Projekt DISCOVERY LEARNING

Nová agenda zručností identifikuje vyučovanie založené na praktických zadaniach ako osvedčený odrazový mostík pre dobré pracovné príležitosti a pre rozvoj zručností relevantných pre trh práce. Nejde len o rozvoj už získaných zručností, ale aj o pochopenie a zabezpečenie chýbajúcich, ktoré sú na trhu práce veľmi žiadané a / alebo vytvárajú veľký potenciál pre profesionálny a osobný rast.

Projekt  DISCOVERY LEARNING sa zameriava na riešenie troch špecifických výziev vo vzdelávaní študentov doktorandského štúdia a začínajúcich výskumných pracovníkov a to: zvyšovanie efektívnosti odbornej prípravy, výber zručností a proces celoživotného vzdelávania. Cieľom projektu je identifikovať zručnosti, ich vzájomné súvislosti týkajúce sa otvorenej vedy a inovácií, a otestovať školenia prenosných zručností pre študentov doktorandského štúdia  a začínajúcich výskumných pracovníkov v nadväznosti na tieto témy. Školenia budú využívať nový model vyučovania založený na praktických zadaniach aplikovaných do programov doktorandského štúdia s následnou udržateľnosťou výsledkov pre potreby celoživotného vzdelávania. Nový model vzdelávania bude vyžadovať zapojenie akademických aj neakademických odborníkov s cieľom naplno využiť systematickú spoluprácu medzi vysokými školami, poskytovateľmi odbornej prípravy, trénermi vzdelávania dospelých a odborníkmi z praxe. Projekt taktiež otestuje potenciál otvorených vzdelávacích zdrojov pre rozšírenie tejto spolupráce v strednodobom až dlhodobom horizonte. Projekt DISCOVERY LEARNING,  financovaný v rámci programu Horizon 2020 je realizovaný RTDI (Research technology development and innovation S.L.) v spolupráci so SAIA, n.o. (Slovenskou akademickou informačnou agentúrou), FECYT (Španielskou nadáciou pre vedu a techniku) a Univerzitou v Oslo. Traja z partnerov v rámci riešiteľského tímu sú súčasťou siete EURAXESS.

 

Viac informácii o projekte nájdete na stránke: https://discoverylearning.eu/