MŠVVaŠ SR zaregistrovalo združenie 10 vysokých škôl pod názvom "Konzorcium slovenských vysokých škôl", skrátene U10+.

Združenie tvorí:

Ekonomická univerzita v Bratislave,

Katolícka univerzita v Ružomberku,

Prešovská univerzita v Prešove,

Technická univerzita vo Zvolene,

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,

Trnavská univerzita v Trnave,

Univerzita J. Seleyho v Komárne,

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

 

Konzorcium má takmer 4000 tvorivých zamestnancov, viac než 50.000 študentov a približne 60-percentný podiel na financovaní slovenských univerzít a Slovenskej akadémie vied z prostriedkov Horizont 2020.

Spolupráca sa orientuje na vytváranie spoločných študijných programov, celoživotné vzdelávanie, podmienky fungovania vnútorných systémov na zabezpečovanie kvality, budovanie vedeckých parkov a špičkových tímov, vybavenie laboratórií či realizáciu spoločných vedeckých projektov. Prioritným záujmom konzorcia je ďalej komplexná starostlivosť o študentov, ich profesionálny i osobnostný rozvoj, uplatnenie a študentský život.