Štipendiá a granty vo výskume

 

 

 

 

  • Finančná podpora poskytovaná SAV
    • Program grantov pre doktorandov SAV (DoktoGrant)– ide o aktivitu SAV so zámerom podporiť vedecké projekty študentov dennej formy doktorandského štúdia realizovaného v rámci organizácií SAV. Cieľom je finančne podporiť kvalitné projektové návrhy, ktoré budú tvoriť ucelenú časť v rámci projektov riešených počas doktorandského štúdia a ktoré je možné realizovať v priebehu jedného roka.
    • Podporný fond Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV
    • SASPRO 2 - spoločný projekt Slovenskej akadémie vied, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Univerzity Komenského v Bratislave realizovaný v rámci programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 Marie Curie Skłodowska
    • IMPULZ - program Impulz má za cieľ skvalitniť vedecké organizácie SAV prostredníctvom náboru medzinárodne uznávaných vedcov a talentovaných mladých výskumných pracovníkov pôsobiacich v zahraničí alebo na Slovensku