Bratislava

Bratislava je región s najväčšou koncentráciou vysokých škôl a vedeckých inštitúcií na Slovensku. Pôsobí v nej aj mnoho organizácii a neformálnych sietí zameraných na podporu výskumu a výskumníkov. O príležitosti pre profesionálny rozvoj preto nie je núdza.

Svoje kariérne centrá majú Ekonomická univerzita v Bratislave Vysoká škole ekonómie manažmentu a práva. Hoci sú služby a aktivity týchto centier zamerané prevažne na študentov, viaceré z nich, ako napr. osobné poradenstvo, networkingové podujatia, tréningy mäkkých zručností či možnosť otestovať si „assesment centrum“, môžu byť zaujímavé aj pre doktorandov.

Workshopy zamerané na kariérny rozvoj doktorandov organizuje aj EURAXESS Slovensko. Informáciu o aktuálnych podujatiach nájdete v sekcii aktuality.

Rozvoj akademických zručností je do veľkej miery viazaný na pracovisko, na ktorom pôsobíte. Informujte sa na vašom pracovisku, katedre, fakulte prípadne špecializovanom pracovisku univerzity o podujatiach, školeniach, či konzultáciách zameraných na prácu s informačnými zdrojmi, identifikáciu publikačných príležitostí.

Príležitosťou pre osvojenie si nových metodologických postupov, či zlepšenie techniky akademického písania však ponúkajú aj rôzne workshopy a letné školy, ktoré sú zvyčajne otvorené účastníkom z rôznych inštitúcií. Príkladom je Young Polymer Scientist Workshop, ktorý pravidelne organizuje Ústav polymérov SAV, či International Business Consulting Program, ktorý sa pravidelne koná na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Rastúci význam má aj schopnosť prezentovať výsledky výskumu nielen v odbornej komunite, ale aj smerom k širšej verejnosti. Otestujte si svoje popularizačné zručnosti na Falling Walls Lab alebo počas Science Slamu, ktorý organizujú Mladí vedci SAV.

Školenia mäkkých zručností pre univerzitných učiteľov a doktorandov ponúka každoročne Americká obchodná komora v rámci AmCham Train the trainer Programme. Súčasťou programu sú workshopy zamerané na prezentovanie, časový manažment, neverbálnu komunikáciu a ďalšie mäkké zručnosti.

Bezplatné workshopy pre študentov vysokých škôl ponúka napr. Maxman University. Podujatia zamerané na zručnosti, ktoré môžete využiť vo svojej pedagogickej činnosti realizuje napr. Edupoint Bratislava.

Zručnosti ktoré môžete uplatniť (nielen) pri realizácii podnikateľského nápadu vám pomôžu realizovať podnikateľské inkubátory. V Bratislave ich nájdete na Slovenskej technickej univerzite  aj  Univerzite Komenského

Malé grantové schémy, ktoré pomôžu doktorandom získať finančnú podporu pre ich výskum a osvojiť si princípy písania grantových žiadostí ponúka Univerzita Komenského, Slovenská technická univerzita aj Ekonomická univerzita v Bratislave.

Granty na výskumnú mobilitu okrem programu ERASMUS PLUS ponúkajú aj programy administrované SAIA, o ktorých sa môžete dozvedieť v rámci osobnej konzultácie aj na regionálnom pracovisku SAIA v Bratislava.

Premýšľate, či sa zapojiť do akcií MSCA? Poraďte sa s národným kontaktným bodom programu na CVTI.

Zistite viac aj o možnostiach financovania vášho výskumu a mobility v národných a európskych grantových schémach v Sprievodcovi mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov. 

Možnosť nielen zoznámiť sa s fungovaním akademických konferencií, ale aj príležitosť na stretnutie s kolegami v rovnakom kariérnom štádiu ponúka na  podujatiach určených pre doktorandov a mladých výskumníkov napríklad Ekonomická univerzita (napr. EDAMBA  či MERKUR). Informujte sa na svoje katedre o podobných podujatiach vo vašej disciplíne.

Dobrou príležitosťou pre budovanie sietí naprieč disciplínami je aj zapojenie sa do širších iniciatív združujúcich vedcov ako sú napr. Mladí vedci SAV, či Žijem vedu.

Ak hľadáte možnosti spolupráce mimo akademického sektora, môžu byť pre vás užitočné aktivity zamerané na spoluprácu s absolventmi. Svoju alummni  platformu má napr. Slovenská technická univerzita.