Vážení klienti,

 

Aj keď sú naše pracoviská od 16.3.2020 pre verejnosť zatvorené, naďalej zostávame k dispozícii. Aj prostredníctvom tohto portálu Vám budeme poskytovať aktuálne informácie. V prípade otázok nás kontaktujte na euraxess@saia.sk

 

 

 

9. Apríl 2020

 

Národná rada SR schválila novelu zákona o pobyte cudzincov, ktorá rieši viaceré situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.   

Pozn.: Za krízovú situáciu sa považuje mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19. 

  • Osoby bez udeleného pobytu na Slovensku

Ak ste legálne vstúpili na Slovensko (napr. na základe víz alebo v rámci bezvízového styku) a nemáte udelený pobyt, ste oprávnený sa na Slovensku zdržiavať až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie.

 

  • Osoby s udeleným pobytom na Slovensku

Ak by platnosť Vášho prechodného, trvalého alebo tolerovaného pobytu mala uplynúť počas krízovej situácie alebo do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie, Váš pobyt nezanikne. Jeho platnosť bude predĺžená až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie.

Ak máte udelený prechodný pobyt alebo trvalý pobyt na päť rokov a počas krízovej situácie sa zdržiavate v zahraničí, môžete žiadosť o obnovenie prechodného pobytu alebo o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas podať na zastupiteľskom úrade SR (veľvyslanectve, generálnom konzuláte).

Ak počas krízovej situácie nemôžete podať žiadosť o udelenie alebo obnovenie pobytu, cudzinecká polícia bude môcť k vašej žiadosti prijať aj doklady staršie ako 90 dní, ak tieto doklady neboli staršie ako 90 dní v čase krízovej situácie a zároveň ste do podania žiadosti nevycestovali z územia Slovenska.

Ak máte udelený prechodný pobyt na účel podnikania a budúci rok budete žiadať o jeho obnovenie, nebudete musieť splniť zákonnú podmienku minimálneho príjmu/zisku za tento rok, ak k žiadosti priložíte čestné vyhlásenie o tom, že vaša podnikateľská činnosť bola ovplyvnená trvaním krízovej situácie počas predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

 

Lehoty

Nasledujúce lehoty, po uplynutí ktorých cudzinecká polícia môže začať rušiť Váš prechodný pobyt, sa predlžujú o obdobie trvania krízovej situácie:

  • 60 dní od zániku zamestnania, ak máte udelený prechodný pobyt na účel zamestnania,
  • 30 dní od úspešného vykonania záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky, ak máte prechodný pobyt na účel štúdia,
  • 30 dní od riadneho skončenia štúdia na vysokej škole, ak máte prechodný pobyt na účel štúdia alebo osobitnej činnosti (činnosť vyplývajúca z programov vlády SR alebo z programov EÚ).

 

Bližšie informácie sú dispozícii TU

Celé znenie novely nájdete na 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/73/20200409

 

31.marec, 2020

Postup vyslaných zamestnancov počas korona-krízy pri prerušení činnosti v zahraničí

 

V zahraničí pracujúci (vyslaní) zamestnanci v súčasnosti často v súvislosti s korona-krízou prerušujú svoju činnosť v členských štátoch EÚ/EHP/Švajčiarska. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že ak svoju činnosť v zahraničí, na ktorú mali vystavené formuláre PD A1, prerušujú viac ako na 2 mesiace, treba to oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. 

Viac informácii na webstránke Sociálnej poisťovne 

 

 

Koronavírus: pracoviská cudzineckej polície fungujú v obmedzenom režime až do odvolania:

Pondelok 8-13 h

Streda 12-17 h

Piatok 8-13 h

 

 

Pri vstupe do budov sa bude skúmať, či cudzinec dodržal povinnú 14 dňovú karanténu po príchode z cudziny. Ak ju nedodrží, nebude vpustený na stránkové pracovisko.