Výzva na podávanie žiadostí na riešenie slovensko-kórejských projektov výskumu a vývoja 

 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Kórejskej republike. 

V rámci tejto výzvy možno predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja.

 

Cieľom projektov môže byť nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej spolupráce v oblasti vedy a techniky. V ich rámci môžu byť podporené:

  • príprava spoločných medzinárodných projektov
  • príprava spoločných publikácií
  • aktívna účasť na konferenciách a organizovanie spoločných vedeckých podujatí
  • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky
  • zbieranie výskumných materiálov
  • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov)

 

Spolupracujúci partneri z výskumno-vývojových organizácií na oboch stranách spoločne vypracujú obsahovo totožné projekty.  

Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí APVV.

Predkladať možno návrhy projektov s dobou trvania maximálne 16 mesiacov.

Predpokladný začiatok riešenia projektov je 1. september 2018

Celkový objem finančných prostriedkov určených na riešenie projektov v rámci tejto výzvy je 80 000 €, pričom na riešenie jedného projektu bude pridelených max. 8 000 € na celú dobu riešenia (max. 4 000 € na kalendárny rok projektu).

Uzávierka predkladania žadostí: 11. jún 2018

 

Viac informácií/Prevzaté z: