Projekt CARLiS – kariéra v oblasti vied o živej prírode

Vedy o živej prírode patria dlhodobo k najrýchlejšie sa rozvíjajúcemu odvetviu. Európske a regionálne  politiky zamerané na cielenú spoluprácu medzi akademickým a súkromným sektorom umožňujú podnikom prístup k rozsiahlym znalostným zdrojom univerzít a taktiež umožňujú začleniť univerzitné odborné znalosti do súkromného sektora. Takáto spolupráca zároveň umožňuje podnecovať rozvoj kariérnych zručností potrebných k podnikaniu, inováciám a tvorivosti.

Cieľom projektu CARLiS je predovšetkým porozumieť vzdelávacím požiadavkám potrebným pre úspech na trhu práce v sektore vied o živej prírode, vytvoriť vzdelávacie nástroje a kapacity na univerzitách a výskumných inštitúciách v regióne Bratislava – Viedeň a zabezpečiť, aby skúsenosti získané počas tohto projektu boli následne využiteľné aj pre účely iných vedných disciplín a postupy replikovateľné aj na iných inštitúciách.

Na splnenie tohto cieľa si projekt vytýčil preskúmať celú škálu pracovných príležitostí pre výskumných pracovníkov v oblasti vied o živej prírode vo vybranom regióne a porozumieť rozdielom medzi zručnosťami absolventov doktorandského štúdia a zručnosťami požadovanými zamestnávateľmi spoločností pôsobiacich v danom regióne.

Ďalším krokom bude vytvoriť, otestovať a zaviesť do praxe komplexný tréningový program zameraný na prípravu doktorandov na neakademické kariérne cesty v oblasti vied o živej prírode. Prostredníctvom podpory medzi-sektorovej mobility ako možnej kariérnej alternatívy pre absolventov doktorandského štúdia, projekt prispeje k lepšej cirkulácii poznatkov a transferu technológií v sektore vied o živej prírode v regióne Bratislava - Viedeň a k zabráneniu odlivu mozgov z tohto regiónu. Prepojením výskumných talentov a spoločností, ktoré si budujú vlastné výskumné kapacity, môže projekt napomôcť zvýšeniu inovačnej kapacity a výstupu súkromného sektora, najmä malých a stredných podnikov. Týmto spôsobom môže projekt viesť k väčšiemu počtu inovácií a generovať ďalší hospodársky rast. Projekt CARLiS, financovaný z projektu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko je realizovaný SAIA, n. o. (Slovenskou akademickou informačnou agentúrou) v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Slovenskou akadémiou vied a Univerzitou vo Viedni. Traja z partnerov v rámci riešiteľského tímu sú súčasťou siete EURAXESS.  

 

Viac informácii o projekte nájdete na stránke: https://carlis.saia.sk/