Projekt REFLEX

 

Kľúčovým predpokladom rozvoja špičkovej vedy je predovšetkým rozvoj tých, ktorí v nej pôsobia. Cielené aktivity a služby kariérneho rozvoja výskumných pracovníčok a pracovníkov sa preto v čoraz väčšej miere stávajú bežnou a samozrejmou súčasťou personálnych politík mnohých vysokých škôl a výskumných inštitúcií. So zámerom prispieť k vytváraniu a profesionalizácii takýchto služieb v celom Európskom výskumnom priestore, iniciovala Európska komisia viacero projektov, prostredníctvom ktorých sa usiluje o sprístupnenie konkrétnych nástrojov a techník kariérneho poradenstva čo najširšiemu spektru výskumných inštitúcií.

Medzi ne patril aj projekt REFLEX (Responsive and Flexible: Living and learning researcher career development framework), ktorého dvojročná realizácia bola ukončená v decembri 2016. Jeho cieľom bolo vytvorenie adaptabilného modelu komplexných služieb na podporu kariérneho rozvoja výskumných pracovníčok a pracovníkov bez ohľadu na sektor a disciplínu, v ktorých pôsobia, či kariérne cesty, ktoré sledujú.

Koordinátorom dvojročného projektu, podporeného zo 7. rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj, bola SAIA, n. o., a ako partneri v ňom boli zapojení Nórska univerzita vedy a technológie - NTNU  (Nórsko)Nezisková organizácia  Bay Zoltána  pre aplikovaný výskum  - BZN (Maďarsko), ETH Zürich (Švajčiarsko) a Univerzita v Kodani (Dánsko).

Projektové aktivity zahŕňali realizáciou prieskumu, mapujúceho existujúce aktivity, služby a iniciatívy zamerané na podporu kariérneho rozvoja doktorandov a výskumných pracovníkov.  Nasledovala organizácia „scenario workshopov“ v každej zo zapojených krajín.  Ich cieľom bolo vytvoriť priestor pre diskusiu a rozvoj spolupráce aktérov, ktorí sa vo svojej činnosti rôznorodým spôsobom dotýkajú otázok kariérneho napredovania výskumných pracovníkov, ako sú napr. organizácie a siete združujúce výskumníkov, zamestnávatelia a zástupcovia zamestnávateľov výskumníkov z rôznych sektorov, financujúce organizácie, ale aj ďalší aktéri na národnej úrovni.

Výstupy týchto aktivít boli východiskom pre vytvorenie modelovej schémy kariérneho rozvoja pre výskumníkov, ako aj pracovníkov pôsobiacich v podporných službách pre výskum. Schéma, prispôsobená národným špecifikám jednotlivých krajín, bola v rámci projektu aj pilotne otestovaná. Výsledky projektu boli prezentované aj v rámci medzinárodného workshopu, ktorý sa uskutočnil v októbri 2016 ako súčasť Slovenského predsedníctva v Rade EU.

Viac informácii o projekte nájdete na stránke https://euraxess-reflex.saia.sk.