EURAXESS Slovensko (SAIA, n. o.), Slovenská akadémia vied a Vedecký park univerzity Komenského Vás pozývajú na podujatie 

Naštartuj svoju kariéru vo výskume

Cieľom podujatia je podporiť doktorandov a mladých výskumníkov v úspešnom rozbehu kariéry vo výskume. Účastníkom poradíme, kde hľadať kariérne príležitosti a na čo myslieť pri plánovaní vlastného kariérneho rozvoja. Keďže je čoraz dôležitejšou súčasťou kariéry vo výskume medzinárodná mobilita, predstavíme aj rôzne schémy a programy na jej podporu a ponúkneme praktické rady a tipy, ako zostaviť kvalitnú žiadosť o štipendium na zahraničný výskumný pobyt.  

Kedy: 17. októbra 2019

Kde: Vedecký park Univerzity Komenského
Ilkovičova 8, Bratislava

 

 

Registrácia na podujatie bola ukončená. Tešíme sa na vás na ďalšom z našich podujatí.

8.30 - 9.00 Registrácia

9.00 - 9.10 Otvorenie
prof. Ľubica Lacinová, Predsedníctvo SAV

9.10 - 9.30 Granty a mobilitné schémy SAV (podpora pre výskumníkov)
prof. Ľubica Lacinová, Predsedníctvo SAV

09.30 – 9.50 ERASMUS+ pre doktorandov
Jana Šamková, SAAIC

09.50 – 10.10 Akcie Marie Skłodowska-Curie

Iveta Hermanovská, Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

10.10 – 10.30 SAIA a EURAXESS: služby pre  mobilitu a kariéru vo výskume

Karla Zimanová, EURAXESS Slovensko, SAIA, n. o.

10.30 – 11.30 Moja kariérna cesta (Panelová diskusia)

Michal Cagalinec, Biomedicínske centrum SAV
Martina Gáliková, Ústav zoológie SAV
Barbara Lášticová, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Daniel Reitzner, Fyzikálny ústav SAV a Fakulta informatiky Masarykovej univerzity v Brne

11.30 – 11.45 Prestávka

11.45 – 13.00  Paralelné workshopy

Skupina 1: Ako pripraviť žiadosť o štipendium

Workshop, v rámci ktorého vám predstavíme rôzne programy, ktoré môžete využiť na financovanie výskumnej mobility v zahraničí. Ponúkneme aj praktické cvičenia, v rámci ktorých sa dozviete viac o tom, ako pripraviť kvalitnú žiadosť o štipendium.

Silvia Kotuličová a Kristína Sallerová, EURAXESS Slovensko, SAIA, n. o.

Skupina 2: Ako si plánovať vlastný profesionálny rozvoj

Workshop, na ktorom budeme spoločne diskutovať o zručnostiach, ktoré sú potrebné pre kariérny rast vo výskume aj o tom ako ich rozvíjať.

Katarína Macková, Mladí vedci SAV
Anna Zahoranová, PhD., All4Science
Asociácia doktorandov Slovenska

13.00 – 13.30 Obed (zabezpečuje SAIA formou občerstvenia)

13.30 – 15.00 Paralelné workshopy II

Skupina 1: Ako si plánovať vlastný profesionálny rozvoj?

Skupina 2: Ako pripraviť žiadosť o štipendium 

RNDr. Michal Cagalinec, PhD. vyštudoval na FMFI a LF UK v Bratislave medziodborové štúdium Biomedicínska fyzika, počas ktorého získal vedomosti z prírodných aj lekárskych vied. Počas magisterského aj doktorandského štúdia sa zameral aplikáciu moderných metód fluorescenčnej mikroskopie a spektroskopie na výskum srdca. Svoje znalosti v oblasti konfokálnej mikroskopie následne využil počas svojho dlhodobého PostDoc pobytu na Univerzite v Tartu v Estónsku, kde sa zaoberal fúziou a delením mitochondrií vo vzťahu k neurodegeneratívnym ochoreniam. Získal prestížny SASPRO grant SAV (Marie-Curie Actions), v ktorom sa zaoberá srdcovými a nervovými aspektmi Wolframovho syndrómu. Získal viacero prestížnych grantových dotácií nielen na Slovensku, ale aj v Estónsku, Rakúsku a Českej republike. Aktívnu medzinárodnú spoluprácu dokumentujú aj zahraničné pobyty, ktoré si financoval z poskytnutých prostriedkov. Okrem vedeckých aktivít, M. Cagalinec aktívne prednáša na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, predmet Základy biomedicínskej fyziky.


Mgr. Martina Gáliková, PhD, sa zaoberá obezitou a genetickými reguláciami metabolizmu. Magisterské štúdium biológie absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave (2004-2009). V postgraduálnom štúdiu genetiky pokračovala  na Univerzite veterinárnej medicíny vo Viedni (Rakúsko, 2009-2013). Následne pôsobila ako postdoktorand na Max Planck Inštitúte pre biofyzikálnu chémiu v Göttingene (Nemecko, 2013-2017) a na Štokholmskej univerzite (Švédsko, 2017-2019). Po desiatich rokoch práce v zahraničí sa v marci 2019 vrátila na Slovensko na Ústav zoológie SAV s cieľom založiť si vlastnú výskumnú skupinu. V súčasnosti sa zaoberá skúmaním vzťahov medzi reprodukčným správaním, tukovým metabolizmom a dlhovekosťou. V práci využíva ako modelový organizmus vínne mušky (Drosophila melanogaster). Jej výskum kombinuje nástroje z molekulárnej biológie, biochémie, endokrinológie a evolučnej biológie. K jej najvýznamnejším úspechom patrí napríklad vytvorenie prvých bezstavovčích mutantov v adipokinetickom hormóne, ktorý funguje podobne ako ľudský glukagón (Gáliková et al., 2015, Genetics), a objav prvého bezstavovčieho hormónu regulujúceho smäd (Gáliková et al., 2018, Plos Genetics).

Mgr. Barbara Lášticová, PhD. je sociálna psychologička a riaditeľka Ústavu výskumu sociálnej psychológie SAV, v ktorom pracuje od roku 2002. Medzi jej hlavné výskumné záujmy patria medziskupinové vzťahy (predsudky a stereotypy), konštruovanie sociálnych identít v rôznych kontextoch (európska integrácia, transnacionálna migrácia) a metodológia kvalitatívneho výskumu. Prednáša politickú psychológiu na Ústave aplikovanej psychológie FSEV UK a na Katedre politológie FiF UK. Je absolventkou magisterského (2000) a doktorandského (2007) štúdia psychológie na FiF UK v Bratislave. Jej dizertačná práca sa zaoberala konštruovaním národnej identity na Slovensku v kontexte integrácie do EÚ. Postgraduálne (DEA) študovala sociálnu psychológiu na Institut de Psychologie, Université René Descartes-Paris 5, kde sa venovala experimentálnemu výskumu vnímania validity skupinového rozhodovania. Je spolueditorkou knihy Politics of Collective Memory: Cultural Patterns of Commemorative Practices in Post-War Europe (Lit, Viedeň, 2008), spoluautorkou knihy Konštruovanie slovenskosti vo verejnom priestore (SAV, Bratislava, 2009) a autorkou alebo spoluautorkou viac než 100 vedeckých a odborných textov.

RNDr. Daniel Reitzner, PhD. vyštudoval všeobecnú a matematickú fyziku na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Na doktorandské štúdium nastúpil na Fyzikálny ústav SAV, kde pod vedením prof. Vladimíra Bužeka v roku 2010 úspešne obhájil svoju prácu o kvantových kráčaniach. V rokoch 2011-2013 pôsobil na Fakulte matematiky Technickej univerzity v Mníchove a v roku 2014 získal Fulbrightovo štipendium. V rámci štipendia strávil pol roka na City University of New York. Po návrate na Slovensko získal štipendium SASPRO, ktoré mu umožnilo pokračovať v štúdiu kvantových kráčaní a kvantovej nekompatibility. V roku 2017 získal ocenenie Mladý vedec roka. V súčasnosti pôsobí na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne, kde aj naďalej robí výskum v oblasti kvantovej informácie. Medzi jeho záľuby patria okrem vedeckého bádania aj fotografovanie, rébusy a šifrovačky, varenie, alebo čítanie.