Európsky rámec pre kariéru vo výskume bol prijatý s cieľom zjednotiť kariérne štruktúry v rámci rôznych krajín ERA a sektorov zamestnávania a uľahčiť tak mobilitu v jej rôznych podobách. Rámec poskytuje referenčný bod pre výskumných pracovníkov a ich zamestnávateľov tak, že zachytáva základné charakteristiky a kompetencie, ktoré nadobúdajú výskumníci počas svojej kariéry bez ohľadu na sektor, v ktorom pôsobia.  Rozlišuje pritom štyri základné stupne kariéry:

 

Tento stupeň zahŕňa začínajúcich výskumníkov, ktorí realizujú výskum zvyčajne pod vedením skúsenejšieho výskumníka. Tento stupeň zahŕňa aj doktorandov. Výskumníci a výskumníčky na tomto stupni kariéry:

 • Vykonávajú výskum pod vedením skúsenejšieho výskumníka;
 • Majú ambíciu rozvíjať vedomosti o metodológiách a disciplíne výskumu;
 • Preukazujú dobrú znalosť študijného odboru;
 • Preukazujú schopnosť získavať a spracovávať údaje pod vedením skúsenejšieho výskumníka;
 • Sú schopní kritickej analýzy, hodnotenia a syntézy nových a komplexných myšlienok;
 • Sú schopní vysvetliť výsledky skúmania (a ich hodnotu) kolegom zo svojej oblasti výskumu.

Výskumníci a výskumníčky na tomto stupni kariéry by mali disponovať nasledujúcimi kompetenciami:

 • Schopnosť  efektívne komunikovať a pracovať v prostredí výskumu a vývoja v medzinárodnom kontexte.

Do tejto skupiny patria výskumníci, ktorí už ukončili doktorandské štúdium ale ešte nerealizujú svoj výskum v plnej miere samostatne, ako aj výskumníci bez PhD s porovnateľnou mierou skúseností a kompetencií. 

Výskumníci a výskumníčky na tomto stupni kariéry:

 • Preukazujú systematické porozumenie svojmu študijnému odboru a výskumu spojenému s týmto odborom;
 • Preukazujú schopnosť koncipovať, navrhovať, implementovať a podľa potreby aktualizovať zásadné výskumné úlohy, dodržiavajúc pritom princípy výskumnej integrity;
 • Prispievajú svojim výskumom k rozšíreniu hranice poznania vytvorením podstatného množstva nových poznatkov, inovácií alebo aplikácií. Tie vedú k získaniu patentov alebo recenzovaných publikácií na vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni;
 • Sú schopní kritickej analýzy, hodnotenia a syntézy nových a komplexných nápadov;
 • Dokážu komunikovať výsledky svojho výskumu (a jeho hodnotu) širšej vedeckej komunite
 • Preberajú zodpovednosť za svoj profesionálny rozvoj, stanovujú si realistické a dosiahnuteľné kariérne ciele, identifikujú a rozvíjajú príležitosti na zlepšenie svojej zamestnateľnosti;
 • Prezentuje výsledky svojej práce na seminároch a konferenciách, zväčša ako spoluautori.

Výskumníci a výskumníčky na tomto stupni kariéry by mali disponovať nasledujúcimi kompetenciami:

 • Schopnosť porozumieť výskumnej agende priemyslu a ďalších sektorov a chápať význam svojej výskumnej práce v súvislosti s s produktmi a aktivitami priemyslu a iných sektorov;
 • Schopnosť komunikovať o vlastnom výskume so širšou výskumnou komunitou a verejnosťou;
 • Schopnosť prispieť k  technologickému, sociálnemu alebo kultúrnemu pokrok v spoločnosti založenej na vedomostiach;
 • Schopnosť mentorovať výskumníkov prvého stupňa s cieľom podporiť ich efektivitu a napredovanie v kariére.

Na tomto stupni sa nachádzajú skúsení výskumníci a výskumníčky s výraznou mierou samostatnosti pri realizácii svojich úloh.

 • Sú uznávanými s ohľadom na kritéria excelentného výskumu vo svojom odbore ;
 • Prispievajú k rozvoju poznania, výskumu a vývoja prostredníctvom rozvoja spolupráce a spoločných projektov.
 • Identifikujú výskumné problémy a príležitosti v rámci svojich odborov;
 • Identifikujú vhodné výskumné metodológie a prístupy;
 • Vykonávajú výskum nezávisle a posúvajú výskumnú agendu;
 • Preberajú vedenie pri realizácii projektov spoločného výskumu v spolupráci s kolegami a projektovými  partnermi;
 • Publikujú príspevky ako hlavní autori, organizujú semináre alebo konferencie

Výskumníci a výskumníčky na tomto stupni kariéry by mali disponovať nasledujúcimi kompetenciami:

 • Schopnosť rozvíjať spoluprácu v oblasti praktických aplikácií výskumu a vývoja (napr. spolupráca s priemyslom);
 • Schopnosť komunikovať vlastný výskum širšej výskumnej komunite aj verejnosti;
 • Schopnosť inovatívneho prístupu k výskumu;
 • Schopnosť vytvárať výskumné konzorciá a zabezpečovať financovanie výskumu z verejných alebo súkromných zdrojov;
 • Odhodlanie pre rozvoj vlastne kariéry a poskytovanie mentoringu pre ostatných.

Tento stupeň zahŕňa výskumníkov, ktorí určujú smerovanie výskumu vo svojom odbore či disciplíne. Sú to napríklad profesori, vedúci katedier a výskumných tímov, či lídri výskumných laboratórií v priemysle. Výskumníci a výskumníčky na tomto stupni kariéry:

 • Sú medzinárodne uznávanými s ohľadom na kritéria excelentného výskumu vo svojom odbore;
 • Preukazujú kritický úsudok pri identifikácii a vykonávaní výskumných činností;
 • Výrazne prispievajú k napredovaniu svojej výskumnej oblasti alebo ich výskum presahuje do viacerých oblastí;
 • Formulujú strategickú víziu výskumu vo svojej oblasti;
 • Identifikujú širšie dôsledky a aplikácie svojho výskumu;
 • Sú autormi významných publikácií, členmi výborov organizujúcich semináre a konferencie a prezentujú svoj výskum v rámci pozvaných prednášok.

Výskumníci a výskumníčky na tomto stupni kariéry by mali disponovať nasledujúcimi kompetenciami:

 • Riadenie a vedenie výskumných projektov;
 • Schopnosť riadiť a rozvíjať ostatných;
 • Schopnosť zabezpečiť významnejšie zdroje financovania na výskum;
 • Budovanie tímov so zameraním na ich dlhodobé fungovanie (napr. vytváranie kariérnych ciest pre výskumných pracovníkov a zabezpečenie financovania pozícií v tímoch).
 • Komunikácia a vytváranie siete spolupracovníkov v rámci a mimo vlastnej výskumnej komunity;
 • Schopnosť vytvoriť inovatívne a tvorivé prostredie pre výskum;

Celé znenie dokumentu, ktorý predstavuje Európsky rámec pre kariéru vo výskume nájdete tu.

Zaujímajú vás ako sú špecifiká kariéry vo výskume naprieč Európou? Štúdia MORE3 ponúka najkomplexnejší prehľad o mobilite a kariérnych cestách výskumníkov v ERA.