Open Science/ Open Access (OA) môžeme definovať ako poskytovanie on-line prístupu k vedeckým informáciám pre používateľa bezplatne a neobmedzene. Filozofiou otvoreného prístupu je poskytnúť zdarma neobmedzený prístup k výskumu a jeho publikáciám bez porušenia autorských práv a vychádza z tvrdenia, že výskum financovaný daňovými poplatníkmi by mal byť dostupný daňovým poplatníkom bezplatne (UNESCO, 2015). Myšlienka OA vznikla a rozšírila sa vďaka trom deklaráciám, známym aj ako BBB deklarácie. Tieto deklarácie vytvorili na začiatku 21. storočia prostredie pre OA publikovanie pre nasledujúce desaťročia. Ich vyhlásenia naznačili silné filozofické základy pre podporu myšlienok a princípov otvoreného prístupu.

Otvorený obsah sa zvyčajne charakterizuje skratkou 4R: reuse (právo opakovane používať obsah v jeho nezmenenej podobe),revise (právo adaptovať, modifikovať, spracovať a meniť obsah),remix (právo kombinovať originálny a revidovaný obsah s iným obsahom, aby sa vytvorilo niečo nové) a redistribute (právo zdieľať rozmnoženiny originálneho obsahu, ako aj zmenený obsah s inými ľuďmi).

Existuje viacero definícii prístupu Open Access, ktoré nájdete tu

 

Open Science (OS) predstavuje hnutie, ktoré umožňuje dostupnosť vedeckého výskumu, údajov a šírenia informácií nielen pre profesionálnych, ale aj laických používateľov. Zahŕňa postupy ako je zverejňovanie otvoreného výskumu, organizovanie kampaní za otvorený prístup, povzbudzovanie vedcov k otvorenému publikovaniu a všeobecné uľahčovanie zverejňovania a komunikácie vedeckých poznatkov. Termín „otvorená veda“ nemá žiadnu pevnú definíciu, avšak je zastrešujúcim termínom.

Zdroj: www.openaccess.cvtisr.sk

 

História

Vo vývoji iniciatív v oblasti otvoreného prístupu významnú úlohu zohrali najmä 3 konferencie, ktoré sa konali v Budapešti v roku 2001Bethesde (USA) v roku 2003 a v Berlíne tiež v roku 2003. Európska únia sa téme otvoreného prístupu intenzívne venuje od roku 2007, kedy Európska rada pre výskum (ERC) vydala smernicu k Open Access (OA) a prijala stanovisko, ktorým odporučila, aby všetky recenzované výstupy z výskumu financovaného ERC boli deponované a dostupné vo vhodnom výskumnom repozitári s otvoreným prístupom so šesťmesačnou ochrannou lehotou. Postupne vznikali rozličné projekty a iniciatívy, ktoré mali proces vedeckého publikovania formou otvoreného prístupu podporovať.

Slovenská asociácia knižníc bola jedným z organizátorov seminára "Elektronická komunikácia vo vede a akademické knižnice" vyjadrila podporu otvorenému publikovaniu vo Výzve Slovenskej asociácie knižníc na podporu Open Access. Išlo o jedno z prvých podujatí k tejto problematike na Slovensku.  Postupne vznikali ďalšie aktivity v tejto oblasti na pôde Centra vedecko-technických informácii SR v Bratislave a na úrade Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. V súčasnosti prebieha aplikácia Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 - 2019

Zdroj: https://www.library.umb.sk/otvoreny-pristup/iniciativy-za-otvoreny-pristup.html

 

Kontaktná kancelária pre Open Acces na Slovensku zabezpečuje Centrum vedecko-informačných technológií. Úlohou Kontaktnej kancelárie pre OA je metodicky koordinovať a odborne a podľa možností finančne podporovať vydávanie slovenských odborných a vedeckých publikácií s otvoreným prístupom a zabezpečovať cielené vzdelávacie aktivity pre poverených pracovníkov knižníc a vedecko-výskumných pracovníkov na univerzitách a výskumných inštitúciách.