Podpora rozvoja kariéry výskumníkov

Vytvorenie atraktívnych pracovných podmienok a aktívna podporu kariérneho rozvoja výskumných pracovníkov sú kľúčovým aspektom inštitucionálnych stratégií v čoraz viac konkurenčnom medzinárodnom výskumnom prostredí.  V tejto sekcii nájdete prehľad zdrojov a nástrojov, ktoré môžu výskumné organizácie využiť pri tvorbe či skvalitňovaní služieb kariérnej podpory. Sekcia stručne predstavuje aj rámec, ktorý pre podporu kariérneho rozvoja výskumníkov vytvárajú politiky v rámci Európskeho výskumného priestoru. Ponúka taktiež príklady dobrej praxe z vysokých škôl a výskumných inštitúcií v zahraničí. 

Nástroje a zdroje

Pokiaľ sa vaša organizácia rozhodne pre systematický prístup k podpore kariérneho rozvoja, využite nástroje, ktoré vám pomôžu vytvoriť komplexnú inštitucionálnu stratégiu.   

REFLEX je praktický nástroj na podporu mapovania a tvorby inštitucionálnych stratégii kariéroveho rozvoja výskumníkov. Základom je modelová schéma, ktorá sumarizuje viac ako 40 aktivít, ktoré môžu inštitúcie realizovať v oblasti podpory profesionálneho rozvoja ich výskumníkov. Tieto aktivity pokrývajú päť kľúčových oblastí profesionálneho rozvoja výskumníkov a to:

 • Rozvoj akademických zručností
 • Mobilita
 • Networking
 • Rozvoj zručnosti pre pôsobenie v neakademickom sektore
 • Kariérové poradenstvo

Prehľad jednotlivých modulov v slovenskom jazyku nájdete tu.

Na čo je možné schému využiť?

 • Využite schému na facilitáciu diskusie o možnostiach podpory rozvoja profesionálneho rozvoja výskumníkov na vašej inštitúcii. Príklady takéhoto využitia schémy nájdete v publikácii sumarizujúcej priebeh workshopov v piatich partnerských krajinách projektu REFLEX.  Užitočnou pomôckou pre facilitáciu sú kartičky REFLEX, ktoré si môžete stiahnuť tu.
 • Otestuje aj online aplikáciu REFLEX, ktorá môže byť dobrou pomôckou najmä pri spoločnom mapovaní aktivít, ktoré už na vašej inštitúcii v oblasti profesionálneho rozvoja výskumníkov existujú. Pozrite si krátky návod na používanie aplikácie a presvedčte sa o jej užívateľskej nenáročnosti.

Na obsahu pracujeme.

Politiky podpory rozvoja kariéry výskumníkov

Dôležitosť podpory kariérneho rozvoja výskumníkov sa odrazila aj v tvorbe politík na európskej aj národnej úrovni. Väčšina z nich nezáväzný, odporúčací charakter, premietajú sa však aj do tvorby finančných nástrojov a programov na podporu výskumu a vývoja Medzi kľúčové dokumenty, zahrňajúce rôzne aspekty podpory kariérneho rozvoja patria: 

Európsky rámec pre kariéru vo výskume bol prijatý s cieľom zjednotiť kariérne štruktúry v rámci rôznych krajín ERA a sektorov zamestnávania a uľahčiť tak mobilitu v jej rôznych podobách. Rámec poskytuje referenčný bod pre výskumných pracovníkov a ich zamestnávateľov tak, že zachytáva základné charakteristiky a kompetencie, ktoré nadobúdajú výskumníci počas svojej kariéry bez ohľadu na sektor, v ktorom pôsobia.  Viac infomácii nájdete tu.

Na obsahu pracujeme.

V roku 2011 publikovala Európska komisia súbor zásad, ktoré by mali vytvoriť koordinovaný rámec pre inováciu doktorandských programov v Európe. Cieľom týchto zásad je dosiahnuť, aby doktorandské programy reagovali na súčasne výzvy a rozvíjali u doktorandov predpoklady nielen pre realizáciu špičkového výskumu v akademickom prostredí, ale otvorili im dvere aj pre širokú škálu kariérnych perspektív v iných sektoroch.

Aké zásady by teda mal napĺňať moderný program doktorandského vzdelávania? Zásady inovatívneho doktorandského tréningu zahŕňajú:

 • Excelentnosť vo výskume
 • Atraktívne inštitucionálne prostredie
 • Možnosti interdisciplinárneho výskumu
 • Spolupráca s priemyslom a iným relevantným sektormi
 • Medzinárodné sieťovanie
 • Rozvoj prenosných zručnosti
 • Zabezpečenie kvality

Tieto zásady sú aj východiskom pre tzv. Innovative Training Networks, jednu z akcií Marie Skłodowska-Curie.

Prečítajte si viac o Zásadách inovatívneho doktorandského tréningu, ako aj o ďalších odporúčaniach pre tvorbu doktorandských programov na európskom portáli EURAXESS.

V marci 2005 Európska komisia prijala odporúčania obsahujúce Európsku chartu výskumných pracovníkov a Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov. Charta a Kódex zahŕňajú 40 princípov, ktoré sa týkajú štyroch oblastí riadenia ľudských zdrojov vo výskume. Cieľom Charty a Kódexu je vytvoriť atraktívne podmienky pre pracovníkov vo výskume tak, aby v tejto oblasti zostali alebo aby sa pre ňu rozhodli. Takisto je významným nástrojom harmonizácie, aby táto vysoko mobilná a kvalifikovaná skupina ľudí našla vždy rovnaké podmienky, kdekoľvek bude potrebná ich činnosť

Nástrojom na podporu praktickej implementácie princípov Charty a Kódexu je Stratégia ľudských zdrojov vo výskume (HRS4R). Stratégia ponúka podrobný postup, ktorý umožňuje organizáciám začleniť zásady týchto dokumentov do vlastných politík ľudských zdrojov a zlepšiť tak podmienky pre ich riadenie a rozvoj.

Zistite viac o tom, ako implementovať Stratégiu ľudských zdrojov vo výskume. 

Viac informácii o politikách zameraných na podporu kariérneho rozvoja nájdete na európskom portáli EURAXESS v sekcii Policy Library.

Siete a združenia profesionálov 

Využite možnosť vymienať si skúsenosti s inými profesionálmi, ktorí sa venujú rôznym aspektom profesionálneho rozvoja výskumníkov. Existuje viacero formálnych aj neformálnych európskych sietí, ktoré takýchto profesionálov združujú. Platformy na výmenu skúsenosti v oblasti podpory kariérneho rozvoja nájdete aj na Slovensku.

Professionals in Doctoral Education - PRIDE je sieť ktorej cieľom je prepájať a podporovať  profesionálov v oblasti doktorandského vzdelávania. Vznik siete iniciovalo Centrum pre doktorandské štúdium Viedenskej univerzity a na plné členstvo je potrebné uhradiť členský poplatok. Stránka siete však umožňuje aj bezplatnú registráciu, vďaka ktorej získate prístup k množstvu zaujímavých zdrojov, či možnosť participovať na webinároch organizovaných sieťou. Aktivity siele môžete taktiež na LinkedIn.

Career Advice for Researchers in Europe – CARE je neformálna sieť profesionálov pôsobiacich v oblasti rozvoja kariéry výskumníkov na európskych univerzitách. Ich aktivity je možné sledovať napr. v skupine na LinkedIn.

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry spája odborníkov pôsobiacich v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry na Slovensku. Jeho cieľom je podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a zlepšovať prístup k poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života.

 

Rozvoj kariéry výskumníkov je prioritou rastúceho počtu servisných centier EURAXESS naprieč celou Európou. Členov siete, ktorí sa tejto téme venujú nájdete na európskom portáli EURAXESS.

Euroguidance je celoeurópska sieť, ktorá podporuje rozvoj služieb celoživotného poradenstva prostredníctvom výmeny príkladov dobrej praxe. Sieť Euroguidance zároveň podporuje mobilitu v Európe za účelom vzdelávania sa a odbornej prípravy. Slovenské centrum Euroguidance je súčasťou Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC).

Dobrá prax

V tejto časti vám ponúkneme  príklady dobrej praxe z vysokých škôl a výskumných inštitúcií v zahraničí. Našim cieľom je však postupne predstaviť aj príklady dobrej praxe z prostredia slovenského výskumu.