Zmeny v zákone o pobyte cudzincov pre študentov a výskumníkov

 

1. mája 2018 nadobudne účinnosť novela zákona o pobyte cudzincov, ktorá prinesie niekoľko zmien v podmienkach legálneho pobytu cudzincov z tretích krajín na Slovensku. Zmeny sa budú týkať niekoľkých cieľových skupín, medzi ktorými sú aj študenti a výskumníci.

 

Obnova prechodného pobytu na účel hľadania zamestnania

Študenti vysokých škôl, ktorí absolvujú vysokoškolské štúdium na Slovensku, a výskumníci, ktorí tu vykonávajú výskumnú činnosť, budú môcť požiadať o predĺženie pobytu o dodatočných 9 mesiacov, ak si budú chcieť na Slovensku nájsť zamestnanie alebo začať podnikať.

K žiadosti o obnovu pobytu budú študenti musieť doložiť vysokoškolský diplom, ktorý získali počas štúdia na Slovensku, prípadne potvrdenie o skončení štúdia, ak im diplom ešte nebol vydaný. Od výskumníkov sa bude požadovať predloženie potvrdenia od výskumnej organizácie o ukončení ich výskumnej činnosti.

 

Mobilita v rámci Európskej únie

Pre študentov a výskumníkov pochádzajúcich z tretích krajín, no žijúcich v niektorej z krajín EÚ, bude jednoduchšie absolvovať časť štúdia/výskumu na Slovensku, a to po dobu max. 1 roka (študenti VŠ 360 dní).

Študenti vysokých škôl

Študenti, ktorí sú držiteľmi dokladu o pobyte na účel štúdia na VŠ v niektorom členskom štáte, budú môcť prísť na mobilitu na Slovensko bez nutnosti žiadať o slovenský prechodný pobyt, ak:

  • prichádzajú na mobilitu, ktorá sa uskutočňuje v rámci programu EÚ (napr. Erasmus+), programu slovenskej vlády (napr. Národný štipendijný program), viacstranného programu, ktorý podporuje mobilitu (napr. program CEEPUS) alebo v rámci dohody medzi vysokými školami
  • a vysoká škola v SR, na ktorej budú realizovať svoje štúdium, to vopred oznámi ministerstvu vnútra.

Výskumníci

Výskumníci, ktorí sú držiteľmi dokladu o pobyte na účel výskumu v niektorej z krajín EÚ, budú môcť vykonávať časť svojho výskumu na Slovensku bez potreby mať tu prechodný pobyt, ak ich hosťujúca výskumná inštitúcia na Slovensku oznámi úmysel prijať takéhoto výskumníka ministerstvu vnútra.

Rodinní príslušníci výskumníkov

Rodinní príslušníci, ktorí žijú s výskumníkmi v EÚ, ich budú môcť sprevádzať aj počas pobytu na Slovensku bez toho, aby museli žiadať o nové povolenie na pobyt, ak aj ich príchod bude hosťujúcou výskumnou inštitúciou oznámený ministerstvu vnútra.

Vysoké školy a výskumné pracoviská

Vysoké školy, na ktorých študujú študenti, ktorí majú záujem o mobilitu v inom členskom štáte EÚ, sú povinné nahlásiť tento úmysel študento policajnému útvaru do 3 pracovných dní, od kedy sa o tomto úmysle dozvedia.

Rovnakú povinnosť majú výskumné organizácie, ak výskumníci (a ich rodinní príslušníci) plánujú v inom členskom štáte výskumnú mobilitu.

 

Doklad o bezúhonnosti

Dokladovanie bezúhonnosti výpismi z registra trestov nielen z krajiny pôvodu, ale tiež z každej krajiny, kde sa osoba zdržiavala viac ako 90 dní v rámci šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov v období posledných troch rokov, predstavovalo obrovskú administratívnu záťaž, a to osobitne pre výskumníkov, ktorí menia krajiny svojho pobytu v priemere častejšie než zvyšok populácie. Keďže je získanie tohto výpisu častokrát podmienené osobným podaním žiadosti v danej krajine, prináša to so sebou nemalé finančné náklady.

Novinkou v právnej úprave je povinnosť výskumníkov zabezpečiť si výpis z registra trestov iba z tej krajiny, v ktorej žili najdlhšie v posledných desiatich rokoch. 

 

Mohlo by vás tiež zaujímať: