Ako na kariérny rozvoj

Táto sekcia je určená najmä pre výskumníčky a výskumníkov na začiatku ich kariéry. Ponúka informácie, ktoré vám môžu pomôcť objaviť rôznorodé kariérne príležitosti nielen v akademickom prostredí. Zistíte viac o zručnostiach, ktoré sú potrebné pre úspešnú kariéru vo výskume ako aj o zručnostiach, ktorými ako výskumník či výskumníčka disponujete a sú atraktívne aj pre iné segmenty trhu práce. Sekcia zahŕňa aj prehľad nástrojov a aktivít, ktoré môžete využiť pre svoj profesionálny rozvoj. Ponúka aj informácie o aktivitách na podporu profesionálneho rozvoja v regiónoch Slovenska.   

PODCASTY EURAXESS Slovakia:


BUDOVANIE OSOBNEJ ZNAČKY - CESTA K ÚSPECHU NA TRHU PRÁCE - V tejto epizóde Vám HR manažérka Renáta Máčaiová porozpráva o tom, ako sa čo najlepšie pripraviť na pracovný pohovor.

 

 


Zručnosti pre kariéru vo výskume

Najkomplexnejší prehľad zručností a kompetencií, ktoré vo svoje práci potrebujú výskumníci ponúka Researcher Development Framework vytvorený britskou organizáciou VITAE. Rámec zahŕňa 62 zručností a kompetencií v štyroch oblastiach:

 • Znalosť odboru
 • Výskumné metódy: teoretická znalosť a praktická aplikácia
 • Vyhľadávanie informácií            
 • Jazyková vybavenosť
 • Akademická gramotnosť (znalosť fungovania akademického prostredia) 
 • Analytické zručnosti
 • Inovatívnosť     
 • Schopnosť argumentácie
 • Intelektuálny risk          
 • Entuziazmus
 • Vytrvalosť         
 • Profesionálna integrita

 

 • Sebadôvera      
 • Schopnosť sebareflexie
 • Preberanie zodpovednosti        
 • Príprava a prioritizácia úloh
 • Časový manažment
 • Schopnosť prispôsobiť sa zmenám        
 • Rovnováha pracovného a súkromného života
 • Manažment kariéry      
 • Profesionálny rozvoj
 • Otvorenosť novým príležitostiam           
 • Networking
 •  Zdravie a bezpečnosť pri práci             
 • Etika vo výskume 
 • Legislatívne požiadavky  a obmedzenia
 • Ochrana duševného vlastníctva
 • Vzájomný rešpekt a dodržiavanie pravidiel dôvernosti  
 • Korektné citovanie a spoluautorstvo
 • Vhodná prax    
 • Porozumenie strategickému kontextu výskumu
 • Plánovanie a realizácia projektov
 • Manažment rizika
 • Získavanie finančných zdrojov na výskum           
 • Finančný manažment
 • Tímová práca
 • Manažment ľudí
 • Odborné vedenie
 • Mentoring
 • Vplyv a vodcovstvo
 • Spolupráca
 • Rodová citlivosť a akceptácia rôznorodosti
 • Kolegialita
 • Komunikačné a prezentačné zručnosti
 • Využitie komunikačných a prezentačných médií
 • Publikačná činnosť
 • Učenie a pedagogické zručnosti 
 • Verejná angažovanosť
 • Podnikavosť
 • Tvorba verejných politík
 • Dopad výskumu na spoločnosť a kultúru
 • Globálne občianstvo 

Rámec zahŕňa aj charakteristiku jednotlivých zručností, ako aj ich požadovanú úroveň v závislosti od kariérneho stupňa. Prehľad zručností, ktoré sú kľúčové pre začínajúcich výskumníkov, nájdete tu.

Každá kariérna cesta sa vyznačuje dôrazom na iné z týchto zručností. Preskúmajte, ktoré zo zručností sú kľúčové napríklad pre uplatnenie v súkromnom sektore.

Existujú aj ďalšie rámce, ktoré identifikujú zručnosti a kompetencie kľúčové pre výskum. Príkladom je Európsky rámec pre kariéru vo výskume, ktorý definuje kompetencie pre výskumníkov na štyroch rôznych kariérnych stupňoch (tie sa označujú ako R1 až R4).

Ako ukazujú napríklad výsledky projektu EURAXIND, mnohé z týchto zručností sú žiadané aj v súkromnom sektore. Niekedy je však potrebné  "pretlmočiť" ich do jazyka zamestnávateľov v tomto sektore. Práve to si kladie za cieľ rámec DocPro. 

Nástroje a aktivity pre profesionálny rozvoj vo výskume

Kariéra vo výskume, ale rovnako tak kariéra výskumníkov v nevýskumnom prostredí zahŕňa množstvo rôznorodých aspektov. Pre mladých výskumníkov preto nemusí byť vždy jednoduché identifikovať aktivity, ktoré by podporili ich profesionálny rozvoj. V nasledujúcom texte ponúkame prehľad celého spektra takýchto aktivít a nástrojov rozdelených do piatich oblastí.  

Prvým krokom k efektívnemu kariérnemu rozvoju je poznať sám seba. Osobnostné charakteristiky, zručnosti, záujmy, hodnoty -  to všetko zahráva kľúčovú úlohu vo výbere kariérnej cesty a podporuje, či naopak brzdí kariérny rast výskumníka. Pokiaľ máte možnosť využívať služby centier kariérneho poradenstva, či podporu kariérneho kouča, využite ju. Dobrou pomôckou môžu byť ale aj dostupné online nástroje. 

Dobrým prvým krokom môže byť napríklad online nástroj "No limits", ktorý umožní mladým výskumníkom objavovať rôzne kariérne cesty a nasmeruje ich na množstvo ďalších užitočných nástrojov a zdrojov informácii.

Vyskúšajte aj MyIDP - My Individual Development Planner -  jednoduchý online nástroj vytvorený magazínom Sciene. Venujte 20 minút sebahodnoteniu v oblasti zručností, hodnôt a záujmov. Na základe výsledkov tohto sebahodnotenia nástroj vyhodnotí zhodu s dvadsiatimi rôznorodými kariérnymi cestami, ktoré umožňujú uplatnenie zručností získaných počas doktorandského štúdia. Zistite, či je pre vás vhodnejšia kariéra vysokoškolského pedagóga alebo popularizátora vedy, výskumnícky alebo manažérky výskumu.

Porovnajte svoje zručnosti s VITAE Researcher Development Framework - najkomplexnejším rámcom pre rozvoj výskumníkov. RDF zahŕňa 62 zručností a kompetencií a ich špecifikáciu pre rôzne kariérne stupne. Dostupné sú aj tzv. Vitae RDF lenses, ktoré zdôrazňujú zručnosti potrebné pre kariéru v rôznych sektoroch. RDF môžete využiť,  nielen vtedy keď chcete plánovať vlastný profesionálny rozvoj ale i vtedy keď potrebujete pomenovať zvýrazniť a kompetencie pri zostavovaní svojho životopisu alebo hľadáte vhodné kľúčové slová do grantovej žiadosti.

Ak uvažujete o kariére v súkromnom sektore, otestujte DocPro – nástroj, ktorý pomáha doktorandom pretlmočiť zručnosti, ktoré získali počas svojho tréningu pretlmočiť do jazyka zamestnávateľov.

 

Pre úspešné zvládnutie doktorandského štúdia a následnú kariéru v akademickom výskume sú zručnosti ako znalosť výskumných metód,  akademické písanie, publikovanie  či učenie. Veľkú časť týchto zručnosti, najmä tých, ktoré sú spojené s výskumom, si doktorandi osvoja počas samotného štúdia. Rozvoj niektorých zručností si však vyžaduje dodatočný tréning. Rozvoj akademických zručnosti je do veľkej miery viazaný na pracovisko, na ktorom pôsobíte. Využívajte možnosti, ktoré ponúka vaša katedra, či ústav. Informujte sa aj vo vašej akademickej knižnici o možnostiach osobných konzultácií a školení zameraných na identifikáciu publikačných príležitosti, či prácu s informačnými zdrojmi.

Aj pri rozvoji akademických zručností však môžete využiť množstvo online nástrojov a zdrojov.

Existuje napríklad celý rad publikácii,  s množstvom tipov a trikov ako napísať dobrú dizertačnú prácu, či výskumnú štúdiu. medzi najznámejšie patria Thesis Whisperer alebo sekcia magazínu Science venovaná kariére.  

Prehľad procesu publikovania vo vedeckých časopisoch ponúka online akadémia Elsevier. Bezplatný portál prevedie užívateľa celým procesom od identifikácie výskumnej otázky až po úspešné publikovanie.

Pri vyhľadávaní vhodného vedeckého časopisu vám môžu pomôcť stránky ako napr. Scimago Journal & Country Rank, ktorý umožňuje vyhľadávanie naprieč disciplínami a vydavateľskými skupinami.

Čoraz viac publikácii je v súčasností vydávaných cez tzv. otvorený prístup (open access). Prehľad problematiky otvoreného prístupu aj ďalších aspektov tzv. otvorenej vedy ponúka portál FOSTER.  

Školenia a poradenstvo venované problematike publikovania a otvoreného prístupu sú zvyčajne  poskytované aj akademickými knižnicami.  Sledujte taktiež platfomu, ktorú o tejto problematike vytvorilo Centrum vedeckých a technických informácií SR a na ktorej nájdete nielen základné informácie, ale aj prehľad o ponúkaných webinároch a školeniach a kurzoch venovaných otvorenému prístupu. 

 

Skúsenosť s výskumom v inej krajine, či sektore sú pre kariéru vo výskume čoraz viac nevyhnutná. Objavte rôzne možnosti pre výskumný alebo študijný pobyt v zahraničí v databáze štipendií a grantov. Databázu spravuje SAIA, nájdete v nej však ponuky mnohých ďalších inštitúcií.

Celý rad programov podporujúcich výskumnú mobilitu v celej Európe nájdete aj v databáze na portáli EURAXESS. 

Na podporu medzinárodnej, interdisciplinárnej a  medzisektorovej mobility a otvorenie profesijných možností v oblasti výskumu na európskej alebo medzinárodnej úrovni sú zamerané aj Akcie „Marie Skłodowska-Curie" (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA). Kontaktujte národný kontaktný bod pre tento program a využite  pri príprave žiadosti možnosť osobnej konzultácie.

Informujte sa na vašej fakulte aj o ďalších možnostiach zahraničnej mobility podporovaných napríklad cez bilaterálne zmluvy alebo program ERASMUS+.

Kolega či kolegyňa, ktorých dnes stretnete na konferencii sa môžu stať spoluautormi vášho článku, pozvať vás k projektovej spolupráci či sprostredkovať vám nové príležitosti. Budovanie siete kontaktov je vo výskume prinajmenšom rovnako dôležité ako v iných oblastiach. Najbežnejším spôsobom sieťovania vo vede je účasť na konferenciách či členstvo v odborných a vedeckých spoločnostiach.  Rovnako je však už dnes ale samozrejme využívať aj akademické sociálne siete. Medzi tie najznámejšie patria ResearchGateAcademia.eu alebo Mendeley.

Zapojte sa taktiež do aktivít interdisciplinárnych platforiem a združení a zdieľajte svoje skúsenosti s kolegami a kolegyňami z rôznych oblasti vedy. Na Slovensku pôsobia napríklad Asociácia doktorandov SlovenskaMladí vedci SAV či združenie Žijem vedu.

Na obsahu pracujeme.

Aktivity vo vašom regióne

V súčasnosti existuje množstvo príležitostí, ktoré môžete využiť pre svoj profesionálny rozvoj. Niektoré z nich ponúkajú samotné katedry, fakulty, či univerzity. Iné realizujú rôzne siete, iniciatívy, či občianske združenia. Zmapovali sme pre vás aktivity vo viacerých regiónoch Slovenska.