Projekt CARLiS

Kariéra v oblasti vied o živej prírode

Vedy o živej prírode patria dlhodobo k najrýchlejšie sa rozvíjajúcemu odvetviu. Európske a regionálne  politiky zamerané na cielenú spoluprácu medzi akademickým a súkromným sektorom umožňujú podnikom prístup k rozsiahlym znalostným zdrojom univerzít a taktiež umožňujú začleniť univerzitné odborné znalosti do súkromného sektora. Takáto spolupráca zároveň umožňuje podnecovať rozvoj kariérnych zručností potrebných k podnikaniu, inováciám a tvorivosti.

Cieľom projektu CARLiS je predovšetkým porozumieť vzdelávacím požiadavkám potrebným pre úspech na trhu práce v sektore vied o živej prírode, vytvoriť vzdelávacie nástroje a kapacity na univerzitách a výskumných inštitúciách v regióne Bratislava – Trnava - Viedeň a zabezpečiť, aby skúsenosti získané počas tohto projektu boli následne využiteľné aj pre účely iných vedných disciplín a postupy replikovateľné aj na iných inštitúciách.

Na splnenie tohto cieľa si projekt vytýčil preskúmať celú škálu pracovných príležitostí pre výskumných pracovníkov v oblasti vied o živej prírode vo vybranom regióne a porozumieť rozdielom medzi zručnosťami absolventov doktorandského štúdia a zručnosťami požadovanými zamestnávateľmi spoločností pôsobiacich v danom regióne.

Ďalším krokom bude vytvoriť, otestovať a zaviesť do praxe komplexný tréningový program zameraný na prípravu doktorandov na neakademické kariérne cesty v oblasti vied o živej prírode. Prostredníctvom podpory medzi-sektorovej mobility ako možnej kariérnej alternatívy pre absolventov doktorandského štúdia, projekt prispeje k lepšej cirkulácii poznatkov a transferu technológií v sektore vied o živej prírode v regiónoch Bratislava - Trnava - Viedeň a k zabráneniu odlivu mozgov z tohto regiónu. Prepojením výskumných talentov a spoločností, ktoré si budujú vlastné výskumné kapacity, môže projekt napomôcť zvýšeniu inovačnej kapacity a výstupu súkromného sektora, najmä malých a stredných podnikov. Týmto spôsobom môže projekt viesť k väčšiemu počtu inovácií a generovať ďalší hospodársky rast. Projekt CARLiS, financovaný z projektu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko je realizovaný SAIA, n. o. (Slovenskou akademickou informačnou agentúrou) v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Slovenskou akadémiou vied a Univerzitou vo Viedni. Traja z partnerov v rámci riešiteľského tímu sú súčasťou siete EURAXESS.  

 

Aktuálne projektové výstupy:

Príležitosti pre absolventov doktorandského štúdia v oblasti prírodných vied v Bratislavskom, Trnavskom a Viedenskom regióne (analýza trhu práce)

Dokument poskytuje štruktúrovaný prehľad o situácii na trhu práce a pracovných príležitostiach pre doktorandov a držiteľov doktorandského titulu v sektore Life Sciences v regiónoch Bratislava - Trnava - Viedeň. Identifikovali sme, zhrnuli a vyhodnotili existujúce zdroje údajov s cieľom popísať súčasný stav analyzovanej problematiky s osobitným dôrazom na tri oblasti: charakteristika stavu trhu práce a pracovných príležitostí v sektore Life Sciences v regiónoch Bratislava - Trnava - Viedeň; informácie o kariére mimo akademickej sféry  pre držiteľov PhD vo vyššie uvedených regiónoch; súčasné trendy v profesionálnom rozvoji výskumných pracovníkov s dôrazom na podporu a rozvoj zručností potrebných pre kariéru mimo akademickej obce.

Analýza rozdielov v zručnostiach

Zahrnuté sú výsledky prieskumu od študentov ako aj výsledky expertných rozhovorov. Cieľom bolo zistiť do akej miery zručnosti získané počas doktorandského štúdia zodpovedajú požiadavkám a potrebám neakademických zamestnávateľov v oblasti Life Sciences, identifikovať a popísať rozdiely v zručnostiach, a zistiť do akej miery sú zamestnávatelia informovaní o výhodách a pridanej hodnote zamestnávania absolventov doktorandského štúdia.

Viac informácii o projekte nájdete na stránke: https://carlis.saia.sk/

Pripojte sa k online komunite