EURAXESS Slovensko (SAIA, n. o.) a Slovenská technická univerzita v Bratislave Vás pozývajú na podujatie 

Naštartuj svoju kariéru vo výskume

Cieľom podujatia je podporiť doktorandov a mladých výskumníkov v úspešnom rozbehu kariéry vo výskume. Účastníkom poradíme, kde hľadať kariérne príležitosti a na čo myslieť pri plánovaní vlastného kariérneho rozvoja. Keďže je čoraz dôležitejšou súčasťou kariéry vo výskume medzinárodná mobilita, predstavíme aj rôzne schémy a programy na jej podporu a ponúkneme praktické rady a tipy, ako zostaviť kvalitnú žiadosť o štipendium na zahraničný výskumný pobyt.  

Kedy: 10. októbra 2019

Kde: Slovenská technická univerzita
Aula Dionýza Ilkoviča
Mýtna 34, Bratislava

8.30 – 9.00 Registrácia

9.00 – 9.10 Otvorenie

prof. Ing Ján Szolgay, PhD., prorektor STU pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

9.10 – 09.30 Európske programy pre podporu mobility a kariéry vo výskume

Predstavíme služby, ktoré ponúka pre rozvoj mobility a kariéry vo výskume iniciatíva EURAXESS Slovensko. Ponúkneme aj prehľad akcií Marie Skłodowska-Curie.

Karla Zimanová, EURAXESS Slovensko (SAIA, n. o.)

09.30 – 10.30 Moja kariérna cesta (panelová diskusia)

Etablovaní výskumníci a výskumníčky prezradia, čo ovplyvnilo ich kariérnu cestu aj čo považujú za dôležité pre kariérny rast vo výskume.

Ing. Ladislav Gaál, PhD., MicroStep-MIS, s.r.o.
Ing. Jana Gulanová, PhD., Strojnícka fakulta STU
Ing. arch. Roman Hajtmánek, Fakulta architektúry STU
doc. Ing. Martin Rebroš, PhD., Fakulta chemickej a potravinarskej technologie STU
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD, Slovenská technická univerzita

10.30 – 11.00 Prestávka 

11.00 – 11.30 Čo je dôležité pre rozvoj kariéry vo výskume? 

Podeľte sa s nami o váš pohľad na to, čo je dôležité pre kariéru vo výskume.

11.30 – 12.30 S výskumom do sveta

V rámci tejto časti vám predstavíme rôzne národné programy, ktoré môžete využiť na financovanie výskumnej mobility v zahraničí. Ponúkneme aj praktické rady a tipy ako pripraviť kvalitnú žiadosť o štipendium.

Silvia Kotuličová EURAXESS Slovensko (SAIA, n. o.)

Mgr. Ladislav Gaál, Ph.D., MicroStep-MIS, s.r.o.

Ladislav Gaál je meteorológ, klimatológ, hydrológ, absolvent Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Počas svojej vedeckej kariéry sa podieľal na tvorbe 4 monografií, napísal 40 časopiseckých článkov (z toho 13 v karentovaných časopisoch a ďalších 13 v časopisoch evidovaných v databáze Scopus) a 10 recenzovaných konferenčných článkov doma ako aj v zahraničí. Na zahraničných (domácich) konferenciách mal doteraz 9 (10) prednášok. Absolvoval niekoľko stáží v zahraničí, z ktorých sú najvýznamnejšie študijné pobyty na ETH v Zurichu (1 rok, 2012/2013, SCIEX-NMSch), resp. na TU vo Viedni (2 roky, 2013-2015, Marie Curie Intra European Fellowship).

Ing. Jana Gulanová, PhD., Ústav dopravnej techniky a konštruovania, Laboratórium generatívneho konštruovania

Vyštudovala Strojnícku fakultu STU v Bratislave v odbore Automobily, lode a spaľovacie motory. Hneď po štúdiu nastúpila na doktorandské miesto a pod vedením prof. Vereša pracovala v Laboratóriu generatívneho konštruovania (GEKON). Počas doktorandského štúdia sa zdokonalila v plošnom modelovaní, pokročilom konštruovaní, 3D skenovaní a 3D tlači. Po promovaní s cenou rektora v roku 2015 nastúpila na miesto odbornej asistentky na Ústave dopravnej techniky a konštruovania. Témam moderného konštruovania sa venuje naďalej a vkladá ich aj do sylabov predmetov, ktoré vyučuje. Bola spoluriešiteľkou projektov APVV, VEGA, KEGA, EŠF, Tempus, vedúcou desiatok priemyselných projektov a je partnerkou v sieti CEEPUS. Absolvovala výskumné stáže v laboratóriu DRIVE vo francúzskom Neverse a na TU Graz v Rakúsku. Je autorkou úžitkového vzoru, 5 článkov v karentovaných časopisoch a 24 príspevkov na medzinárodných konferenciách. Je recenzentkou pre časopis Computer-Aided Design & Applications a posudzovateľkou projektov H2020.

Ing. arch. MArch. Roman Hajtmanek, Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry FA STU

Roman Hajtmánek pôsobí ako post-doktorandský výskumný pracovník na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry. Vyštudoval na Univerzite úžitkových umení vo Viedni a na Fakulte architektúry STU. Zaoberá sa spojením architektúry a digitálnych technológií. Počas štúdia bola jeho práca publikovaná na viacerých výstavách, konferenciách a súťažiach doma a v zahraničí. Profesionálne zručnosti uplatňoval v architektonických ateliéroch Delugan Meissl Associated Architects, Nice Architects a Ona Studio.

prof. Ing. Ján Szolgay, PhD, Slovenská technická univerzita

Ján Szolgay získal vysokoškolské vzdelanie na SVŠT v Bratislave v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby. V r. 1978 absolvoval medzinárodný vyšší postgraduálny hydrologický kurz UNESCO na Lomonosovovej univerzite v Moskve. V rokoch 1976 – 1990 bol pracovníkom Ústavu hydrológie SAV, od roku 1991 je pracovníkom SvF STU. Pôsobil vo funkcii vedúceho katedry vodného hospodárstva krajiny, bol opakovane prodekanom pre vedecko výchovnú činnosť a pre zahraničné styky. V súčasnosti je prorektorom STU pre vedu, výskum a doktorandské štúdium. Vo vedeckej činnosti sa zaoberá hodnotením vplyvov zmeny prostredia a klímy na hydrologický režim a režim povodní, regionálnou frekvenčnou analýzou povodní a metódami simulácie vodohospodárskych sústav. Bol riešiteľom štyroch projektov rámcových programov EÚ, viacerých projektov VEGA a APVV a členom redakčných rád viacerých karentovaných časopisov. Je Národným korešpondentom Medzinárodnej asociácie hydrologických vied IAHS a podpredsedom Slovenského výboru pre hydrológiu pre MHP UNESCO a podpredsedom Slovenského komitétu IUGG. Ako vedúci kolektívu získal Cenu SAV za vedecké výsledky získané v spolupráci SAV s VŠ (2004), ako člen kolektívu Cenu ministra ŽP za mimoriadne výsledky alebo dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a v rozvoji environmentalistiky (2005), bol  profesorom roka STU (2007) a vedcom roka STU (2008). Je spolunositeľom  Nobelovej ceny mieru za činnosť v Medzivládnom paneli pre zmenu klímy IPCC (2007), nositeľom Medaily Henry Darcyho Európskej geofyzikálnej únie (2011), čestnej plakety SAV Dionýza Štúra za výsledky v prírodných vedách 2013 a Volkerovej medaily Medzinárodnej asociácie hydrologických vied IAHS 2019.