Veronika Zibrinyiová, riaditeľka Univerzitného poradenského centra UPJŠ

Pôsobím ako riaditeľka Univerzitného poradenského centra na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Počas doktorandského štúdia som sa výskumne venovala ťažkostiam mladých ľudí v prechode do dospelosti. Vývinové obdobie od 18 do 30 rokov je jedným z najťažších období života človeka. Spája sa najmä so sociálnymi tlakmi na dosahovanie vývinových cieľov (osamostatnenie, nájsť si partnera, prácu, založiť rodinu). Práve táto problematika bola témou mojej dizertačnej práce. Momentálne sa vo výskume spolu s kolegyňou venujem najmä rozvíjaniu kompetencií a kariérovej adaptabilite vysokoškolákov.

Moja kariérna cesta

Bakalárske aj magisterské štúdium psychológie som absolvovala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Počas magisterského štúdia som vďaka programu Erasmus+ strávila jeden akademický rok v Litve na Vytautas Magnus University in Kaunas. Zimný semester som bola na štúdiu a letný na stáži. Stáž prebiehala okrem iného aj v poradenskom centre univerzity. Práve táto príležitosť neskôr ovplyvnila aj moju aktuálnu prácu. Po magisterskom štúdiu som absolvovala trojročné doktorandské štúdium v odbore sociálna psychológia a psychológia práce, počas ktorého som sa pravidelne zúčastňovala konferencií nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Kľúčovým momentom doktorandského štúdia bola hneď v jeho začiatkoch zmena školiteľa a témy dize

rtačnej práce. Dostala som príležitosť pracovať na problematike, ktorá mi bola bližšia, môj výskum ma teda veľmi bavil. Z výsledkov mojej dizertačnej práce doteraz čerpám aj v mojej súčasnej práci. V Univerzitnom poradenskom centre sa venujeme hlavne mladým ľuďom, vysokoškolákom, ktorým poskytujeme psychologické, kariérové, sociálne a právne poradenstvo. Keď sa teraz pozriem spätne na moju „kariérnu cestu“, myslím, že mala celkom prirodzený vývoj a postupne do seba všetko začalo zapadať.

Plusy a mínusy mojej práce

Aj keď je univerzita častokrát považovaná za rigidnú inštitúciu, medzi plusy mojej práce by som zaradila práve flexibilitu a vo veľkej miere možnosť venovať sa témam, v ktorých vidím zmysel. Medzi mínusy by som zaradila hlavne administratívne povinnosti, ktoré sú síce potrebné, ale až tak veľmi ma nebavia.

V čom sa líši moja aktuálna práca od práce v prostredí akademického výskumu

Momentálne som viac v kontakte s ľuďmi, čiže v porovnaní s prácou vo výskume využívam viac mäkké zručnosti (soft skills). Z akademického prostredia som si odniesla najmä kritické myslenie, snažím sa vždy si overiť všetky dostupné fakty. Momentálne mám aj lepšiu príležitosť aplikovať výskumné zistenia do práce so študentami. Aktivity (tréningy, workshopy), ktoré so študentami v práci robíme, pripravujeme na základe výskumných zistení (alebo aspoň štatistík, ktoré máme k dispozícii) a overujeme ich účinnosť. 

Čo by som možno urobila inak

Asi by som bola od začiatku doktorandského štúdia samostatnejšia. V prvom roku štúdia som sa trošku strácala v mojej téme a čakala na usmernenia od školiteľky, neskôr som to musela dobiehať.

Odporúčanie na záver

Využívate príležitosti, nebojte sa prevziať zodpovednosť a vytvárajte vzťahy s kolegami z rôznych inštitúcií.