Prijímanie a integrácia zahraničných výskumníkov 
na slovenských vysokých školách
a výskumných organizáciách

Tréningový seminár pre profesionálov
v oblasti podpory internacionalizácie 
a rozvoja ľudských zdrojov vo výskume

1. – 2. jún 2017, Hotel Magnólia, Piešťany

 

Tréningový seminár je určený pre profesionálov v oblasti podpory internacionalizácie a rozvoja ľudských zdrojov vo výskume (pre prodekanov pre vedu a/alebo zahraničné vzťahy, pracovníkov zahraničných oddelení, oddelení pre vedu, personálnych oddelení a ďalších, ktorí v tejto oblasti pôsobia). 

Prihláseným účastníkom zabezpečíme počas trvania seminára ubytovanie
(2 noci) a stravu. Cestovné náklady si hradia účastníci seminára samostatne. Vzhľadom na začiatok programu seminára sa predpokladá príchod účastníkov do hotela už 31. mája.

 

Z dôvodu naplnenia kapacity tréningového seminára bola registrácia uzavretá. 

 

prezentácie

 

Program

 

31. máj 2017 – Príchod účastníkov

19:00 – 20:00 Večera 

 

1. jún 2017 – 1. deň tréningového seminára

Seminár "Praktické aspekty prijímania doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských učiteľov zo zahraničia" 

9:00 – 9:10 Otvorenie tréningového seminára

Katarína Košťálová, SAIA, n. o. 

9:10  9:30 Predstavenie služieb iniciatívy EURAXESS

Mgr. Mária Sásová, EURAXESS Slovensko, SAIA, n. o. 

9:30 – 9:45 Aktuálne informácie o mobilitných štipendiách a grantoch

Mgr. Michal Fedák, SAIA, n. o.

9:45 – 10:00 Povolenia pre organizácie na prijímanie štátnych príslušníkov tretích krajín na účel výskumu a vývoja (prostredníctvom dohody o hosťovaní)

Ing. Veronika Hanzelová, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

10:00 – 10:20 Podmienky pre udeľovanie schengenských a národných víz pre študentov VŠ, štipendistov, VŠ učiteľov, výskumníkov a ich rodinných príslušníkov

JUDr. Martin Bartoň, Konzulárny odbor, Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR

10:20 – 11:00 Vstup a pobyt zahraničných doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumníkov a ich rodinných príslušníkov na Slovensku

kpt. Mgr. Dominik Oslanec, Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru

11:00 – 11:20 Prestávka

11:20 – 11:45 Zamestnávanie zahraničných vysokoškolských učiteľov a výskumníkov a ich rodinných príslušníkov

Ing. Peter Varga, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

11:45 – 12:10 Medzinárodný rozmer zdravotného poistenia

RNDr. Eva Pálková, Všeobecná zdravotná poisťovňa

12:10 – 12:30 Diskusia

12:30 – 13:30 Obed

 

Tréning „Medzikultúrne kompetencie“*

13:30 – 15:00 Prezentácia a diskusia v pléne

Dušan Ondrušek, Zuzana Fialová, Peter Guštafík, Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS)

15:00  15:30 Prestávka

15:30  17:30 Práca v troch skupinách  časť 1 (táto časť tréningu bude v angličtine bez tlmočenia)

18:00 – 19:00 Večera

 

2. jún 2017 – 2. deň tréningového seminára 

9:00 – 10:30 Práca v troch skupinách  časť 2

10:30  11:00 Prestávka

11:00  12:30 Práca v troch skupinách  časť 3

12:30 – 13:30 Obed

 

*Cieľom tréningu „Medzikultúrne kompetencie“ je prispieť k rozvoju znalostí a zručností nevyhnutných pre efektívnu komunikáciu v multikultúrnom prostredí, zohľadňujúc jej problematické aspekty, ako aj predsudky, stereotypy, tabuizované témy a odlišnosti v rôznych kultúrach. Tréning o tom, ako aplikovať medzikultúrne kompetencie v práci so zahraničnými výskumníkmi, bude zabezpečený troma skúsenými trénermi v oblasti medzikultúrnej komunikácie a riešenia konfliktov: Dušanom Ondrušekom, Zuzanou Fialovou a Petrom Guštafíkom. Ich profily nájdete na web stránke PDCS. Časť tréningu bude v anglickom jazyku. Účastníci, ktorí absolvujú celý tréning, získajú po jeho skončení certifikát.