Vážení klienti,

 

Aj keď sú naše pracoviská od 16.3.2020 pre verejnosť zatvorené, naďalej zostávame k dispozícii. Aj prostredníctvom tohto portálu Vám budeme poskytovať aktuálne informácie. V prípade otázok nás kontaktujte na euraxess@saia.sk

 

 

 

Od piatka 13.3.2020 budú stránkové pracoviská oddelení cudzineckej polície Policajného zboru na 14 dní fungovať len v obmedzenom režime. 

Registrácie pobytu občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov sa počas týchto 14 dní nebudú vykonávať. Postačí ak osoby, ktoré prídu na pobyt na územie SR, zašlú poštou prihlasovací lístok o začatí pobytu na území SR. Následne, po skončení opatrení, si prídu urobiť registráciu pobytu.

Štátni príslušníci tretích krajín si budú môcť požiadať len o podanie žiadosti o obnovenie prechodeného pobytu alebo o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas. Iné žiadosti sa počas tohto obdobia nebudú prijímať. 

 

Pri vstupe do budov sa bude skúmať, či cudzinec dodržal povinnú 14 dňovú karanténu po príchode z cudziny. Ak ju nedodrží, nebude vpustený na stránkové pracovisko.

 

24. Marec 2020

 

Vyjadrenie vedenia Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru k aktuálnej situácii pre cudzincov z tretích krajín, ktorým počas opatrení prijatých v súvislosti so šírením COVID 19, vyprší 90-dňové obdobie, resp. schengenské víza

 

Schengenské víza udelené na kratšie ako 90 dní

Ak cudzinci, ktorí na Slovensko pôvodne pricestovali v rámci schengenských víz na pobyty kratšie ako 90 dní a zostali v krajine v rámci opatrení, ktoré sa prijímajú na Slovensku ako aj v okolitých krajinách a nemôžu teda opustiť Slovenskú republiku včas, môžu tak na príslušnom oddelení cudzineckej polície policajného zboru požiadať o predĺženie víz (maximálna možná dĺžka je 90 dní).

 

Schengenské víza udelené na 90 dní

Ak cudzinci majú víza udelené na 90 dní, avšak do dátumu ich exspirácie nemôžu kvôli opatreniam opustiť Slovenskú republiku, budú sa musieť dostaviť na príslušné oddelenie cudzineckej polície ihneď po ich vypršaní. Následne im bude vydané rozhodnutie o administratívnom vyhostení bez zákazu vstupu s lehotou na vycestovanie 30 dní. Počas týchto 30 dní budú môcť byť aj naďalej na území SR (budú v režime zotrvania na území SR podľa § 61a zákona o pobyte cudzincov). Ak by sa situácia nezmenila ani po vypršaní tohto 30-dňového obdobia, cudzinci sa posledný deň tohto obdobia budú musieť znova dostaviť na príslušné oddelenie cudzineckej polície (kde im bolo predtým vydané rozhodnutie o administratívnom vyhostení) a podať si žiadosť o predĺženie lehoty na vycestovanie. Táto sa im primerane predĺži s ohľadom na aktuálnu situáciu v Slovenskej republike, v Európskej únii a ich domovskej krajine (môže sa predĺžiť aj o niekoľko mesiacov). Rovnaký postup s vydaním rozhodnutia o administratívnom vyhostení sa bude aplikovať aj na bezvízových cudzincov po vypršaní 90 dní od vstupu.

Vydané rozhodnutie o administratívnom vyhostení nebude zaznamenané v informačnom systéme a nebude mať tak v budúcnosti žiaden negatívny vplyv na opätovný pobyt, resp. žiadosť o víza na vstup na územie Slovenskej republiky, resp. územie inej schengenskej krajiny.