Štipendiá a granty vo výskume

 

 

 

 

 • Finančná podpora poskytovaná SAV
  • Program grantov pre doktorandov SAV (DoktoGrant)– ide o aktivitu SAV so zámerom podporiť vedecké projekty študentov dennej formy doktorandského štúdia realizovaného v rámci organizácií SAV. Cieľom je finančne podporiť kvalitné projektové návrhy, ktoré budú tvoriť ucelenú časť v rámci projektov riešených počas doktorandského štúdia a ktoré je možné realizovať v priebehu jedného roka.
  • Podporný fond Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV
  • SASPRO 2 - spoločný projekt Slovenskej akadémie vied, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Univerzity Komenského v Bratislave realizovaný v rámci programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 Marie Curie Skłodowska
  • IMPULZ - program Impulz má za cieľ skvalitniť vedecké organizácie SAV prostredníctvom náboru medzinárodne uznávaných vedcov a talentovaných mladých výskumných pracovníkov pôsobiacich v zahraničí alebo na Slovensku

 

 • Financovanie mobility alebo projektu zo zdrojov EÚ:
  • Horizont Európa (HE) 
   je názov programu EÚ pre výskum a inovácie, ktorý nadväzuje na program Horizont 2020 v programovom období 2021 - 2027. Rozpočet programu HE bol stanovený na 95,5 mld. EUR.
  • Opatrenia Marie Sklodowska-Curie (MSCA) v programe Horizont Európa
   podporujú výskumníkov vo všetkých stupňoch kariéry bez ohľadu na ich vek a národnosť. Výskumníci všetkých vedných disciplín sú oprávnení uchádzať sa o granty MSCA, ktoré zároveň podporujú spoluprácu medzi priemyslom a akademickým priestorom. Kľúčovým aspektom je umožniť výskumníkom získať nové zručnosti a širšie spektrum spôsobilostí, a zároveň im ponúknuť atraktívne pracovné podmienky.
  • EC Programmes Funding Portal

 

 

 • Granty EHP a Nórska
  • Bilaterálne výzvy v oblasti vzdelávania (BIN BF 02)
   1. Výzva BIN SGS 02 - Projekty inštitucionálnej spolupráce
   Podpora spolupráce medzi inštitúciami stredného a vyššieho vzdelávania a MSP a podnikateľskými subjektami. Oprávnení sú iba projektoví partneri zo Slovenska a z Nórska (Výzva je financovaná Nórskym finančným mechanizmom).
   Plánovaná uzávierka: 28.2.2022
   2. Výzva BIN SGS 03 - Projekty medzinárodnej mobility
   Podpora mobility študentov, univerzitných učiteľov a podnikateľov v MSP a veľkých podnikoch. Projektoví partneri sú oprávnení zo Slovenska a z donorských krajín - Island, Lichtenštajnsko, Nórsko (Výzva je financovaná z finančného mechanizmu krajín EHP).
   Plánovaná uzávierka: 30.6.2022