Banská Bystrica a Zvolen

Banskobystrický región má vo svojej pôsobnosti Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, Akadémiu umení v Banskej Bystrici, Technickú univerzitu vo Zvolene a Hudobnú akadémiu Jána Albrechta v Banskej Štiavnici. Na inštitúciách sú aktívne rôzne organizácie, ktoré pravidelne pripravujú podujatia či aktivity pre rozvoj výskumníkov, ale aj výskumu ako takého. 

Podporu rozvoja kariéry na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici zabezpečuje Kariérne centrum UMB . Jeho poslaním je podporiť študentov v hľadaní, príprave a sprostredkovaní ich budúcej kariéry. V tejto súvislosti sa každoročne koná Univerzitný deň kariéry.

Veľtrh pracovných príležitostí a kariérového poradenstva ponúka študentom, doktorandom a absolventom UMB príležitosť stretnúť sa so zástupcami významných spoločností, získať informácie o potenciálnom zamestnávateľovi, kontakty na personalistov či nadviazanie spolupráce so spoločnosťami v oblasti stáži a diplomových a dizertačných prác. 

Podobným podujatím v minulých rokoch bolo aj Univerzitný deň pracovných príležitostí: Zo školy na zimák. Tento rok sa v Banskej Bystrici konal aj ďalší ročník podujatia Fórum študenti - univerzity - podniky.

Tento rok odštartoval 1. ročník podujatia Deň Kariéry pod vedením Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky  Technickej univerzity vo Zvolene. Podujatie sa konalo počas Týždňa vedy a techniky. Záujemcovia mali možnosť stretnúť sa priamo so zástupcami regionálnych firiem Banskobystrického kraja.

Určite sa oplatí sledovať aktivity ponúkané počas Týždňa vedy a techniky na všetkých univerzitách či fakultách Univerzity Mateja Bela aj Technickej univerzity vo Zvolene. 

Workshopy zamerané na kariérny rozvoj doktorandov organizuje aj EURAXESS Slovensko. Informáciu o aktuálnych podujatiach nájdete v sekcii aktuality.

Nemáte možnosť využiť služby kariérového poradenstva? Vyskúšajte niektoré z online nástrojov.

Rozvoj akademických zručnosti doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov je úzko prepojený s aktivitami na katedrách/fakultách, na ktorých pôsobia. Z iniciatívy študijného oddelenia alebo referátu pre vedu a výskum na jednotlivých fakultách UMB sa konajú stretnutia pre interných aj externých doktorandov na začiatku semestra, často aj v spolupráci so SAIA, n. o. a EURAXESS, počas ktorých sa dozviete praktické informácie a inštrukcie ako postupovať počas štúdia.

So záujmom o rozvoj akademických zručností sa môžete obrátiť na: Centrum edukačného výskumu na Pedagogickej fakulte UMB. V rámci Doktorandskej školy ponúka rôzne odborné semináre a workshopy zamerané na rozvoj generických vedecko-výskumných kompetencií: napr. metodologické semináre, cyklus prednášok venovaných publikačnej stratégii či tréningové bloky zamerané na rozvoj autenticity v správaní a rozhodovaní. 

Na Ekonomickej fakulte UMB je aktívne Centrum rozvoja doktorandov, ktoré ponúka pre svojich návštevníkov, avšak nie len pre doktorandov,  aj služby knižnice, v ktorej sa nachádzajú knihy, zborníky z konferencií a vedecké, resp. odborné časopisy. Viac informácií o ich aktivitách a službách.

Fakulta prírodných vied UMB pripravuje Vedecké kolokvium, ktoré vytvára priestor pre konanie prednášok na aktuálne vedecké témy, šírenie dosiahnutých výsledkov, hľadanie spoločných výskumných tém a prezentovanie najnovších trendov vo výskumných oblastiach rozvíjaných na fakulte. Prednášky sa konajú na pôde fakulty raz mesačne (október - máj príslušného akademického roka).

Technická univerzita vo Zvolene má vytvorené Centrum ďalšieho vzdelávania, ktoré ponúka rôzne kurzy, ako napr. jazykové (angličtina) alebo napr. kurz vysokoškolskej pedagogiky či kurz bezpečnostných technikov, školenia, organizuje konferencie a prispieva k vývoju a koordinácii národných a medzinárodných projektov v oblasti ďalšieho vzdelávania. Pripravuje, tvorí a distribuuje študijné materiály, zároveň je aj poradenským pracoviskom v oblasti ďalšieho vzdelávania. 

Bohatú ponuku aktivít aj podujatí pripravujú aj univerzitné knižnice.

Podujatia zamerané na témy súvisiace s vedecko-výskumnou publikačnou činnosťou ponúka Univerzitná knižnica UMB, napr. Vedecké publikovanie s vydavateľstvom Taylor & Francis, alebo Sprievodca databázou Emerald a publikovaním vo svetových odborných časopisoch, Novinky vo Web of Sciencie CC a analytický nástroj InCites B&A. 

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene: je akademickou knižnicou a plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť lesníctva a drevárstva. Je informačným pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene. Pripravuje rôzne podujatia na podporu akademických zručností ako aj rôzne besedy a iné spoločenské podujatia pre širokú verejnosť. Svoje miesto majú aj pravidelné podujatia SAIA, n. o. s cieľom informovania členov akademickej obce o dostupných možnostiach financovania zahraničných mobilít prostredníctvom rôznych programov a grantových schém.

Množstvo nástrojov akademických zručností je dostupných online. Pripravili sme pre vás stručný prehľad.

 

Bezplatné workshopy pre študentov vysokých škôl zamerané na prezentovanie, časový manažment, neverbálnu komunikáciu a ďalšie mäkké zručnosti ponúka organizácia ZADOBE, ktorá pôsobí na Ekonomickej fakulte UMB. Sledujte ich podujatia. Výrazným a inšpiratívnym podujatím, na ktorom sa organizácia spolupodieľa je aj konferencia TEDx UMB.

V rámci vzdelávania tradične Kariérne centrum UMB pripravuje sériu podujatí a workshopov pod názvom Mesiac kariéry a osobného rozvoja, ktoré sú určené všetkým tým, ktorí majú záujem zistiť, akým spôsobom môžu nakopnúť svoju kariéru a biznis, ako môžu rozvíjať svoju osobnosť alebo ako môžu získať inšpiráciu pri realizácii svojich plánov.

Centrum edukačného výskumu na Pedagogickej fakulte realizuje na podporu zručností Vedecký inkubátor, v rámci ktorého realizujú aktivity ako napr. sociálna sieť doktorandov, vedecký denník doktoranda, recenzovanie zborníka doktorandov alebo zborník doktorandských štúdií. 

Na Univerzite Mateja Bela pôsobí Univerzitné centrum pre medzinárodné projekty (UCMP) , ktoré má za cieľ zvyšovanie účasti tvorivých zamestnancov UMB v medzinárodných výskumných projektoch. Tento cieľ napĺňajú prostredníctvom budovania projektovej kultúry, poskytovaním služieb a budovaním vedomostí a zručností tvorivých pracovníkov. Organizujú aj podujatia pre zvýšenie podvedomia o možnostiach finančnej podpory projektov/ mobilít.

Pedagogickej fakulte UMB má rozbehnutú Fakultnú grantovú agentúru, ktorá je aktivitou na podporu vlastnej výskumnej činnosti doktorandov a doktorandiek. Výzva na podávanie projektov sa vyhlasuje raz ročne. Každý projekt musí byť supervidovaný kolegom z fakulty, ktorého pozícia v projekte musí byť riadne popísaná. Projekt podávaný v rámci výzvy je nutné charakterizovať ako základný alebo ako aplikovaný (vrátane akčného výskumu). Projekty budú posudzované dvoma oponentmi. Po ukončení riešenia projektu každý realizovaný projekt získa na základe správy aj záverečné hodnotenie, ktoré bude zostavené v súčinnosti so supervízorom projektu.

V prípade záujmu o individuálny výskumný pobyt v zahraničí sa môžete obrátiť na regionálne pracovisko SAIA, n. o. v Banskej Bystrici. Radi Vám poskytneme bezplatné poradenstvo k dostupným možnostiam financovania zahraničnej mobility.

Zistite viac aj o možnostiach financovania vášho výskumu a mobility v národných a európskych grantových schémach v Sprievodcovi mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov. 

 

V rámci svojich aktivít ponúka Centrum rozvoja doktorandov na Ekonomickej fakulte možno zúčastniť sa na medzinárodnej konferencii doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s názvom SCIENTA IUVENTA. Konferencia je rozdelená do tematických okruhov: cestovný ruch, ekonomika a manažment podniku, verejná ekonomika a politika, financie. Viac informácií.

Univerzita Mateja Bela pracuje aj po ukončení štúdia so svojimi absolventmi. Svoje aktivity po absolvovaní univerzitného štúdia môžete aj z pracovného života prepojiť ako členovia  Klubu Alumi UMB.

O podujatiach a projektoch na jednotlivých fakultách UMB sa môžete dozvedieť prostredníctvom Kalendára udalostí UMB alebo v Spravodajcovi UMB.

Informácie o podujatiach a aktivitách na Technickej univerzite vo Zvolene nájdete v Kalendári podujatí alebo v Pláne vedecko-odborných podujatí.