Od 1.2.2022 sa mení miesto nahlasovania VPM pri zamestnávaní treťokrajinových štátnych prislušníkov.

 

Ak zamestnávateľ nahlasuje voľné pracovné miesto, ktoré je vhodné aj pre štátneho príslušníka tretej krajiny, toto pracovné miesto musí byť nahlásené úradu, v územnom obvode ktorého sa voľné pracovné miesto vhodné aj pre štítneho príslušníka tretej krajiny nachádza. Môže to urobiť:

  1. osobne, telefonicky alebo poštou na príslušnom úrade,
  2. elektronicky vyplnením tlačiva „nahláška voľných pracovných miest [  XLSX]“, alebo
  3. prostredníctvom bezplatného portálu Služby zamestnanosti www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk 

Aby zamestnávateľ splnil povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesto vhodné aj pre štátneho príslušníka tretej krajiny, musí si vybrať niektorý z vyššie uvedených spôsobov nahlásenia voľného pracovného miesta.