EURAXESS SLOVAKIA

Higher education sector

The Higher education sector consists of 20 public higher education institutions, 3 state higher education institutions and 13 private higher education institutions.

According to the Act on higher education institutions, these are third‑level educational, scientific and art institutions. More detailed information is available at the websites of the respective higher education institutions.

 

Public higher education institutions:

 • Academy of Arts in Banská Bystrica (Akadémia umení v Banskej Bystrici) – www.aku.sk, in Slovak only
 • —Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave) – www.vsvu.sk
 • —Academy of Performing Arts in Bratislava (Vysoká škola múzických umení v Bratislave) – www.vsmu.sk
 • —Alexander Dubček University of Trenčín (Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne) – www.tnuni.sk
 • —Catholic University in Ružomberok (Katolícka univerzita v Ružomberku) – www.ku.sk
 • —Comenius University in Bratislava (Univerzita Komenského v Bratislave) – www.uniba.sk
 • —Constantine the Philosopher University in Nitra (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) – www.ukf.sk
 • —J. Selye University in Komárno (Univerzita J. Selyeho v Komárne) – www.selyeuni.sk, in Slovak and Hungarian
 • —Matej Bel University in Banská Bystrica (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) – www.umb.sk
 • —Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) – www.upjs.sk
 • —Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre) – www.uniag.sk
 • —Slovak University of Technology in Bratislava (Slovenská technická univerzita v Bratislave) – www.stuba.sk
 • —Technical University in Zvolen (Technická univerzita vo Zvolene) – www.tuzvo.sk
 • —Technical University of Košice (Technická univerzita v Košiciach) – www.tuke.sk
 • —Trnava University in Trnava (Trnavská univerzita v Trnave) – www.truni.sk
 • —University of Economics in Bratislava (Ekonomická univerzita v Bratislave) – www.euba.sk
 • —University of Prešov in Prešov (Prešovská univerzita v Prešove) – www.unipo.sk
 • —University of Sts. Cyril and Methodius in Trnava (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave) – www.ucm.sk
 • —University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice (Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach) – www.uvlf.sk
 • —University of Žilina in Žilina (Žilinská univerzita v Žiline) – www.uniza.sk


State higher education institutions:

 • Academy of the Police Force in Bratislava (Akadémia Policajného zboru v Bratislave) – www.akademiapz.sk, in Slovak only
 • —Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik in Liptovský Mikuláš (Akadémia ozbrojených síl gen. M.  R.  Štefánika v Liptovskom Mikuláši) – www.aos.sk
 • —Slovak Medical University in Bratislava (Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave) – www.szu.sk

 

Private higher education institutions

 • —Bratislava International School of Liberal Arts in Bratislava (Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v Bratislave) – www.bisla.sk
 • —College Danubius in Sládkovičovo (Vysoká škola Danubius v Sládkovičove) – www.vsdanubius.sk
 • —College of Management/City University in Trenčín/Bratislava (Vysoká škola manažmentu v Trenčíne/Bratislave) – www.vsm.sk
 • —Dubnica Institute of Technology in Dubnica nad Váhom (Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom) – www.dti.sk, in Slovak only
 • —International School of Management ISM Slovakia in Prešov (Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove) – www.ismpo.sk, in Slovak only
 • —Ján Albrecht Music and Art Academy in Banská Štiavnica (Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici) – www.huaja.org
 • —Media Academy, School of Media and Marketing Communication in Bratislava (Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave) – www.akademiamedii.sk, in Slovak only
 • —Pan European University in Bratislava (Paneurópska vysoká škola v Bratislave) – www.paneurouni.com
 • —School Goethe Uni Bratislava (Vysoká škola Goethe Uni Bratislava) – www.guni.sk, in Slovak and German
 • —School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava (Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave) – www.vsemvs.sk
 • —St. Elizabeth University of Health Care and Social Work in Bratislava (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave) – www.vssvalzbety.sk, in Slovak only
 • —University of Central Europe in Skalica (Stredoeurópska vysoká škola v Skalici) – www.sevs.sk
 • —University of Security Management in Košice (Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach) – www.vsbm.sk

 

Foreign higher education institutions

Foreign higher education institutions provide higher education on the territory of the Slovak Republic in accordance with legislation of the state of their headquarters on the basis of the permission issued by the MESRS SR.

 • Banking Institute/College of Banking in Banská Bystrica – headquarters in the Czech Republic (Bankovní institut vysoká škola v Banskej Bystrici – sídlo v Ceskej republike) – www.bivs.cz
 • —Institute of Hospitality Management in Prague – headquarters in the Czech Republic (Vysoká škola hotelová v Praze. – sídlo v Českej republike) – www.vsh.cz
 • —Palacký University in Olomouc – headquarters in the Czech Republic (Univerzita Palackého v Olomouci – sídlo v Českej republike) – www.upol.cz
 • —University College of International and Public Relations Prague in Bratislava – headquarters in the Czech Republic (Vysoká škola medzinárodních a veřejných vztahů Praha v Bratislave – sídlo v Českej republike) – www.vip-vs.cz

 

Last modified: 2015-06-19

SAIA Grants & Scholarships Follow us on Facebook Horizon 2020 Calls International Researcher´s Guide to Slovakia Entry and Stay in Slovakia - guide Social Security in Slovakia Euraxess-Reflex Science4Refugees