Štipendiá a granty vo výskume

 

 

 

 

  • Finančná podpora poskytovaná SAV
    • Program grantov pre doktorandov SAV (DoktoGrant)– ide o aktivitu SAV so zámerom podporiť vedecké projekty študentov dennej formy doktorandského štúdia realizovaného v rámci organizácií SAV. Cieľom je finančne podporiť kvalitné projektové návrhy, ktoré budú tvoriť ucelenú časť v rámci projektov riešených počas doktorandského štúdia a ktoré je možné realizovať v priebehu jedného roka.
    • Mobilitný a reintegračný program SAV (MoRePro) – jeho cieľom je prilákať na pracoviská SAV špičkových domácich i zahraničných vedcov. Na jednej strane je snahou poskytnúť im adekvátne a motivujúce podmienky na ich vedeckú prácu, na strane druhej sa od týchto vedcov očakáva skvalitnenie výskumného prostredia a vedeckých výstupov. SAV sa týmto usiluje prilákať budúcich lídrov, ktorí budú rozvíjať výskumné témy kompetitívne v medzinárodnom kontexte.
    • Podporný fond Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV