ERA4Ukraine

 

The European Union, its Member States, and Europeans across the continent are mobilizing in support of people fleeing the war in Ukraine. We are working on all fronts to support Ukraine with assistance, humanitarian and civil protection. This specific initiative wants to support researchers from Ukraine by providing them with an overview of all existing actions at European and national levels.

#StandwithUkraine

 

Європейський Союз, його держави-члени та європейці по всьому континенту мобілізуються на підтримку людей, які тікають від війни в Україні. Ми працюємо на всіх фронтах, щоб підтримати Україну гуманітарною допомогою та цивільним захистом. Ця cпецифічна ініціатива хоче підтримати дослідників з України, надавши їм огляд усіх наявних опцій на європейському та національному рівнях.

#StandwithUkraine

 

In order to provide the research community with useful and up-to-date information, this section will be updated regularly based on the evolution of the situation and the needs to address.

 

Щоб надати дослідницькій спільноті корисну й актуальну інформацію, цей розділ буде регулярно оновлюватися відповідно до розвитку ситуації та потреб, які необхідно вирішувати.

 

Find useful information in Slovakia

Знайдіть корисну інформацію в Словаччині

 

If you are a Ukrainian PhD student, researcher or academic and you are seeking accommodation for yourself or your family members turn to the university in Slovakia or research institute where you hold your position.

Slovak universities and research institutes have their own initiatives to offer a helping hand to Ukrainian students, PhDs, researchers and academics providing free accommodation and financial support to their students, staff and their family members. Although not all provide the information in English/Ukrainian, they provide useful contacts to university/research institution staff members, instructions and other useful information.

More information on Slovak universities initiatives find HERE.

Slovak Academy of Sciences offers free accommodation capacities in Bratislava, Smolenice and Stará Lesná for newly arriving Ukrainian colleagues, as well as for their family members. SAS will also provide free accommodation capacities for family members of current employees and doctoral students as well as a significant reduction of fees for accommodation for Ukrainian employees and doctoral students of the SAS currently accommodated in its facilities.

More information is available HERE.

 

If you are a displaced Ukrainian national and you are currently in Slovakia and have yet to seek a job and you need an accommodation or any other forms of assistance, please visit the following pages: 

 

Якщо ви український аспірант або працівник науки і шукаєте житло для себе або членів своєї сім’ї, зверніться до університету в Словаччині або науково-дослідного закладу, де ви займаєте свою посаду.

 

Словацькі університети та науково-дослідні заклади надають українським студентам, докторам наук, працівникам науки та членам їхніх сімей безкоштовне проживання та фінансову підтримку. Хоча не всі надають інформацію англійською/українською, вони мають корисні контакти для співробітників університету/дослідницького закладу, інструкції та іншу корисну інформацію.

 

Більше інформації про ініціативи словацьких університетів можна знайти ТУТ.

Словацька академія наук пропонує безкоштовне розміщення в Братиславі, Смоленіце та Старій Лесні для новоприбулих українських колег, а також для членів їхніх родин. SAS також забезпечить безкоштовне проживання членів сімей поточних співробітників і докторантів, а також суттєве зниження плати за проживання українських співробітників і докторантів SAS, які зараз проживають у своїх закладах.

Більше інформації ТУТ.

 

Якщо ви громадянин України, який зараз перебуває в Словаччині, і ще не шукали роботу, або вам потрібне житло чи будь-яка інша допомога, відвідайте наступні сторінки:

 

If you a displaced Ukrainian national who has just arrived in Slovakia, you need to legalize your stay in Slovakia if you plan to stay for more than 90 days in Slovakia. 

In the current situation, the easiest way to legally stay in Slovakia is to apply for temporary refuge – this type of residence allows you to study and work/conduct your research/academic activity in Slovakia and you are entitled to urgent medical care and other support. If you have not applied yet, you will find all information on the official web for Ukrainian refugees, or on the webpage of the Slovak Immigration Office. You can also speed up the process by registering for temporary refuge online beforehand.

For details about other types of residence in connection with your study see the section Duties of Third Country Nationals Coming to Slovakia or use the interactive step-by-step navigation at the Slovak EURAXESS portal. 

If you are a displaced Ukrainian national, you are currently in Slovakia and have yet to seek a job and you need an accommodation or any other forms of assistance, please visit the following pages: 

 

Якщо ви громадянин України, який щойно прибув до Словаччини, вам необхідно легалізувати своє перебування, якщо ви плануєте бути в Словаччині більше 90 днів

 

У нинішній ситуації найпростіший спосіб легально залишитися в Словаччині – подати заявку на тимчасовий притулок – такий вид проживання дозволяє вам навчатися та працювати/вести наукову/академічну діяльність у Словаччині, і ви маєте право на термінову медичну допомогу та іншу підтримку. Якщо ви ще не подали заявку, ви знайдете всю інформацію на офіційному сайті для українських біженців   або на веб-сторінці Імміграційної служби Словаччини. Ви також можете прискорити процес, попередньо зареєструвавшись на тимчасовий притулок онлайн.

 

Детальніше про інші види проживання у зв’язку з навчанням дивіться у розділі Обов’язки громадян третіх країн, які приїжджають до Словаччини або скористайтеся інтерактивною покроковою навігацією на словацькому порталі EURAXESS.

 

Якщо ви громадянин України, який зараз перебуває в Словаччині, і ще не шукали роботу, або вам потрібне житло чи будь-яка інша допомога, відвідайте наступні сторінки:

 

 1. Funding Scheme for Slovak universities and R&D organisations to support Ukrainian as well as other scientists threatened by the war in Ukraine (researchers from Moldova, Belarus, and Russia). The scheme has been launched by the Government Office of the Slovak Republic in May 2022.
 2. Research positions in Slovakia can be found in the EURAXESS Jobs& Funding section.
 3. On  Science for Ukraine you will find a wide range of paid positions for PhD students, researchers, academics.
 4. Information on other research and academic positions in Slovakia as well more general information on the Slovak research landscape can be found on the website of SLORD.

 

 1. Дослідницькі посади в Словаччині можна знайти в розділі EURAXESS Вакансії & Фінансування.
 2. На Science for Ukraine ви знайдете широкий спектр оплачуваних посад для аспірантів та працівників науки.
 3. Інформацію про інші наукові та академічні посади в Словаччині, а також більш загальну інформацію про словацькі дослідницькі місця можна знайти на веб-сайті SLORD.

 

 

 

Information on various mobility programmes opportunities/mobility scholarships can be found on StudyInSlovakia portal.

 

Інформацію про різні можливості програм мобільності/стипендії під час мобільності можна знайти на порталі StudyInSlovakia.

 

 

 

Embassy of Ukraine in Bratislava

Radvanská 35 

81101 Bratislava

Slovak Republic

Phone: +421-259-20-28-10

Consular Info: +421-259-20-28-16 

Email: ukremb.slovakia@gmail.com; emb_sk@mfa.gov.ua; consul_sk@mfa.gov.ua

https://slovakia.mfa.gov.ua/dopomoga-ukrayincyam

Messenger: http://m.me/ukr.embassy.slovakia

 

Посольство України в Словацькій Республіці

Прийом громадян відбувається у порядку живої черги з 08.00 до 20.00 щоденно

Адреса: Radvanska 35 81101 Bratislava

https://cutt.ly/pAL5EUP

Цілодобова лінія: +4212 5920 2813

Телефон для консультацій: +4212 5920 2816

e-mail: ukremb.slovakia@gmail.com

 

 

The tasks related to the recognition of a foreign diploma or professional qualification are fulfilled by the Centre for recognition of diplomas (CRD) by the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic.

In case of education or training completed abroad, there are the following options of its official recognition in Slovakia:

 • Professional recognition (recognition of professional qualifications) is the recognition of professional qualifications obtained abroad for the pursuit of regulated professions (the professions that require specific training and in case of a foreign qualification recognition of professional qualifications is required).
 • Academic recognition applies to the continuation of studies or any other purpose, except for the pursuit of regulated professions. It is possible to recognize only the level of education, or the equivalence of the study field as well.

More information can be found HERE.

 

We highly recommend consulting the procedure with your receiving higher education institution or research institution

If you are applying for a mobility programme scholarship/fellowship opportunity, please contact and consult the respective programme coordinator.

 

Питання, що стосуються визнання іноземного диплома або професійної кваліфікації, вирішує Центр визнання дипломів (CRD) Міністерства освіти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки.

У разі навчання за кордоном, існують такі варіанти його офіційного визнання в Словаччині:

 • Професійне визнання (визнання професійної кваліфікації) – це визнання професійних кваліфікацій, отриманих за кордоном для здійснення регульованих професій (професій, які потребують спеціальної підготовки, а в разі отримання іноземної кваліфікації – визнання професійних кваліфікацій).
 • Академічне визнання стосується продовження навчання або будь-якої іншого заняття, за винятком заняття регульованими професіями. Можна визнати лише рівень освіти, а також еквівалентність галузі навчання.

Більше інформації можна знайти ТУТ.

 

Ми наполегливо рекомендуємо вам проконсультуватися з вищим навчальним закладом або науковим закладом, який вас приймає.

Якщо ви подаєте заявку на отримання стипендії на навчання/дослідження, зв’яжіться з відповідним координатором програми та проконсультуйтеся з ним.

 

On StudyInSlovakia/aid_for_ ukrainians you can find general information for students and researchers, as well as various scholarship options and links to information pages of the Slovak higher education and research institutions.

 

На StudyInSlovakia/aid_for_ ukrainians ви можете знайти загальну інформацію для студентів та науковців, а також різні варіанти стипендій та посилання на інформаційні сторінки словацьких вищих навчальних закладів та наукових закладів.

 

Faculty of Law of Comenius University in Bratislava, reflecting the current situation, has decided to expand the activities of the course Student Legal Counselling and offer free legal aid and assistance to people who are seeking protection from the threat of war in Ukraine in Slovakia.

The faculty offers assistance to people from Ukraine in solving legal issues related to their stay and life situations or needs in Slovakia. Within the Student Legal Counselling Centre, students under the supervision of lawyers and teachers of the Faculty of Law will prepare a legal analysis for applicants and provide them with assistance in communication with public administration bodies.

The Legal Counselling Centre deals with cases from most areas of law except for criminal law and students are also unable to provide representation before courts or other public authorities.

If you need legal assistance or advice, describe your legal issue in Slovak, English or Ukrainian by email to: spp@flaw.uniba.sk.

 

Юридичний факультет Університету Коменського в Братиславі, розмірковуючи над нинішньою ситуацією, вирішив розширити діяльність курсу «Студентські юридичні консультації» та запропонувати безкоштовну правову допомогу людям, які шукають захисту в Словаччині від загрози війни в Україні.

Факультет надає допомогу громадянам України у вирішенні юридичних питань, пов’язаних із перебуванням та життєвими ситуаціями чи потребами у Словаччині. У рамках Студентської юридичної консультації студенти під керівництвом юристів та викладачів юридичного факультету підготують для абітурієнтів правовий аналіз та нададуть їм допомогу у спілкуванні з органами державного управління.

Центр юридичних консультацій займається справами з більшості галузей права, за винятком кримінального права. Студенти також не можуть забезпечити представництво в судах чи інших державних органах.

 

Якщо вам потрібна юридична допомога/консультація, напишіть свою юридичну проблему словацькою, англійською чи українською на адресу: spp@flaw.uniba.sk.

 

Slovak banks are gradually adjusting the banking services and their conditions so that they can help the citizens of Ukraine as much as possible. They want to make it easier for them to come to our country and thus at least partially alleviate their difficult situation.

 

Tatrabanka has launched the possibility to exchange hrivna for euros. More information can be found HERE.

 

Словацькі банки поступово коригують банківські послуги та їх умови, щоб максимально допомогти громадянам України. Вони хочуть полегшити важке становище та приїзд українців до Словаччини.

 

Tatrabanka (Татрабанк) запустив можливість обміну гривні на євро. Більше інформації можна знайти ТУТ.

 

Kto pomôže Ukrajine?: https://www.helpukraine.sk/
Liga za ľudské práva a Mareena: https://www.ukraineslovakia.sk/

Official website of the Slovak Government: https://ua.gov.sk/


Police of the Slovak Republic - phone 158 or 112
Medical Emergency Service - phone 155 or 112
Rescue Service - phone 150 or 112


Hotline of the Ministry of Interior of the Slovak Republic for Ukrainian speaking individuals
+421 513 816 111
+421 259 765 111


Hotline for psychological help in Ukrainian (8:00-22:00): 0800 500 888

Kto pomôže Ukrajine? (Хто допоможе Україні?): https://www.helpukraine.sk/
Liga za ľudské práva a Mareena: https://www.ukraineslovakia.sk/

Офіційний сайт уряду Словаччини: https://ua.gov.sk/


Поліція Словацької Республіки - телефон 158 або 112
Термінова медична допомога - телефон 155 або 112
Рятувальна служба - телефон 150 або 112


Гаряча лінія Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки для україномовних осіб
+421 513 816 111
+421 259 765 111


Гаряча лінія психологічної допомоги українською мовою (8:00-22:00): 0800 500 888

Member States and Associated countries

The Commission and EU Member States work together at all levels to channel humanitarian and civil protection support to Ukraine and neighbouring countries. Below you can find an overview of the most useful information per country: