Ochrana duševného vlastníctva a transfer technológií

 

Ochrana duševného vlastníctva a transfer techológií - proces ochrany a komercializácie duševného vlastníctva je v súčasnosti aktuálnou témou pre priemyselné výskumné organizácie, ako aj pre akademickú oblasť. Ide o rozsiahlu problematiku, preto Vám poskytujeme odkazy na web stránky organizácií, ktoré sa jej intenzívne venujú.

Ochrana duševného vlastníctva

Základný prehľad, orientáciu v problematike  a informačné zdroje v celom zábere predmetov duševného vlastníctva nájdete na portáli www.dusevnevlastnictvo.gov.sk, ktoré spravuje Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR.

Duševné vlastníctvo je „majetok" nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivého myslenia alebo tvorivej duševnej činnosti. Je predmetom právnej ochrany a jeho používanie je preto viazané na súhlas autora, či tvorcu.

Právo duševného vlastníctva obsahuje dve oblasti:

1. Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom – chráni diela (napr. literárne, hudobné, fotografické, architektonické), iné predmety ochrany, ku ktorým sa viažu práva súvisiace (umelecký výkon, záznam - zvukový, audiovizuálny), počítačové programy a databázy.
Na ochranu nie je potrebná žiadna registrácia (vzniká automaticky).
Ústredným orgánom je Ministerstvo kultúry SR.
Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom sú upravené Autorským zákonom č. 185/2015 Z. z. 

2. Právo priemyselného vlastníctva súvisí s obchodnou a technickou sférou, výrobou, službami - chráni predmety priemyselného vlastníctva, ktoré sa vytvárajú tvorivou duševnou činnosťou (napr. vynálezy, technické riešenia, dizajny) alebo predmety priemyselného vlastníctva na označenie, ktoré slúžia na rozlíšenie výrobkov a služieb na trhu (napr. ochranné známky).
Na ochranu je potrebná registrácia.
Ústredným orgánom je Úrad priemyselného vlastníctva SR.Vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany predmetov priemyselného vlastníctva ako sú vynálezy (patenty), technické riešenia (úžitkové vzory), označenia (ochranné známky), vonkajšia úprava výrobkov (dizajny), topografie polovodičových výrobkov, označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov.

Ochrana a vymožiteľnosť práva duševného vlastníctva

Podstata ochrany duševného vlastníctva spočíva v tom, že autorovi alebo tvorcovi umožňuje profitovať zo svojho diela či iného výtvoru a umožňuje ich čo najrozsiahlejšie rozšírenie. Použitie predmetov duševného vlastníctva bez súhlasu predstavuje zásah do práv autora, majiteľa patentu a pod. Porušenie môže viesť k priestupkovému konaniu, občianskoprávnemu súdnemu konaniu či trestnému postihu.
Právnu ochranu poskytujú nositeľom práv osobitné zákony (napr. autorský zákon, patentový zákon), ako aj všeobecné právne predpisy (napr. Občiansky zákonník, Trestný zákon, Zákon o priestupkoch). Ochrany duševného vlastníctva sa môže domáhať nielen priamo autor, výkonný umelec a pod., ale aj iné osoby, ktoré na tom majú oprávnený záujem (napr. nadobúdateľ výhradnej licencie, dedič).

Národný portál pre transfer technológií

V rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK bol vytvorený Národný portál pre transfer technológií. Prevádzka portálu je obsahovo a technicky zabezpečovaná Centrom transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR).

 

 

 

Ďalšie informácie