktuálnych podujatiach nájdete v sekcii aktuality.

Rozvoj akademických zručností je do veľkej miery viazaný na pracovisko, na ktorom pôsobíte. Informujte sa na vašom pracovisku, katedre, fakulte prípadne špecializovanom pracovisku univerzity o podujatiach, školeniach, či konzultáciách zameraných na prácu s informačnými zdrojmi, identifikáciu publikačných príležitostí.

Príkladom je pravidelný trojdňový seminár, ktorý ponúka Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov (CCVaPP) na UPJŠ Košice, ktoré sú určené pre doktorandov a začínajúcich učiteľov pôsobiacich na UPJŠ Košice.

Školenie akademických zručností organizuje aj raz ročne Ústav vedeckých informácií a knižnica Univerzity veterinárskych lekárov a farmácie v Košiciach.

Na Technickej univerzite v Košiciach ponúka Katedra inžinierskej pedagogiky dvojročné doplňujúce štúdium vysokoškolskej pedagogiky pre vysokoškolských učiteľov.

Školenia na rozvoj mäkkých zručností pre doktorandov a univerzitných učiteľov sú ponúkané buď jednotlivo vo formáte krátkych, efektívnych prednášok a konzultácií (aktuálne ponuky UNIPOC UPJŠ Košice nájdete tu), alebo sú súčasťou komplexných viacdňových školení.

Na Technickej univerzite v Košiciach pôsobí Univerzitný vedecký park UVP TECHNICOM, ktoré prostredníctvom Startup centra TUKE poskytuje expertnú a mentorskú podporu a rôznorodé školenia. Súčasťou je aj Inkubátor TUKE, ktoré v rámci podpory pre malé a stredné hi-tech firmy, startupy a spin-off  firmy, poskytuje  aj poradenstvo a vzdelávacie aktivity.

Univerzity zriaďujú svoje malé grantové schémy, ktoré pomôžu doktorandom získať finančnú podporu pre ich výskum a osvojiť si princípy písania grantových žiadostí. Na UPJŠ v Košiciach finančnú podporu pre malé granty poskytuje Vnútorný vedecký grantový systém (VVGS), výzvy sú uverejňované na portáli CVAPP UPJŠ.

Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie je zriadená Interná grantová agentúra UVLF, ktorá poskytuje granty pre mladých vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov univerzity do 35 rokov. Výška grantu do 3000 EUR.

Fakulta elektrotechniky a informatiky TU Košice ponúka malé granty do výšky 2000 EUR na vedecké projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov zamestnaných na FEI TUKE do 35 rokov.

Granty na výskumnú mobilitu okrem programu ERASMUS PLUS ponúkajú aj programy administrované SAIA, o ktorých sa môžete dozvedieť v rámci osobnej konzultácie aj na regionálnom pracovisku SAIA v Košiciach.

Premýšľate, či sa zapojiť do akcií MSCA? Poraďte sa s národným kontaktným bodom programu na CVTI.

Zistite viac aj o možnostiach financovania vášho výskumu a mobility v národných a európskych grantových schémach v Sprievodcovi mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov. 

Možnosť nielen zoznámiť sa s fungovaním akademických konferencií, ale aj príležitosť na stretnutie s kolegami v rovnakom kariérnom štádiu ponúka na  podujatiach určených pre doktorandov a mladých výskumníkov napríklad Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na každoročne organizovanej  Jarnej internacionalizovanej školy doktorandov UPJŠ – 6 dňovom podujatí, ktorého cieľom je prehĺbiť aspekt interdisciplinarity, vzájomnej informovanosti a zvýšenia úrovne doktorandského vzdelávania zohľadňujúceho medzinárodné trendy za účasti domácich a zahraničných lektorov.

 

Dobrou príležitosťou pre budovanie sietí naprieč disciplínami je aj zapojenie sa do každoročnej súťaže o najlepšiu doktorandskú prácu, ktorú vyhlasuje napr. Referát pre vedu, výskum a doktorandské štúdium TU Košice.