S účinnosťou od 1.1 2023 sa novelou Zákona o zdravotnom poistení 580/2004 Z. z. (§ 3, ods. 3, písm. l) a § 11 ods. 7 písm. w) štipendisti programov Vlády SR, EÚ alebo programov na základe medzinárodných zmlúv  stali poistencami štátu v rámci povinného zdravotného poistenia, ak je štipendium priznané na dobu viac ako jeden mesiac.

(Poistencom štátu je cudzinec (ak nie je poistený inak), ktorý:  

„zdržiava sa na území Slovenskej republiky, je štipendistom v rámci programu, ktorého vytvorenie schválila vláda Slovenskej republiky, alebo v rámci programu, ktorý sa realizuje na základe medzinárodnej zmluvy, alebo v rámci programu Európskej únie, alebo v rámci programu, ktorý sa realizuje podľa osobitného predpisu,8 a a d) a ak takejto fyzickej osobe je priznané štipendium na dobu v trvaní viac ako jeden mesiac.)

Informácia a zoznam oprávných programov je k dispozícii na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.